Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej 2012

Uchwały Rady Miejskiej 2012

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XXI 223 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XXI 220 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XX 217 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

 

 • DOCUchwała Nr XX 216 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia sołectw Bzinica Stara-Bzinica Nowa do programu „Odnowy Wsi”

 

 • DOCUchwała Nr XX 215 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

 • DOCUchwała Nr XX 213 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

 

 • DOCUchwała Nr XX 212 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XX 209 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

 

 

 • DOCUchwała Nr XIX 207 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

 

 • DOCUchwała Nr XIX 206 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie

 

 • DOCUchwała Nr XIX 205 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok, na rzecz Powiatu Oleskiego

 

 • PDFUchwała Nr XIX 204 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XIX 202 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr XIX 201 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Bzinica Nowa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na wykonanie ogrodzenia boiska w Bzinicy Starej

 

 • DOCUchwała Nr XIX 200 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Gosławice o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na wykonanie ocieplenia i tynkowania elewacji budynku gminnego w Główczycach

 

 • PDFUchwała Nr XIX 199 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

 

 • PDFUchwała Nr XIX 198 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

 

 

 • PDFUchwała Nr XIX 196 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 • DOCUchwała Nr XIX 195 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrodzieniu przy ul. Opolskiej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny

 

 

 • PDFUchwała Nr XIX 193 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

 

 

 • DOCUchwała Nr XVIII 191 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie

 

 

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XVIII 186 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 września 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn ”Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”

 

 

 • PDFUchwała Nr XVII 184 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 • PDFUchwała Nr XVII 183 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 

 • DOCUchwała Nr XVII 182 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr XVII 181 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

 

 • PDFUchwała Nr XVII 180 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Dobrodzień

 

 

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XVII 175 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 

 • DOCUchwała Nr XVII 174 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2011 rok

 

 • DOCUchwała Nr XVII 173 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2011 rok

 

 • DOCUchwała Nr XVII 172 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu za 2011 rok

 

 

 • PDFUchwała Nr XVI 170 2012.pdf ady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • DOCUchwała Nr XVI 169 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „Remont chodnika w Turzy, ul. Kolejowa w ciągu drogi powiatowej”

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XV 166 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu”

 

 • DOCUchwała Nr XV 165 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu

 

 

 • DOCUchwała Nr XV 163 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok

 

 • DOCUchwała Nr XV 162 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego

 

 • DOCUchwała Nr XV 161 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/98/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego

 

 • DOCUchwała Nr XV 160 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie poparcia rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w sprawie uczczenia pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz ofiar zbrodni dokonanych na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej

 

 • PDFUchwała Nr XV 159 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

 

 • DOCUchwała Nr XV 158 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr XV 157 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

 • DOCUchwała Nr XIV 156 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

 

 • DOCUchwała Nr XIV 155 2012.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Szemrowice zatwierdzonego uchwałą Nr XII/113/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

 • PDFUchwała Nr XIV 154 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr X/95/2011 z dnia 28 października 2011r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XIV 134 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2012 roku

 

 • DOCUchwała Nr XIII 133 12.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w gminie Dobrodzień w języku niemieckim

 

 • PDFUchwała Nr XIII 132 12.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13.02.2007r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienioną uchwałami Nr XII/85/2007 z dnia 12.11.2007r, Nr XXIII/183/2008 z dnia 28.11.2008r. i Nr XXXII/252/2009 z dnia 30.11.2009r

 

 • DOCUchwała Nr XIII 131 12.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na przebudowę chodnika w Turzy przy drodze powiatowej

 

 • DOCUchwała Nr XIII 130 12.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

 

 • DOCUchwała Nr XIII 129 12.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

 

 

 • DOCUchwała Nr XIII 127 12.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

 

 

 • DOCUchwała Nr XIII 125 12.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

 

 • DOCUchwała Nr XIII 123 12.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu, w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

 

 • DOCUchwała Nr XIII 122 12.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie stanowiska dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie

 

 • PDFUchwała Nr XIII 121 12.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

 

 • PDFUchwała Nr XIII 120 12.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu