Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 17 września 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 17 września 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Przygotowanie opinii w związku ze złożonymi skargami.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28 lipca 2021r.

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27 sierpnia 2021r.

Porządek posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji poprosił Radcę prawnego Urzędu Miejskiego Andrzeja Pawełczyka o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 czerwca 2021 roku na działalność dyrektora instytucji kultury w Dobrodzieniu.

Komisja dokonała poprawek w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE:
W dniu 18 czerwca 2021 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu skarga złożona przez Pana ……………….., zwanym w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia „Skarżącym”, która dotyczyła okoliczności związanych z odbytą wystawą „Bawiłem się żołnierzykami” od Powstania Kościuszkowskiego do III Powstania Śląskiego połączona z prelekcją. Dotyczyła ona Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu jako gospodarza obiektu, a w szczególności zdarzenia do jakiego doszło w dniu 11 czerwca 2021 roku – brakiem reakcji na zachowanie dwóch uczestników imprezy. Pierwszej z nich, która zaproszonym gościom rozdawała ”Rotę Ślązaków” oraz drugą, która nagrywała tą imprezę.

W wyniku powyższego zostało wszczęte postępowanie skargowe, które zostało przeprowadzone przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji tut. Rady zwaną w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia „Komisją”.

Komisja przeprowadziła przedmiotowe postępowanie skargowe na posiedzeniach w dniach 15 lipca, 19 lipca, 28 lipca oraz 17 września 2021 roku. Na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2021r. uczestniczył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu, a także przedstawiciele Stowarzyszenia, które odpowiadało merytorycznie za organizację tej imprezy. Skarżący nie uczestniczył w pracach Komisji, pomimo poinformowania go o terminie posiedzenia Komisji.

Ponadto na posiedzeniu Komisji w dniu 28 lipca 2021 roku wzięła udział osoba, która uczestniczyła w wernisażu i dokonała filmowego nagrania z tej imprezy.
Korzystała ona z praw do udziału w Komisji wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja dokonała następujących ustaleń faktycznych w oparciu o przeprowadzone postępowanie wyjaśniające,w ramach którego wysłuchała Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu, przedstawicieli Stowarzyszenia, a następnie osobę, która uczestniczyła w pracach Komisji na zasadach udostępnienia informacji publicznej. Było ona także osobą, którą skarżący wskazał jako naruszającą jego wizerunek.

Przeprowadzona wystawa w Ośrodku Kultury w Dobrodzieniu odbyła się na tych zasadach, że instytucja kultury udostępniła jedynie swoje pomieszczenia. Dyrektor nie był jej organizatorem. Na zaistniałe zdarzenia, to jest rozdawanie publikacji nie miała wpływu, ponieważ tej sytuacji nie można było wcześniej przewidzieć.

Odnośnie nagrywania tej imprezy przez drugą osobę, to Komisja dokonała następujących ustaleń.

Osoba ta powołała się na konstytucyjne zapisy, w tym zwłaszcza na art.61 ust.2 i następne Konstytucji RP oraz na ustawę o dostępie do informacji publicznej. W myśl postanowień tych przepisów wszelkie imprezy odbywające się w przestrzeni publicznej nie korzystają z ochrony przewidzianej przepisami o ochronie dóbr osobistych, w tym wizerunku. Jednocześnie wskazała ona, iż z osobą skarżącą miała kontakt przed prelekcją, która miała mu udostępnić swój mail celem autoryzacji czego jednak nie uczyniła. Ponadto zaznaczyła, iż wydatkowanie środków finansowych tej imprezy ma swoje źródła publiczne (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego), to tym bardziej Skarżący nie korzysta z wyżej wskazanej ochrony.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja dokonała następujących ustaleń.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu nie jest zatem osobą, która odpowiada za stronę organizacyjną tej imprezy. Zgodnie z zasadami funkcjonowania tej instytucji kultury pełni rolę gospodarza udostępniającego pomieszczenia.
Rodzi się jednak pytanie, na marginesie niniejszego postępowania, czy nie jest celowym , aby instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu posiadała regulamin organizowania tego rodzaju imprez, aby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło.
Z racji wieloaspektowości wątków poruszonych w złożonej skardze, w tym odnoszących się do roli stowarzyszenia jako organizatora tej imprezy, jak również personalnych zarzutów skierowanych do osób uczestniczących w tej imprezie, ocena naruszenia ich zachowań, w ramach postępowania skargowego, nie może podlegać ocenie przez tutejszą Radę.

Z tych też powodów działanie Dyrektora nie mieści się w kategorii naruszeń, które pozwoliły by uznać zarzuty Skarżącego na zasługujące na uzasadnienie.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 czerwca 2021 roku na działalność dyrektora instytucji kultury w Dobrodzieniu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Ponownie Przewodniczący Komisji poprosił Radcę prawnego Urzędu Miejskiego Andrzeja Pawełczyka o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 lipca 2021 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

W dniu 16 lipca 2021 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu skarga firmy KLER S.A. z/s w Dobrodzieniu, zwaną w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia „Skarżącym”, która dotyczyła bezczynności w udzieleniu merytorycznej odpowiedzi w sprawie liczników na wodę
w związku z umową łączącą firmę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu zwanym dalej „Zakładem” Dobrodzieniu. Ponadto ze strony Skarżącego stawiany był zarzut powoływania w fakturach nowej numeracji liczników.

Zakład ten zajmuje się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. na terenie Gminy Dobrodzień. Skargę jako skierowaną na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Dobrodzień rozpatruje według właściwości Rada Miejska w Dobrodzieniu.

W wyniku powyższego zostało wszczęte postępowanie skargowe, które zostało przeprowadzono przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji tut. Rady zwaną w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia „Komisją”.

Komisja przeprowadziła przedmiotowe postępowanie skargowe na posiedzeniach w dniach 19 lipca, 27 sierpnia i 17 września 2021 roku. W posiedzeniu , które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2021 roku 2021 roku, w którym uczestniczył Dyrektor oraz radca prawny Zakładu, a Skarżący nie uczestniczył, pomimo poinformowania go o terminie posiedzenia Komisji. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja dokonała następujących ustaleń faktycznych.

Firmę KLER SA z Zakładem łączy umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nr 15/1/2007 i 15/5/2007. § 11 tej umowy określa, iż „Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.”

Pomiędzy Firmą KLER SA a Zakładem istnieje spór ze względu na wskazania liczników o numerach 265178 i 96186. Liczniki te zostały zastąpione nowymi, a operacja ich wymiany miała miejsce w dniu 03.02.2021 r. Nowa numeracja liczników to 5152585 i 5134828. I one stanowią podstawę do dokonywania rozliczeń.

Do wymiany liczników doszło stosownie do postanowień zawartych w cyt. wyżej § 11 umowy oraz § 7 ust.2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynikającego z uchwały podjętej przez Radę Miejską w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 r.

Zgodnie z zapisami tej uchwały „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje montażu i demontażu własnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody”.

Licznie przytoczona korespondencja Skarżącego przywołana w skardze, po przedłożeniu przez Zakład odpowiedzi na nią jednoznacznie wskazuje, że na każde z pism Skarżący otrzymywał odpowiedzi.
Jak dalej zostało ustalone podnoszona przez Skarżącego kwestia dotycząca numeracji liczników wykazywanych w treści dokumentów rozliczeniowych nie ma znaczenia i nie podważa zasadności wystawiania faktur.

Okoliczność ta nie powinna stanowić podstawy dającej Skarżącemu możliwość wstrzymywania się z regulowaniem bieżących należności.

Sama zaś czynność związana z wymianą liczników jaka miała miejsce w lutym br. należy do sfery wewnętrznej Zakładu, co między innymi wynika z treści przywołanych przepisów prawnych.
Skarżący w treści skargi powoływał się na brak merytorycznej odpowiedzi w sprawie liczników. Dokonana analiza pism Zakładu temu twierdzeniu przeczy.

Całokształt przedmiotowej sprawy prowadzi do wniosku, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z bezczynnością.

Na marginesie niniejszego postępowania skargowego rodzi się sugestia, aby w sytuacjach podobnych jak powyższa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu informował jednak o przystąpieniu do wymiany liczników.

Z tych też powodów działanie Dyrektora nie mieści się w kategorii naruszeń, które pozwoliły by uznać zarzuty Skarżącego na zasługujące na uzasadnienie.

Komisja dokonała poprawek w uzasadnieniu.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 lipca 2021 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Punkt 2.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 28 lipca 2021 roku.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2021 roku.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Bula

PDFProtokół z dnia 17 września 2021.pdf (1,20MB)