Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXII/314/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXII/314/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443 ) w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś.
2. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców Warłowa i przysiółka Malichów odpowiedzi na pytanie o treści: "Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka wsi Warłów na wieś?"
§ 2. Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia 28 października 2021 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Warłów i przysiółka Malichów.
§ 3. Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej uchwały:
1) Mieszkańcy Warłowa i przysiółka Malichów, o których mowa w § 2 będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez:
a) publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu ogłoszenia w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś o brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz ankiety o brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
b) umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Warłów i Malichów,
c) dostarczenie do skrzynek pocztowych mieszkańców Warłowa i przysiółka Malichów ogłoszenia wraz z ankietą;
2) Termin dostarczania ankiet do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu listownie bądź do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej, upływa z dniem 30 listopada 2021r.
§ 4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem X rubryki „TAK albo ”NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.
§ 5. Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego omówienie wyników konsultacji określi Burmistrz Dobrodzienia w formie zarządzenia.
§ 6. Burmistrz Dobrodzienia przedstawi Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała nr XXXII 314 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXII/314/ 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś. (17:08)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Damian Karpinski, Sara Pruska, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Dorota Maleska