Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26.11.2021 - DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Dobrodzień, dnia 26.11.2021 r.

GK.6220.3.8.2021

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Placzyński, ul. Rejenta 23,
42-200 Częstochowa.

 

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

OKREŚLA

 

 1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 2. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z możliwością magazynowania energii w kontenerze magazynowym energii o maksymalnej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi Zwóz, gmina Dobrodzień, województwo opolskie na działce ewidencyjnej numer 97”, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

 3. Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

 

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskiem z dnia 25.05.2021 roku (data wpływu: 25.05.2021 r.) Pan Grzegorz Placzyński, ul. Rejenta 23, 42-200 Częstochowa, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z możliwością magazynowania energii w kontenerze magazynowym energii o maksymalnej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi Zwóz, gmina Dobrodzień, województwo opolskie na działce ewidencyjnej numer 97”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj. zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i

9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

- 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony został zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z „Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia”, poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy OOŚ w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Dobrodzienia wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia obwieszczeniem z dnia 23.06.2021 roku, nr: GK.6220.3.2.2021.

Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 3, ust. 3a ustawy OOŚ. W związku z tym za strony postępowania w przedmiotowej sprawie organ uznał oprócz wnioskodawcy, podmioty posiadające prawo rzeczowe do działek położonych na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Organ realizując powyższy obowiązek, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa powiadamiał strony postępowania oraz na podstawie art. 33 ustawy OOŚ powiadomił społeczeństwo o etapach realizacji postępowania poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

W ramach procedury, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ pismem z dnia 23.06.2021 r. (znak: GK.6220.3.1.2021) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 29.06.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 29.06.2021 r.) znak: WOOŚ.4220.290.2021.IOC odmówił wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia co uzasadnił nie spełnieniem wymogów zawartych w art. 62a ustawy OOŚ przez Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, opinią z dnia 07.07.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 09.07.2021 r.) znak: GL.ZZŚ.3.435.162.2021.DB stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, dla jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz określa warunki tej realizacji:

 

  1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;

  2. zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków;

  3. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;

  4. wszelkie prace w okolicach cieku wodnego prowadzić z zachowaniem ostrożności oraz zachować odpowiednią odległość od cieku wodnego modułów fotowoltaicznych w odległości min. 5 m, stacji transformatorowych w odległości min. 50 m;

  5. na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową, będącą w stanie zmagazynować 100 % oleju oraz substancji z akcji gaśniczej, wykonaną z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego (warunek nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów bezolejowych np. żywicznych);

  6. mycie paneli prowadzić wyłącznie przy użyciu czystej wody, wody demineralizowanej lub z użyciem środków biodegradowalnych, bez stosowania jakichkolwiek dodatków chemicznych, w tym detergentów.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną z dnia
09.07.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu – 13.07.2021 r.) znak: NZ.9022.4.33.2021.LŚ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż z przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika,
że przedsięwzięcie to nie powinno spowodować zwiększenia uciążliwości ani wpłynąć ujemnie na stan zdrowia i życia ludzi.

W dniu 16.07.2021 r. wnioskodawca w związku z odmową wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, przedłożył do tutejszego urzędu uzupełnioną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

Burmistrz Dobrodzienia, pismem z dnia 24.08.2021 r. (znak: GK.6220.3.4.2021) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę uzupełnionej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 09.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 09.09.2021 r.) znak: WOOŚ.4220.364.2021.IOC wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując cechy przedsięwzięcia, RDOŚ w Opolu stwierdził, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. W myśl zapisów art. 64 ust. 3a) ustawy OOŚ RDOŚ określił, iż prace budowlane należy rozpocząć w okresie od 21 sierpnia do 19 marca tj. przed okresem lęgowym gatunków ptaków zasiedlających krajobraz rolniczy. W przypadku kontynuowania prac budowlanych w okresie lęgowym od 20 marca do 20 sierpnia, przed rozpoczęciem każdego kolejnego etapu, w ramach nadzoru ornitologicznego sprawdzić planowany teren ich realizacji w zakresie występowania gniazd. W przypadku stwierdzenia lęgów w wykrytych gniazdach, wyłączyć z prac obszar w promieniu 150 m od tych gniazd.

Pismem z dnia 24.08.2021 r. (znak: GK.6220.3.4.2021), Burmistrz Dobrodzienia zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o nowe uzgodnienie lub podtrzymanie poprzedniego stanowiska.

Pismem z dnia 01.09.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.09.2021), znak: GL.ZZŚ.3.435.162.2021.DB Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, poinformowało iż podtrzymuje stanowisko zawarte w opinii znak: GL.ZZŚ.3.435.162.2021.DB z dnia 07.07.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, pismem znak: NZ.9022.4.33.2021.LŚ z dnia 06.09.2021 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 08.09.2021), podtrzymał opinię sanitarną znak: NZ.9022.4.33.2021.LŚ z dnia 09.07.2021 r.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Opolu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Dobrodzienia spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się
z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informację o wydaniu decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie (BIP), jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

POUCZENIE

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

Otrzymują:

1. Grzegorz Placzyński, ul. Rejenta 23, 42-200 Częstochowa,

2. a/a.

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Kosytorz, tel. 343999525.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowanych czynności związanych z wszczęciem postępowania o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu reprezentowany przez Burmistrza Dobrodzienia. Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej osoby lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych i adresowych. Informacje o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych zawarte są w rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

 

Załącznik do decyzji

nr GK.6220.3.8.2021

z dnia 26.11.2021 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z możliwością magazynowania energii w kontenerze magazynowym energii o maksymalnej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi Zwóz, gmina Dobrodzień, województwo opolskie na działce ewidencyjnej numer 97

 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie opolskim, na terenie powiatu oleskiego, w gminie Dobrodzień na działce ewidencyjnej nr 97, obrębie ewidencyjnym Zwóz o numerze 0086.

Inwestycja zajmie teren obejmujący grunty orne klasy RIVa na powierzchni około 4,70 ha.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie farma fotowoltaiczna, której celem będzie wytwarzanie energii elektrycznej poprzez przetworzenie energii promieniowania słonecznego.

Maksymalna moc elektryczna farmy fotowoltaicznej została określona na 5 MW. Dopuszcza się zmniejszenie mocy elektrycznej oraz powierzchni zajętej przez instalację.

Planowana farma składać się będzie z następujących elementów:

 • Ogniwa fotowoltaiczne

 • Inwerter (falowniki)

 • Konwerter

 • Drogi wewnętrzne

 • Ogrodzenie

 • Infrastruktura podziemna

 • Transformatory

 • Inne elementy związane z funkcjonowaniem farmy

 

Prąd stały wytworzony w panelach słonecznych za pomocą ogniw fotowoltaicznych składających się z półprzewodników, będzie przekształcany na prąd zmienny w inwerterze (falowniku).

W transformatorze, mającym znajdować się w stacji transformatorowej, niskie napięcie będzie zamieniane na średnie a następnie energia elektryczna będzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej.

Planuje się wybudowanie kontenera magazynowego energii o maksymalnej mocy do 5 MW.

W okolicach stacji transformatorowej i bramy wjazdowej planuje się rozstawienie do 20 sztuk lamp oświetleniowych LED o mocy do 100 W każda. System monitoringu będzie zainstalowany w newralgicznych punktach elektrowni w celu ochrony mienia.

Elementem pozwalającym na zamontowanie paneli fotowoltaicznych w gruncie będzie konstrukcja wsporcza, która zapewni stabilność całego układu. Panele będą nachylone pod kątem 30 – 40 stopni do poziomu. Moc pojedynczego panelu będzie wynosić od 350-1000W.

Rzędy solarów zamontowanych w elektrowni nie stanowią zagrożenia dla ptaków i zwierząt z uwagi na zastosowanie warstwy antyrefleksyjnej, niwelującej efekt odbicia światła.

Teren na powierzchni ok. 40m2 ma być utwardzony podsypką żwirową zagłębioną w gruncie na około 40 cm w miejscu posadowienia stacji transformatorowych. Ścieżki technologiczne do obsługi serwisowej paneli pozostaną nieutwardzone. Teren pod panelami fotowoltaicznymi pozostanie terenem biologicznie czynnym, atrakcyjnym dla płazów, gadów oraz bezkręgowców. Inwestycja nie będzie stanowiła bariery migracyjnej dla przemieszczających się gatunków zwierząt, dla których zachowana zostanie wolna przestrzeń między siatką ogrodzenia a gruntem. Większe gatunki zwierząt będą miały możliwość ominięcia terenu inwestycji terenami otaczającymi, stanowiącymi głównie pola uprawne. Usuwanie roślinności odbywać się będzie poprzez wykaszanie miejsc pod panelami i w ścieżkach technologicznych.

Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej o łącznej długości wynoszącej ok. 1000 m, wykonane ma być z siatki o średnicy oczek ok. 5 cm i wysokości do 1,8 m. Ogrodzenie zapobiegające przedostawaniu się na teren farmy fotowoltaicznej osób niepowołanych, będzie utwierdzone w gruncie w sposób zapewniający stabilność oraz uniemożliwiający odgięcie czy przewrócenie. Na ogrodzeniu otaczającym teren farmy fotowoltaicznej będą zamontowane tabliczki ostrzegawcze z napisami: ,,Teren elektrowni” oraz ,,Niebezpieczeństwo porażenia prądem”.

W sytuacji długotrwałego braku opadów atmosferycznych, które w naturalny sposób mają czyścić szkło solarne paneli fotowoltaicznych, przewiduje się mycie paneli czystą wodą pod ciśnieniem – bez domieszki jakichkolwiek substancji czyszczących (chemicznych) – doprowadzaną w specjalnych beczkowozach w ilości zależnej od zapotrzebowania lecz nie większą niż do 30 m3 rocznie. Woda po umyciu paneli będzie traktowana jako woda opadowa czyli jej odprowadzenie polegać będzie na wchłonięciu w grunt.

Oddziaływanie farmy fotowoltaicznej na otoczenie nie występuje, ponieważ zabudowa związana bezpośrednio z produkcją prądu znajdować się będzie w obrębie działek ewidencyjnych przeznaczonych pod inwestycję.

Czas eksploatacji przedsięwzięcia szacuje się do 30 lat. Po tym czasie ramy paneli oraz metalowe konstrukcje montażowe poddane zostaną recyklingowi.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

 

PDF26.11.2021 - DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (1,69MB)