Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIII/325/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXIII/325/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Dobrodzień spółki pod firmą SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nysie, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 ).
2. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.).
§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez Burmistrza Dobrodzienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/283/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXIII 325 2021.pdf (167,55KB)

 

Głosowanie uchwały Nr XXXIII/325/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (16:34)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Sara Pruska