Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIII/319/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXIII/319/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn zm.), art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 9 lit.h), art.40 ust.1, art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) i w związku z art.18 ust.1 i 2, art.18c ust.1, art.24 ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz.821 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje :
§ 1. Uchyla się uchwałę, o której mowa w tytule niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXIII 319 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXIII/319/2021 w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu. (16:02)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Radosław Zając