Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIV/334/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXIV/334/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.

Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanowić diety dla sołtysów w wysokości 300,00 złotych miesięcznie.
2. W przypadku gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia przez sołtysa obowiązków, przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety.
§ 2. Dieta o której mowa w § 1 wypłacana będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów oraz Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXIV 334 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXIV/334/2021 w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów; (16:40)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Robert Kobus, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Sara Pruska, Radosław Zając, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Rafał Chwalczyk