Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2022

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2022

 

Burmistrz  Dobrodzienia w wykonaniu  uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   zaprasza  organizacje  pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do  czynnego  udziału  w  konsultacjach dotyczących projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2022 rok”.
     Celem konsultacji jest poznanie stanowiska  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego  projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2022 rok”, a w szczególności  ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tychorganizacji.
     Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych    i  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2020 r. poz. 1057) przyjmowane będą w formie  pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (do godz. 15.00) w Dobrodzieniu lub elektronicznej na adres , w terminie  od dnia 28 października 2021 roku do 9 listopada 2021 roku.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2022.pdf (285,63KB)

DOCXpojekt Programu swp. z org. poza.2022.docx (39,60KB)