Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIII/320/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXIII/320/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz.1372 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVII/255/2021 z dnia 22 marca 2021 r. wprowadza się następującą zmianę: W załączniku do Uchwały Nr XXVII/259/2021 § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Na realizację niniejszego programu planuje się przeznaczyć kwotę 34.310 zł określoną w uchwale budżetowej na 2021 r. Kwota ta zawiera również środki pieniężne przeznaczone na sterylizację/kastrację zwierząt w wysokości 6.310 zł.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXX/299/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXIII 320 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXIII/320/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021r. w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień
w 2021 roku. (16:06)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Dorota Maleska, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Sara Pruska