Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Dobrodzienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej oraz terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DOBRODZIENIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej oraz terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno- zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia

Burmistrz Dobrodzienia, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Dobrodzieniu uchwał:

- Nr XXIV/218/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. (zmienionej uchwałą nr XXV/237/2010 z dnia 30 grudnia 2020 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno - zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia,

- Nr XXVI/239/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów, na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej - w terminie do dnia 12.01.2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XXIV/218/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
oraz Nr XXVI/239/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny odziaływania projektów planów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie, jak pozostałe wnioski do planów.

Niniejsze ogłoszenie ukazało się w dniu 16.12.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na tablicach ogłoszeń w Dobrodzieniu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz w Nowej Trybunie Opolskiej.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

KLAUZULA INFORMACYJNA
(procedowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Dobrodzień – Burmistrz Dobrodzienia z siedzibą w Dobrodzieniu (46 - 380), pl. Wolności 1;

  2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Karolina Kozołup, a kontakt z nią możliwy jest pod adresem e – mail: iod@dobrodzien.pl;

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w art. 6 i 14 oraz 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), a także skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej we wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy świadczący usługi informatyczne na rzecz Gminy;

  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;

  6. mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego;

  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zgodnego z prawem rozpatrzenia złożonych wniosków lub uwag, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością ich rozpatrzenia.

 

PDFOgłoszenie Burmistrza Dobrodzienia.pdf

DOCwniosek do MPZP.doc

UCHWAŁA NR XXIV/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXV/237/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVI/239/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU