Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 25 października 2021

Protokół

z posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Obrady rozpoczęto 25-10-2021 o godz. 15:06, a zakończono o godz. 20:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Jerzy Proft

5. Gabriel Kukowka

6. Damian Karpinski

7. Rajmund Lichota

8. Robert Kobus

9. Radosław Zając

10. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 1416 i nr 1417 na poszerzenie nieruchomości w Dobrodzieniu.

 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień przy ulicy Oleskiej w Dobrodzieniu.

 6. Ustalenie kwoty czynszu dzierżawnego za przystanek w Pludrach.

 7. Informacja na temat światłowodu na terenie Gminy Dobrodzień.

 8. Zaopiniowanie wniosku właścicieli działek budowlanych przy ul. Zielonej w Dobrodzieniu w sprawie dofinansowania wykonania instalacji wodociągowej do pięciu działek budowlanych.

 9. Zajęcie stanowiska w sprawie przyznania środków na zakup autobusu dla ZGKiM oraz montażu paneli fotowoltaicznych na szalecie miejskim w Dobrodzieniu.

 10. Sprawa transportu publicznego.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/251/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.

 14. Sprawy różne.

 • Sprawa montażu paneli fotowoltaicznych na stadionie Miejskim w Dobrodzieniu.

Punkt 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że dodatkowo proponuje się wprowadzić punkty :

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia.

Porządek posiedzenia Komisji po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcie porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Krzysztof Bula

Nastąpiła zmiana kworum

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10

Punkt 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Anna Lis poinformowała o wniosku, który wpłynął o najem lokalu mieszkalnego:

1. …………………….. zam. w Dobrodzieniu, ul. ……………………………. ( 7 osób)

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p. ………………... NEGATYWNIE

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Punkt 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 1. ………………………………. zam. w Dobrodzieniu, ul……………………… (3 osoby)

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia p…………………………...

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Radosław Zając, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1)

2. ………………………….. zam. w Dobrodzieniu, ul………………………………. ( 2 osoby)

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia p. ………………………….

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Radosław Zając, Robert Kobus, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Radny Gabriel Kukowka zapytał ile wpłynęło wniosków o zmniejszenie czynszu.

Inspektor Anna Lis poinformowała, że do dnia 21 października wpłynęło 187 wniosków, wydano 1 decyzję negatywną. Wnioski mogą być cały czas składane.

Gmina posiada około 350 lokali z zasobu mieszkaniowego w tym 20 lokali socjalnych.

Radny Gabriel Kukowka zapytał czy na kolejne posiedzenie komisji można przygotować informację jaka była wpłata z czynszów przed zmianą stawki a jaka jest obecnie. Jaka to jest różnica w wpływach z czynszu.

Dyrektor ZGKiM poinformował, że w administrowaniu jest około 350 lokali mieszkalnych w tym 10 pustostanów, ponad 20 lokali socjalnych.

Około 100 osób nie złożyło oświadczeń o dochodach w sprawie obniżenia czynszu, może są wśród nich osoby, które się nie kwalifikują.

Radny Gabriel Kukowka uważa, że wnioski nadal będą spływać. Poprosił, by na kolejne posiedzenie komisji przygotować informację jaka była wpłata z czynszów przed zmianą stawki a jaka jest obecnie. Jaka to jest różnica w wpływach z czynszu.

Zaproponował, by część dochodów z czynszu przeznaczyć na widoczne remonty.

Dyrektor ZGKiM zobowiązał się do przygotowania i przedstawienia takiej informacji. Poinformował, że potrzeby w zakresie remontów są wielkie np. w Pludrach przy ul. Brzozowej wymiana dachu to koszt około 150-200 000,00 zł, a w budynku mieszkają 4 rodziny.

Wszystkie budynki są podobne i wymagają wymiany dachu, odwilgocenie, ocieplenia i to są poważne remonty wymagające dużych nakładów. Z bieżących wpływów trzeba utrzymać remonty bieżące, sprawy centralnego ogrzewania itp.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że jeżeli stawka odtworzeniowa wynosi około 8,00 zł, a ZGKiM pobiera ponad 6,00 zł to ma nadzieję, że większe wpływy z czynszu nie będą przeznaczone na funkcjonowanie zakładu, a na zwiększenie skali remontów.

Burmistrz poprosił dyrektora ZGKiM o informację ile osób po podwyżce stawki czynszu zaprzestało płacenia czynszu oraz czy mieszkańcy, którzy przebywają za granicą płacą czynsz czy zalegają z płatnością.

Radny Radosław Zając poinformował, że we Wrocławiu można nabyć mieszkanie za remont.

Radny Gabriel Kukowka zapytał, czy radni pamiętają budynek, na wjeździe do Olesna po lewej stronie, który został wyceniony na 1,00 zł, w zamian za remont.

Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, przenosząc ją na kolejne posiedzenie Komisji.

Punkt 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 1416 i nr 1417 na poszerzenie nieruchomości w Dobrodzieniu.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działek nr 1416 i nr 1417 na poszerzenie nieruchomości położonej w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować negatywnie.

Głosowanie w sprawie sprzedaży działek nr 1416 i nr 1417 na poszerzenie nieruchomości w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(0):

PRZECIW(10):

Damian Karpinski, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Punkt 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień przy ulicy Oleskiej w Dobrodzieniu.

Nastąpiła dyskusja.

Zastępca Burmistrza poinformował, że w budynku tym jest jeden lokal mieszkalny, który zamieszkują repatrianci.

Przy sprzedaży jednego lokalu powinna powstać wspólnota mieszkaniowa.

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że w lokalach z zasobu mieszkaniowego mieszkają ludzie nawet 50 lat i teraz chcą kupić ten lokal i remontować.

Dyrektor zakładu stwierdził, że wspólnota powstaje po to, by przenieść odpowiedzialność budżetową.

Radny Damian Karpinski zaproponował, by w przypadku sprzedaży trzech lokali w tym budynku i pozostania jednego lokalu, gdzie zamieszkują repatrianci, przenieść ich do innego lokalu.

Zastępca Burmistrza poinformował, że pozyskano środki zewnętrzne na remont lokalu. Ponadto oni też mogą wnioskować o wykup.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że w przypadku sprzedaży takich lokali zostaną w zasobie mieszkaniowym tylko stare, kosztowne w utrzymaniu budynki. Przypomniał, że na początku kadencji została sporządzona lista, która określa, jakie budynki przeznaczone będą do sprzedaży.

Radny zastanawiał się jak zmienić Zakład, by mógł pozyskiwać dotacje na remonty, oraz by uporządkować gospodarkę mieszkaniową.

Przewodniczący RM stwierdził, że opracowana lista lokali przeznaczonych do sprzedaży się nie sprawdziła. Lokale przeznaczone do sprzedaży nie znalazły zainteresowania wśród oso tam zamieszkujących.

Burmistrz zaproponował, by zapytać innych mieszkańców budynku czy są zainteresowani wykupem lokalu.

Dyrektor Zakładu poinformował, że były przeznaczone lokale do sprzedaży sprzed 1900 roku, uważa, że trzeba umożliwić wykup lokalu także innym mieszkańcom.

Radny Radosław Zając stwierdził, że skoro przez 50 lat mieszkał w tym lokalu i nic nie robił to na jakiej podstawie twierdzimy, że teraz zacznie dbać o swoje mieszkanie?

Dyrektor uważa, że gdyby był to lokal własny to wzrośnie odpowiedzialność.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień przy ul. Oleskiej 15 w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Głosowanie w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień przy ulicy Oleskiej w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(8):

Damian Karpinski, Robert Kobus, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(2):

Gabriel Kukowka, Radosław Zając

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Punkt 6. Ustalenie kwoty czynszu dzierżawnego za przystanek w Pludrach.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że do tej pory czynsz dzierżawny wynosił 260,00 zł/miesięcznie.

Właściciel gruntu złożył wniosek podnosząc kwotę czynszu dzierżawnego do 460,00 zł miesięcznie od dnia 1 października 2021r.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie ustalenia kwoty czynszu dzierżawnego za przystanek w Pludrach zaproponowała przeprowadzenie negocjacji w sprawie zaproponowanej kwoty przez dzierżawcę. Należy rozważyć także inne rozwiązanie.

Sprawę należy ponownie skierować na kolejne posiedzenie Komisji.

Punkt 7. Informacja na temat światłowodu na terenie Gminy Dobrodzień.

Zastępca Burmistrza poinformował, że Firma WIECZORNET w tym roku podłączyła światłowód w Warłowie, Malichowie, w trakcie podłączenia są Szemrowice, Gosławice, Główczyce, Zwóz, Dobrodzień ul. Strzelnica, Kościuszki, Wojska Polskiego, Lubliniecka – zakończenie do końca roku.

W roku 2022 planowane są podłączenia w Kocurach, Pludrach, Rzędowicach, natomiast w roku 2023 planowana jest Klekotna.

Firma CZARNET nie ma nic podłączonego, chcą podłączyć całą gminę, złożyli 16 wniosków odnośnie przyłączeń. Do końca listopada podłączą Pludry, Turzę, Szemrowice, Dobrodzień, w miesiącu grudniu Ligotę Dobrodzieńską, Makowczyce, Bzinicę Starą, Bzinicę Nową, Myślinę Pozostałe miejscowości w roku 2022.

Firma Live Net/Midiko – podłączone szkoły w Turzy i Gosławicach. Ponadto w trakcie realizacji miejscowości Makowczyce, Ligota Dobrodzieńska, Szemrowice

Dyrektor ZGKiM zapytał czy firma kopie w zieleni i czy jest nadzór z gminy. Poinformował, że wszystkie kable światłowodowe winne być kładzione 1 m od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Radny Gabriel Kukowka zapytał jak pracownik gminy ma ocenić czy w danym miejscu przebiegają inne sieci. To m.in. Pracownicy ZGKiM wiedzą, gdzie jest wodociąg czy kanalizacja, za które odpowiadają.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że każda nowa instalacja powinna być naniesiona na mapie.

Burmistrz wyjaśnił, że firma wysyła wnioski o uzgodnienie. Firma ma obowiązek naniesienia sieci na mapy

Firma WIECZORNET wystąpiła o zgodę, 1 firma nie wystąpiła o zgodę.

Poinformował, że jeżeli nie ma informacji to nie wiemy, gdzie te kable przebiegają. Zgodnie z uzgodnieniami powinni włożyć kable i poinformować geodezję.

Punkt 8. Zaopiniowanie wniosku właścicieli działek budowlanych przy ul. Zielonej w Dobrodzieniu w sprawie dofinansowania wykonania instalacji wodociągowej do pięciu działek budowlanych.

Zastępca Burmistrza poinformował, że działka została podzielona na sześć działek i jedna działka została wykupiona. Są to działki prywatne i droga prywatna.

Radny Gabriel Kukowka zwrócił uwagę, że Gmina, nie może współfinansować prywatnych inwestycji.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem właścicieli działek budowlanych przy ul. Zielonej w Dobrodzieniu w sprawie dofinansowania wykonania instalacji wodociągowej do pięciu działek budowlanych zaproponowała, by wniosek zaopiniować negatywnie.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku właścicieli działek budowlanych przy ul. Zielonej w Dobrodzieniu w sprawie dofinansowania wykonania instalacji wodociągowej do pięciu działek budowlanych. (16:56)

Wyniki imienne:

ZA(0):

PRZECIW(9):

Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Radosław Zając

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Piotr Kapela

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Punkt 9. Zajęcie stanowiska w sprawie przyznania środków na zakup autobusu dla ZGKiM oraz montażu paneli fotowoltaicznych na szalecie miejskim w Dobrodzieniu oraz punkt 10. Sprawa transportu publicznego.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sprawie przedstawienie orientacyjnej ceny naprawy/ remontu autobusu MAN. Po przeprowadzonej ekspertyzie obejmującej zakres prac blacharsko- lakierniczych oraz wymianę elementów podwozia wraz z konserwacją, koszt naprawy przekracza wartość pojazdu.

Zlecona została również wycena naprawy blacharsko-lakierniczej autobusu Mercedes Sprinter. Koszt usługi na dzień 1 października 2021r. oszacowany został na kwotę 16 500,00 złotych netto.

Oferent złożył również propozycję sprzedaży autobusu Mercedes Sprinter wyposażonego w 24 miejsca siedzące i 4 miejsca stojące. Oględziny stanu technicznego oferowanego pojazdu przeprowadzone zostaną w najbliższym czasie. Zakład zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie
w budżecie Gminy Dobrodzień środków finansowych na zakup autobusu Mercedes Sprinter zgodnie z załączoną ofertą.

Burmistrz poinformował, że transport publiczny oparty jest na trzech przewoźnikach:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu - 3,80 zł brutto/ wozokilometr;

 2. Martin Bus - 3,30 zł brutto/ wozokilometr; kurs na Grodziec -3,35 zł brutto/ wozokilometr ( gmina nie martwi się o tabor);

 3. PKS Kluczbork 3,60 zł brutto/ wozokilometr.

Burmistrz wyraził swoje zmartwienie odnośnie taboru samochodowego. Wyremontować autobus za 70 000,00 zł uważa, że nie ma sensu, jest to pojazd, który zużywa dużo paliwa. Mercedes Sprinter trzeba wyremontować , koszt remontu wynosi 16 500,00 zł.

Burmistrz poinformował, że Zakład zrezygnował z kursów popołudniowych i oddał część kursów przewoźnikowi prywatnemu.

Wojewoda dopłaca 3,00 zł do kilometra, resztę dopłaca gmina.

W Zakładzie jest 3 kierowców a jeździ się mniej, rezygnując z przejazdów Zakład pozbył się przychodów i gmina przekazuje środki finansowe prywatnym firmom.

Burmistrz zaproponował, by zastanowić się czy autobus nie powinien być przystosowany do osób niepełnosprawnych ( częściowo sfinansowany z PEFRON-u).

Gminny Ośrodek Kultury posiada posiada samochód ale jest dosyć wyeksploatowany.

Dyrektor Zakłady wyjaśnił, że zakład budżetowy a przedsiębiorstwo to są dwa różne podmioty działające na wolnym rynku.

Zakład w statucie ma zapis, że posiada transport darmowy i utrzymuje się z dotacji.

Zakład wykonuje usługi i godzinach rannych i wczesnopopołudniowych. Jako zakład budżetowy ponoszą pewne koszty, które wynikają z księgowości.

W zakładzie jeden kierowca zatrudniony jest na ½ etatu do południa, jeden kierowca na ½ etatu w godzinach popołudniowych i 2 kierowców na umowę zlecenie. Jak policzy się koszty to wychodzi stawka 4,31 zł/wozokilometr. Miesięcznie samochody pokonują 5 -7 000 km/miesiąc ( jako zakład budżetowy).

Wyjaśnił, że jeżeli przedsiębiorstwo na jednej linii ma dochody a na 2 nie ma i ma dochody 200 000 zł na miesiąc, wtedy może mieć niższy koszt na wozokilometrze.

Oddał popołudniowe linie, gdyż ich obsługa wymagałaby zatrudnienia dodatkowego kierowcy. Zakład nie może porównywać się z przedsiębiorstwem PKS, zakład jest przedsiębiorstwem gminnym i otrzymuje dotację.

Radny Gabriel Kukowka przypomniał, że od pierwszego dnia zastanawiał się jak utrzymać zakład, a Dyrektor zakładu wszystkiego by się pozbywał.

Stwierdził, że nie jest wstanie, opracować planu restrukturyzacji zakładu, gdyż wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Uważa, że to dyrektor ZGKiM powinien przedstawić plan jak zmodernizować zakład.

Dyrektor zakładu stwierdził, że ponoszą koszty i trzeba je pokryć.

Radny Jacek Skibe zapytał co było powodem, że zakład wystartował w przetargu i wygrał zadanie na przewoźnika transportu publicznego. Uważa, że lepiej będzie wynająć innego przewoźnika, a nie wynajmować Zakładu z takim taborem samochodowym. Jeśli doliczymy koszty zakupu i utrzymania taboru przez ZGKiM to może się okazać, że realna stawka wyniesie 6,00 zł za wozokilometr.

Dyrektor Zakładu stwierdził, że duże przedsiębiorstwo ma dużo linii do obsłużenia i dużo kierowców. Zakład ma inna zadania i nie można porównywać go z przedsiębiorstwem.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że do tej pory był sceptyczny do wypowiedzi radnego Kukowki, ale słuchając wypowiedzi Dyrektora zastanawia się czy może faktycznie trzeba oddać transport publiczny prywatnemu przewoźnikowi.

Dyrektor E. Konik przypomniał, że to Rada uruchomiła transport publiczny.

Radny Gabriel Kukowka obawia się, że w roku 2022 stawka będzie dużo większa.

Burmistrz poinformował, że otrzymał pismo z Zakładu, z którego wynika, że dotacja w kwocie 3,80 zł nie pokrywa poniesionych kosztów.

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że są wykazane koszty za wozokilometr.

Burmistrz stwierdził, że gdyby było przejechanych 7 000 km to kwota za wozokilometr uległa by zmianie, różnica byłaby mniejsza.

Dyrektor wyjaśnił, że wiąże się to z zatrudnieniem kierowcy. Uważa, że po to jest dyrektor, żeby było jak najlepiej. Kierowca, który jeździ rano wykonuje także inne prace.

Radny Tomasz Miazga przypomniał, że gmina ma obowiązek zapewnienia transportu publicznego.

Dyrektor wyjaśnił, że jeżeli wyrówna koszty to weźmie kursy popołudniowe.

Poinformował, że są dwie możliwości: transport bezpłatny i gmina pokrywa koszty albo możliwość zarabiania na transporcie.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że wierzy w wolny rynek.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że Zakład otrzymuje 3,80 zł/ wozokilometr dotacji i ma na straty, realna kwota to 4,30 zł według wyliczeń z otrzymanego pisma.

MARTIN BUS ma stawkę 3,33 zł/ wozokilometr i musi wygenerować zysk.

Radny Jacek Skibe zaproponował, by zastanowić się nad likwidacją przewozów od roku 2022 i nie zawierać umowy z ZGKiM.

Zastępca Burmistrza poinformował, że przewoźnicy MARTIN BUS, PKS Kluczbork oraz Jeziorowski są zainteresowani przewozem, inni przewoźnicy na pewno też.

Radny Tomasz Miazga stwierdził, że będzie taka sytuacja jak ze śmieciarką.

Burmistrz poinformował, że otrzymał ofertę, ze przewoźnik przejmie tabor samochodowy i kierowców.

Radny Jacek Skibe stwierdził, ze trzeba wziąć pod uwagę amortyzację i remonty.

Przewodniczący RM przypomniał, że autobus nie jeździ po południu, bo jest to nieekonomiczne – ma takie prawo dyrektor, ale trzeba podjąć decyzję odnośnie remontu samochodu, którego koszt wynosi 17 000,00 zł.

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Zakład jest przewoźnikiem. Zaproponował, by skasować MANA i zastąpić go samochodem MERCEDES, którego koszt wynosi 100 000,00 zł i w dalszym ciągu będą świadczyć usługi przewozowe.

Burmistrz wyjaśnił, że niestety, ale przemawia ekonomia.

Przewodniczący komisji przypomniał dyrektorowi Zakładu, że pozbywa się transportu i zlikwidował kursy popołudniowe, bo były nierentowne.

Dyrektor wyjaśnił, że był to jeden kurs i był on nierentowny. Uważa, że stawka 4,30/ wozokilometr jest stawką realną. Stwierdził, że nie da się funkcjonować ze stratą.

Przewodniczący Komisji zapytał czy jako gmina chcemy dalej prowadzić „ przedsiębiorstwo komunikacyjne”, to trzeba szukać rozwiązania i odpowiedzi czy dokładamy różnicę do wozokilometra i zakład prowadzi transport publiczny czy nie dokładamy.

Nie wiadomo jednak czy jak transport przejmie inny przewoźnik czy zostaną zatrudnieni kierowcy z Zakładu.

Uważa, że kwestie winne być ustalono przez dyrektora z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza oraz Skarbnikiem i wtenczas będzie można na spotkaniu dyskutować.

Stwierdził, że na tę chwilę argumenty są sprzeczne.

Skarbnik Gminy poinformowała jak przebiega ustalanie budżetu gminy na rok kolejny.

Wniosek: Należy dokonać rozeznania rynku w zakresie transportu publicznego, wyłączając z obsługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, odnośnie obsługi Gminy Dobrodzień także w godzinach popołudniowych.

Temat ponownie skierować na posiedzenie Komisji.

Odnośnie montażu paneli fotowoltaicznych na szalecie miejskim w Dobrodzieniu, Burmistrz poinformował, że kosztorys opiewa na kwotę około 30 000,00 zł brutto. Obecnie ogrzewanie szaletu odbywa się za pośrednictwem prądu elektrycznego i są to wysokie koszty, dlatego szuka się oszczędności.

Radny Jacek Skibe zapytał jakie w szalecie są grzejniki czy konwektorowe. Zaproponował wynajem budynku, postawienie TOI-TOI. Stwierdził, że problem będzie rozwiązany i gmina nie będzie ponosiła kosztów.

Propozycję w sprawie zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynku szaletu miejskiego poddano głosowaniu.

Za zainstalowaniem paneli głosowało 6 radnych, 3 było „przeciw” i 1 osoba się „wstrzymała od głosu”.

Punkt 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2021r.

1.Wprowadza się uzyskane dochody w wartościach przewyższających obecny plan tj.:

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 70.000,00 zł (dz. 756)

- z tytułu udziałów w podatki CIT o 125.000,00 zł (dz. 756).

2. W związku z wprowadzeniem wyżywienia w Przedszkolu w Bzinicy St. (Oddział Zamiejscowy PS w Pludrach) wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.400,00 zł (dz. 801) oraz wydatki na zakup żywności w tej samej kwocie (rozdz. 80148).

3. Wprowadza się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z tyt. ubezpieczenia mienia w wysokości 8.212,00 zł (dz. 754) przeznaczając je na likwidacje szkód w jednostce OSP (rozdz. 75412).

4. Zabezpiecza się środki na:

a) usługi związane z utrzymaniem dróg 50.000,00 zł

b) gospodarkę nieruchomościami (operaty szacunkowe wypisy, wyrysy, podziały działek)25.000,00

c) wynagrodzenie komisji urbanistycznej 4.000,00 zł

d) zapłatę za pobyt podopiecznych w DPS-ach 45.500,00 zł

5. W ramach planu PSP w Dobrodzieniu przenosi się 4.696,00 zł z pozostałego planu na stypendiach (rozdz. 85416) na zakupy pomocy dydaktycznych (rozdz. 80101) .

6. Zmniejsza się środki na wynagrodzeniach w szkołach podstawowych o 445.000,00 zł – powód nadwyżka planu. (rozdz. 80101).

7. Zmniejsza się plan w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o 40.000,00zł przenosząc te środki do 2022r (studium,plan Klekotna – 12.500,00; plan Główczyce -12.500,00zł, studium Gmina -15.000,00 zł)

8. Po stronie wydatków majątkowych dokonuj e się następujących zmian:

a) przenosi się Budowę łącznika Błachów – Ligota Dobrodzieńska na 2022r. - 300.000,00 zł – gmina aplikuje o środki z dofinansowania w 2022r.

b) przenosi się kwotę 200.000,00 zł w ramach zadania Budowa remizy OSP w Pludrach na 2022r. - kolejny przetarg nierozstrzygnięty,

c) zwiększa się o 30.000,00 środki na zadaniu Utworzenie klubu Senior+ w Myślinie – konieczność wykonania dodatkowych prac ( docieplenie wełną mineralną i montaż podwójnych płyt w ściankach działowych;

d) wprowadza się dotację celową dla ZGKIM na zadania inwestycyjne – dofinansowanie wyposażenia kosiarki w akcesoria umożliwiające odśnieżanie – kwota 40.000,00 zł

e) wprowadza się środki na wykonanie PFU zadania Przebudowa budynku komunalnego na ul. Moniuszki w Dobrodzieniu - kwota 7.500,00 zł

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Salę posiedzeń opuścił radny Damian Karpinski.

Punkt 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Krzysztof Bula, Damian Karpinski

Punkt 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/251/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.

Na salę posiedzeń powrócił radny Damian Karpinski

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na Bieg Majowy. Z uwagi na pandemię bieg się nie odbył i dlatego proponuje się zmienić przeznaczenie udzielonej dotacji na dofinansowanie wyjazdu młodzieży organizowanego przez Zespół Szkó w Dobrodzieniu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/251/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Punkt 14. Sprawy różne.

 • Sprawa montażu paneli fotowoltaicznych na stadionie Miejskim w Dobrodzieniu.

Burmistrz przedstawił sprawę montażu paneli fotowoltaicznych na stadionie miejskim. Na dachu znajdują się 4 kominy wentylacyjne, kominy trzeba obniżyć i należy zastanowić się jak uniknąć zaciemnienia. Firma nie zdążyła przedłożyć kosztorysu.

 • Przewodniczący Komisji przypomniał, że radni zgłosili wniosek, by wystąpić z pismem do przewoźnika Martin Bus z zapytaniem ile kosztowałoby zabezpieczenie dowozu
  w przypadku awarii autobusu innego przewoźnika tj. ZGKiM w Dobrodzieniu.

 • Odp. Możliwość wynajmu autobusu i koszty wynajmu zależą od kilku istotnych czynników między innymi: Wielkości autobusu ( ilość miejsc siedzących), terminu wynajmu, wymiaru czasu dyspozycji w jakich godzinach ma być autobus wynajęty, czasu jazdy i czasu dyspozycji kierowcy, prognozy ilości dziennych przejechanych kilometrów, czy jest możliwość pozyskania kierowcy autobusu, który ewentualnie mógłby realizować przewóz zastępczy.

 • Burmistrz odniósł się do sprawy wprowadzenia zakazu odpalania fajerwerków w Sylwestra.

Jest ustawa zezwalająca na odpalanie fajerwerków w okresie Sylwestra i Nowego Roku i nie jesteśmy w stanie dopilnować, by nie były one odpalane. Burmistrz nie chciałby uchwalać pustych przepisów.

Radny Jacek Skibe uważa, że zakaz powinien być wprowadzony i każdy kto odpali te fajerwerki powinien być ukarany. Poinformował, że wykorzysta wszystkie środki prawne jak wydarzy się coś z powodu fajerwerków.

Przewodniczący RM zaproponował, by na ostatniej Sesji RM zwrócić się z apelem do mieszkańców w tej sprawie.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że jak wprowadzimy zakaz to nie będziemy w stanie go wyegzekwować. Osoby, które się zastosują będą złe, gdy zobaczą jak inni odpalają petardy, a większość i tak się nie dostosuje.

Radny Tomasz Miazga poinformował, że orzecznictwa sądów jasno określają, że niedopuszczalne jest uchwalenie zakazu przez RM.

 • Zgodnie ze złożoną ofertą na wykonanie ogrodzenia dębu w Kocurach, zabudowę mostku, wykonanie ławek z drewna powierzonego oraz wykonanie i zamontowanie strzałek z dibondu koszt tego zadania wynosi 7 600,00 zł netto.

Radny Radosław Zając wnioskował, by wycenić samo ogrodzenie oraz przedstawić projekt tego ogrodzenia.

 • Radny Jacek Skibe wnioskował o zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych informacji na temat wywozu wielkogabarytów, czy odbędzie się on na starych zasadach tj. odbiór przy posesji czy w innej formie oraz o uprzątnięcie terenu pomiędzy Stacją Paliw ORLEN a sklepem DINO;

Radny wnioskował także o dokonanie przeglądu przejść dla pieszych pod kątem ich oświetlenia w godzinach popołudniowych;

 • zamontowanie progu zwalniającego na ul. Dworcowej w Dobrodzieniu;

 • Radny Tomasz Miazga wnioskował o namalowanie strefy dla autobusów przy przystanku autobusowym na ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu, by nie parkowały tam TIRY.

Radny wnioskował także o wyczyszczenie studzienki przy ul. Piastowskiej.

 • Radny Gabriel Kukowka wnioskował o zabezpieczenie mostu w Makowczycach – budżet 2022 rok;

Radny wnioskował także o zamontowanie progu zwalniającego od strony Szemrowic w kierunku Makowczyc przed wjazdem na teren zabudowany - budżet 2022 roku.

 • Radny Jerzy Proft wnioskował o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. Zabytkowej na ul. Opolską w Dobrodzieniu.

 • Przewodniczący RM poruszył sprawę diet dla radnych i sołtysów. Ostatnie diety zostały ustalone Uchwałą RM w dniu 9 grudnia 2014r.

W roku 2014 najniższa płaca wynosiła 1680,00 zł, natomiast w roku 2021 – 2 800,00 zł.

Przewodniczący Rady poinformował, że przeglądał budżety gmin ościennych w zakresie środków przeznaczonych na działalność rady gminy.

Zaproponował, by diety dla radnych były wypłacane w formie ryczałtu i stawki były zróżnicowane w związku z pełnieniem funkcji w radzie.

Zaproponował następujące miesięczne stawki diet dla radnych:

 1. wiceprzewodniczący RM – 700,00 zł

 2. przewodniczący komisji - 700,00 zł

 3. wiceprzewodniczący komisji - 600,00 zł

 4. radny – 500,00 zł

Od ustalonej diety dokonuje się potrąceń za nieobecność na posiedzeniu komisji lub sesji w wysokości 150,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował także dietę dla sołtysów w wysokości 300,00 zł miesięcznie. Obecnie wysokość diety wynosi 200,00 zł.

Dla przewodniczącego Rady Miejskiej radni zaproponowali podwyżkę miesięcznej diety w wysokości 200,00 zł.

Punkt 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś. DODATKOWO

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że Malichów jest przysiółkiem Warłowa. Obecna sytuacja jest uciążliwa dla mieszkańców. Obecnie dużo czynności wykonuje się przez internet, nie wszędzie jednak występuje nazwa Malichów. Podał przykłady portali internetowych, na których brak jest nazwy Malichów, co utrudnia mieszkańcom korzystanie z nich. Ponadto wskazał, że Malichów od lat jest w odrębnym sołectwie, okręgu wyborczym od Warłowa.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś. DODATKOWO

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Radosław Zając, Robert Kobus, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Punkt 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia. DODATKOWO

Burmistrz poinformował, że proponuje wprowadzenie budżetu obywatelskiego Dobrodzienia. Środki finansowe na ten cel wyodrębnione byłyby w budżecie gminy.

Następnie przedstawił zasady i tryb realizowania przez Burmistrza budżetu obywatelskiego.

Zgłaszane projekty muszą mieścić się w granicach kompetencji gminy i muszą przyczynić się do rozwoju miasta.

Regulamin budżetu obywatelskiego Dobrodzienia zawiera postanowienia ogólne, zgłaszanie projektów, weryfikację zgłoszonego projektu, tryb odwoławczy, głosowanie i wybór zadań do realizacji i inne.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 25 października 2021.pdf (3,90MB)