Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIV/335/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXIV/335/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Na podstawie art.25 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne stawki diet dla radnych.
1) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej za wykonywanie obowiązków radnego oraz pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 700,00 złotych;
2) dla Przewodniczącego Komisji za wykonywanie obowiązków radnego oraz pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji w wysokości 700,00 złotych;
3) dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji za wykonywanie obowiązków radnego oraz pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji w wysokości 600,00 złotych;
4) dla Radnego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w wysokości 550,00 złotych;
5) zasady określenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej określa odrębna uchwała.
§ 2. Od diety ustalonej w sposób określony w § 1 dokonuje się potrąceń w wysokości 40% za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji oraz za każdą nieobecność na Sesji Rady Miejskiej.
§ 3. Traci moc Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXIV 335 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXIV/335/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych; (17:22)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Robert Kobus, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga

PRZECIW(1):

Rafał Chwalczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Dorota Wołowczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sara Pruska, Joachim Wloczyk