Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Dobrodzień, dnia 18.11.2021r.

ORG.0002.33.2021
 

Informuję, że XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 15.00.

Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania ). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;

 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;

 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,

 • zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu;

 • podjęcia rezolucji;

 • zmiany Uchwały nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień;

 • przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia;

 • przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś;

 • wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

 • zmiany Uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku;

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok;

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

 4. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFXXXIII Sesja Rady Miejskiej.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip