Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 24 maja 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyło się poprzez system informatyczny.

Obrady rozpoczęto 24-05-2021 o godz. 15:02, a zakończono o godz. 18:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Gabriel Kukowka

5. Robert Kobus

6. Joachim Wloczyk

7. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.

 3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

 7. Dyskusja na temat zorganizowania II Forum Gospodarczego.

 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 9. Sprawy różne.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji zaproponował , by do porządku posiedzenia wprowadzić dodatkowo punkt w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. ( punkt 5 ).

Projekt porządku posiedzenia po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(7):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

Nastąpiła zmiana kworum

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 9

Do sesji dołączyli radni:

1. Dorota Wołowczyk

2. Dorota Maleska

Punkt 2.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.

Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś wyjaśniła, że w § 3 uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień dodaje się punkt 7 „ Gminny Żłobek w Dobrodzieniu” jako jednostkę obsługiwaną przez jednostkę obsługującą czyli ZEASiP.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sara Pruska, Radosław Zając

Punkt 3.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

Inspektor Irena Kurtz przedstawiła roczne sprawozdanie programu, którego głównym celem było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dobrodzień a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Gminy jak również wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

Pani Małgorzata Dykta pracownik MGOPS w Dobrodzieniu przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020. Sporządzenie oceny w zakresie pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Pani Małgorzata Dykta na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania radnych:

Radny Robert Kobus zapytał o brak danych w ocenie zasobów pomocy społecznej w grupie mężczyzn w wieku 60 – 64 lata, ponieważ w przedstawionej tabeli jest ich brak.

Małgorzata Dykta odpowiedziała, że brak tych danych jest spowodowany niewydolnością programu i dotyczy tylko tej grupy mężczyzn.

Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka zapytał czy w Ośrodku Pomocy Społecznej jest wystarczająca - zgodna z obowiązującymi przepisami liczba zatrudnionych osób? Stwierdził również, że zgodnie przedstawionymi danymi w Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje wysoko wykwalifikowana kadra.

Pani Małgorzata Dykta odpowiedziała, że zatrudnionych jest czterech pracowników socjalnych, a powinno pracować pięć.

Radny Joachim Wloczyk zapytał o jedną rodzinę bezdomną, czy w dalszym ciągu są bezdomni lub mieszkają u kogoś?

Małgorzata Dykta odpowiedziała, iż rodzina ta jest już objęta pomocą i na dzień dzisiejszy sprawa jest rozwiązana.

Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Pracownik MGOPS w Dobrodzieniu Pani Justyna Jańta poinformowała, że od 1 lipca 2021 roku będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sara Pruska, Radosław Zając

Na pytanie radnego czy jeżeli w gospodarstwie domowym mieszka więcej niż jedna osoba ujęte są dochody wszystkich tych osób, pani Justyna Jańta wyjaśniła, że we wniosku w punkcie 8 wykazuje się liczbę osób oraz łączne dochody członków gospodarstwa domowego.

Punkt 6.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok. Sprawozdanie przesłano za pomocą RADA 365 - Wiadomości w dniu 30 marca 2021 roku.

Nastąpiła zmiana kworum

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10

Do sesji dołączyli radni:

1. Sara Pruska

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Na pytanie przewodniczącego Komisji jaka jest kwota zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2021r., Skarbnik poinformowała, że kwota ta wynosi 13.120.881,66 zł.

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę.

Po przerwie.

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok:

1. Zwiększono plan dochodów o otrzymane zwroty dotacji i rozliczenia z lat ubiegłych tj.:

- rozliczenie transportu zbiorowego przez ZGKiM 738,29 (dz. 600),

- wpłaty podatku vat należnego z 2020r. i wpływ nadpłaty polisy ubezpieczeniowej 1.100,00 (dz. 750),

- zwrot dotacji po kontroli przez Przedszkole Promyk 409,00 zł oraz wpływy rozłożonego na raty zwrotu dotacji przez NSP w Bzinicy Starej 4.000,00 zł (dz. 801),

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez DOKiS 4.513,75 (dz. 851),

- rozliczenie dopłat do odbioru ścieków przez ZGKiM 14.733,70 (dz. 900),

- zwrot z tytułu korekty faktury za energię z 2020r. 138,03 (dz. 921),

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez KS Start 3.412,84 (dz. 926).

2. Wprowadzono otrzymane odszkodowania z tytułu:

- szkody powstałej w remizie w Główczycach 3.736,85 zł (zwiększono plan wydatków na remonty w rozdz. 75412 (OSP),

- uszkodzonej latarni 1.620,45 zł.

3. Zwiększono plan dochodów w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tyt.:

- kosztów upomnień z tytułu niezapłaconych podatków 1.000,00 zł (dz. 756),

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 6.589,00 zł (dz. 756),

- zwrotu kosztów postępowania sądowego 680,00 zł i wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego opłacania składek 171,00 zł (750),

- sprzedaży gruntów pod inwestycje o 865.000,00 zł (dz. 700),

- dotacji z tytułu poniesionych w 2020r. wydatków na rewitalizację 32.797,77 zł (dz. 900).

4. Wprowadzono otrzymaną darowiznę na wykonanie kastracji kotów w kwocie 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki na ten cel (dz. 900).

5. Zwiększono o 10.000,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków oraz zabezpieczono środki po stronie wydatków na ich przekazanie do budżetu państwa (rozdz. 85216)

6. Usunięto plan dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.194.159,00 zł (dz. 600) jednocześnie usuwając zadanie „Budowa ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą” na kwotę 1.721.000,00 zł.

7. Wprowadzono dochody w kwocie 128.355,32 zł z tytułu dotacji stanowiącej dofinansowanie kosztów pośrednich projektu budowy PSZOK, jednocześnie przeniesiono kwotę 108.000,00 zł z rozdz. 75023 na rozdz. 90002 w celu przeksięgowania wydatków pośrednich tego projektu (rozdz. 90002)

8. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Myślina” (rozdz. 85295). Do budżetu wprowadzono plan dochodów - dofinansowanie w kwocie 200.000,00 oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 471844,00 zł, z czego 271.844,00 zł to wkład własny do projektu. Wkładem własnym będzie również na zakup wyposażenia do klubu, na który przeznacza się wydatki bieżące w wysokości 26.000,00zł.

9. Zwiększono plan wydatków bieżących na:

- utrzymanie dróg gminnych o 50.000,00 zł (rozdz. 60016),

- utrzymanie przystanków autobusowych o 5.000,00 (rozdz. 60095),

- gospodarkę nieruchomościami o 30.000,00 (rozdz. 70005),

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST o 5.000,00 zł (rozdz. 80104),

- oczyszczanie miasta (zamiatanie ulic) o 25.000,00 zł (rozdz. 90003),

- utrzymanie zieleni o 15.000,00 zł (rozdz. 90004),

- w związku z wydłużonym okresem grzewczym zwiększono wydatki z tyt. ogrzewania świetlicy w Pludrach o 3.760,00 ( opał + palacz),

- dotacje dla niepublicznych szkół o 48.000,00 (rozdz. 80101 i 80150) i przedszkola o 152.000,00 (rozdz.80104)

10. Wprowadzono wydatki bieżące na:

- remonty placów zabaw w szkołach w wysokości 60.000,00 zł (rozdz. 80101)

- remonty pozostałych placów zabaw w wysokości 5.000,00 zł (rozdz. 90095)

- zakup donic i ławek na rynek w wysokości 5.000,00 (rozdz. 90095)

- wykonanie dokumentacji remontu ul. Małorolnej w Pludrach w wysokości 7.400,00 (rozdz.60016),

- wymianę dzwonu ostrzegawczego w miejscowości Kolejka 11.500,00 (rozdz. 92195)

11. Wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 30.000,00 zł (rozdz. 90095, 92109, 92195, 92695).

12. W ramach realizacji funduszu sołeckiego:

- zmieniono formę realizacji zdania funduszu sołeckiego sołectwa Pludry z bezpośredniego zakupu z budżetu sprzętu na dotację dla OSP Pludry na dofinansowanie zakupu tego sprzętu tj. przeniesiono wydatki w kwocie 6.625,00 zł z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek na dotacje na cele bieżące (rozdz. 75412)

- w związku ze zmianą przez mieszkańców Bzinicy Starej przeznaczenia funduszu sołeckiego zwiększono środki na utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) - przegląd i wyposażenie kosiarki o 870,00 zł,

- mieszkańcy sołectwa Klekotna zmienili zadanie z wyremontowania boiska na zakup wyposażenia boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej (kwota i rozdział wydatku pozostaje bez zmian)

13. Zwiększono o 7.000,00 zł dochody i wydatki celem zabezpieczenia realizacji zadania organizacji transportu do punktów szczepień na kolejne 2 miesiące (rozdz. 85195).

14. Wprowadzono wydatki majątkowe|:

a) na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej na terenie ujęcia wodociągowego w Dobrodzieniu w kwocie 9.840,00 zł (rozdz. 40002)

b) wpłatę na Fundusz Wparcia Policji na zakup samochody dla Komendy Powiatowej w Oleśnie 7.000,00 zł, (rozdz. 75405)

c) na adaptację pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia do nauki i na gabinet pedagoga wraz z ich wyposażeniem 70.000,00 zł (rozdz. 80101),

d) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa ul. Brzozowej i ul. Piaskowej w Pludrach 15.300,00 (rozdz. 60016).

15.Zwiększono wydatki majątkowe:

- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa ul. Krzywej w Kocurach o 4.500,00 zł (rozdz. 60017),

- na zadaniu Budowa PSZOK o 15.000,00 zł (rozdz. 90002).

16. Zwiększono o 10.000,00 zł plan dotacji przedmiotowej dla ZGKiM na dopłaty do m3 odebranych ścieków (rozdz. 90001)

17. Zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o 1.257.000,00 zł.

18. Wprowadzono wolne środki w wysokości 643.913,85 zł i środki na udzielenie pożyczki w wysokości 50.000,00 zł.

19. Wprowadzono 30.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków środki programu „Czyste powietrze” realizowanego w ramach porozumienia z WFOŚiGW.

20. Przeniesiono 2.885,00zł z rozdz. 80113 - dowóz dzieci do szkół na rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

21. Wprowadzono dotacje w wysokości 8.000,00 zł dla ZOZ w Oleśnie na dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach remontu Oddziału dziecięcego tego szpitala (rozdz. 85111)

22. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Dobrodzieniu” na kwotę 50.000,00 zł (rozdz. 40002)

Skarbnik poinformowała, że wpłynął wniosek z sołectwa Kolejka o wyremontowanie dzwonu ostrzegawczego, który od lat służy mieszkańcom.( kwota remontu - 11.500,00 zł plus 20 % środki z gminy).

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli remont pozostanie na kolejne lata to kwota remontu wzrośnie.

Radny Jacek Skibe przypomniał, że na ostatniej komisji rozważano ten temat i były propozycje, by remont dzwonu sfinansować z funduszu sołeckiego na rok przyszły. rok. Zapewniono radnego Karpinskiego, że decyzja będzie pozytywna.

Skarbnik poinformowała, że zgodnie z zawartą umową w 2010 roku koszty remontów pokrywa gmina, gdyż dzwon stoi na terenie prywatnym. Jest to wymiana dzwonu na nowy i można to zadanie potraktować jako remont.

Burmistrz odpowiedział, że nie można realizować zadań z funduszu sołeckiego na 2022 rok w 2021 roku.

Skarbnik wyjaśniła, że fundusz sołecki i tak jest wyznaczany z funduszy gminy.

Przewodniczący Komisji zaproponował przegłosowanie propozycji dotyczącej zabezpieczenia środków w budżecie gminy na remont dzwonu w wysokości 11.500,00 zł.

Głosowanie w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie w wysokości 11 500,00 zł na remont dzwonu w sołectwie Kolejka.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Dorota Maleska

PRZECIW(1) Sara Pruska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)

b) wniosek Klubu Wędkarskiego Habas przy DOKiS o dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł na budowę altany na Habasie

Jacek Skibe stwierdził, że z tego co pamięta, dokładaliśmy do remontu wiaty na basenie, dlaczego teraz mamy finansować całość ?

Skarbnik wyjaśniła, że nie finansowano całości gdyż nie była to sekcja przy domu kultury. Altana powstała na terenie gminy. Była tam włożona praca własna na wykonanie, a materiały zakupiono za pieniądze gminy.

Wyjaśniła, że wystąpi z zapytaniem o doprecyzowanie wniosku. Środki można przekazać jako dotację celową lub dotację podmiotową, gdyż jest to sekcja przy domu kultury.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że wszystko było budowane z naszych materiałów a tu chodzi o budowę nowej altany.

Na pytanie radnego Roberta Kobusa czy będziemy dzisiaj przeznaczać pieniądze na place zabaw,

Skarbnik poinformowała, że środki zostały wprowadzone do zmian w budżecie do opiniowanej dzisiaj uchwały w sprawie proponowanych zmian do budżetu gminy na 2021 rok.

Zastępca Burmistrza dodał, że gdybyśmy pokrywali w całości wszystkie wnioski to byłaby to niekonsekwencja w stosunku do pozostałych.

Robert Kobus zapytał czy 6.000,00 zł. to jest koszt nowej wiaty czy tylko wkład?

Uważa, że trzeba by wystąpić do wykonawcy o kosztorys.

Skarbnik wyjaśniła, że według wniosku 6.000,00 zł. Jest to cena minimalna na kupno nowej wiaty.

Przewodniczący RM uważa, że powinniśmy pokryć tylko koszty na zakup materiałów a nie całość.

Przewodniczący Komisji zaproponował, by nie podejmować decyzji i wystąpić z zapytaniem o realny koszt. Uważa, że nie należy pokrywać w całości.

Skarbniki poinformowała, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie wystąpił o wsparcie finansowe na wyposażenie oddziału dziecięcego, który obecnie jest remontowany.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy znamy kwoty dofinansowania innych zadań tego typu, Skarbnik wyjaśniła, że od 5 – 7 000,00 zł, maksymalnie 10 000,00 zł.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia dotacji w wysokości 8 000,00 zł dla ZOZ w Olesnie na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Sara Pruska

PRZECIW(0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)

Skarbnik poinformowała, że obowiązywała dopłata do taryf za ścieki, gdyż Wody Polskie nie ustaliły jeszcze nowej taryfy. Obecna dopłata obowiązuje do końca maja br. Proponuje się przedłużyć termin do końca czerwca 2021r.

W związku z powyższym zwiększono o 10.000,00 zł plan dotacji przedmiotowej dla ZGKiM na dopłaty do m3 odebranych ścieków (rozdz. 90001)

Głosowanie w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na jeden miesiąc.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Sara Pruska

PRZECIW(0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)

Punkt 7.

Dyskusja na temat zorganizowania II Forum Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji przypomniał, ze w 2019 roku odbyło się I Forum Gospodarcze. W roku 2020 Forum nie odbyło się ze względu na pandemię, ale Przewodniczący ma nadzieję, że w tym roku Forum się odbędzie.

Uważa, że należy zastanowić się jaka ma być forma, kto ma wziąć udział, przedstawiciele jakich branż.

Radny Robert Kobus uważa, że był to bardzo dobry pomysł, dzięki któremu zaistnieliśmy na rynku gospodarczym, dużo osób dowiedziało się o naszych terenach inwestycyjnych.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Robert Kobus powiedział, że zastanawiał się co dało zorganizowanie I – ego Forum Gospodarczego. Wypowiedział się pozytywnie, ponieważ uważa, że dużo osób dowiedziało się o naszych zasobach ziemnych. Stwierdził, że to był bardzo dobry pomysł.

Radny Joachim Wloczyk uważa, że Forum daje szansę młodym ludziom na włączenie się w życie gospodarcze na ziemi dobrodzieńskiej. Proponuje zorganizowanie w formie dyskusji panelowych młodych ludzi – tych co są w szkole i tych co są na początku kariery zawodowej.

Drugą sprawą jest kwestia określenia dróg rozwoju ziemi dobrodzieńskiej. Uważa, że należy stworzyć warunki do rozwoju gospodarczego, by zatrzymać odpływ młodych ludzi po skończeniu szkoły.

Czy byłoby możliwe organizowanie cyklicznych spotkań oraz nagradzanie młodych przedsiębiorców.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że jest przyznawane wyróżnienie pod nazwą „SREBRNA RÓŻA” za sukcesy w biznesie.

Radny zastanawia się mad miesiącem październikiem – listopadem, ale chciałby przygotować się do Forum wcześniej.

Zapytał Przewodniczącego RM czy ma swoje propozycje.

Przewodniczący RM uważa, że pomysł Przewodniczącego Komisji jest bardzo dobry tylko należy zastanowić się czy pandemia pozwoli zorganizować Forum. Udzielił w tym kierunku poparcia Przewodniczącemu, by Forum się odbyło. Należy wcześniej przedstawić propozycje na posiedzeniu Komisji

Na pytanie o współpracę z Gliwicką Strefą Ekonomiczną czy są sygnały od przedsiębiorców, Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jesteśmy w kontakcie z przedsiębiorcami, rozmawiamy o transakcji i przygotowujemy się do przetargu. Widać zainteresowanie przedsiębiorców przy sprzedaży terenów inwestycyjnych. Pierwsze Forum przyniosło dobre efekty, była pierwsza transakcja. Przygotowywany jest kolejne zapytanie do kolejnego przetargu. Była propozycja, by powstał panel dyskusyjny dla przedsiębiorców w celu wypracowania wspólnych działań. Uważa, że Forum powinno być wydarzeniem cyklicznym na którym corocznie będą przedstawiane najlepsze inwestycje gospodarcze w naszej gminie.

Dobrze byłoby przygotować materiały i wypromować przedsiębiorstwo, które dokonało inwestycji.

Na naszych forach przedsiębiorcy mogą się podzielić pomysłami i zastanowić się co możemy wspólnie zrobić.

Jest taki pomysł aby nagrodzić najlepsze inwestycje gospodarcze zakończone w danym roku – to jest do przedyskutowania.

Radny Joachim Wloczyk poparł pomysł, by przedstawiać inwestycje i promować przedsiębiorców, którzy na forach będą brali udział. Należy zastanowić się czy może przedsiębiorcy chcieliby zaprezentować innowacje w firmie, organizację pracy czy zmiany.

Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka zaproponował, aby na kolejne forum zaprosić naszych przedsiębiorców z różnych branż, pokazać czym dysponują nasi lokalni przedsiębiorcy dużym inwestorom głównie z KSSE. Liczy na dobrą współpracę z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej Robertem Kobusem oraz na znaczącą rolę pana Joachima Wloczyka w kwestii zaangażowania młodych ludzi w ten temat. Należy do końca września zebrać jak najwięcej informacji i w październiku spotkać się na II Forum Gospodarczym.

Punkt 8.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wyniki imienne:

ZA(9)

Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Robert Kobus, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Miazga Tomasz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Punkt 9.

Sprawy różne:

 • Zastępca Burmistrza poinformował, że zgłoszono Gminę do projektu NIVEA, w ramach którego planuje się wykonać 20 palców zabaw w całej Polsce, 5 zostało już wybranych, pozostało jeszcze 15. Zwrócił się z prośbą, by głosować na naszą Gminę.

 • Burmistrz poinformował, że należy podjąć decyzję czy w tym roku organizować Dni Dobrodzienia i w jakiej formie. Uważa, że z uwagi na pandemię należy zrezygnować z organizacji.

  Przewodniczący RM stwierdził, że pomysł jest słuszny ze względu na pandemię.

  Burmistrz poinformował, że w ramach Dni Dobrodzienia odbyła by się Dobrodzieńska Dycha i na rynku odbył by się koncert. Poruszył sprawę zorganizowania strefy kibica w rynku.

  Odnośnie strefy kibica poinformował, że pomysł ten narodził się w dniu dzisiejszym i jeżeli radni są przychylni do tego pomysłu, to będzie można mecze oglądać wspólnie.

 • Radny Jacek Skibe zaproponował, by podczas wakacji w niedziele zorganizować w rynku mini koncerty nawiązując do Źródła czyli różne rodzaje muzyki.

  Burmistrz uznał że pomysł jest dobry, będziemy o tym rozmawiać, ponieważ chcemy ten trend koncertów na lato zachować. Były zaplanowane pieniądze na uroczystości związane z 50 - tą rocznicą istnienia Domu Kultury w Dobrodzieniu oraz koncert Piotra Lempy i Grażyny Brodzińskiej na otwarcie sali widowiskowej. Jest propozycja, by część środków z DD przesunąć na koncert i remont garderoby, część mebli została już odświeżonych.

  Poinformował, że trzeba jeszcze zrobić mały remont holu na którym powstanie kawiarenka, która zostanie wykorzystana po uroczystościach i koncertach. i garderoby w DOKiS, a sponsorzy mogą wstawić swoje meble, by je wyeksponować. Poinformował, że remonty odbywają się sposobem gospodarczym, zostaje zakupiony tylko materiał. Na remont garderoby pozyskano sponsora.

  Radny Jacek Skibe powiedział, organizując koncerty niedzielne podczas wakacji może okazać się, że tych pieniędzy zabraknie. Poprosił o przedstawienie kosztorysu odnośnie zagospodarowania środków z Dni Dobrodzienia.

  Przewodniczący Komisji zaznaczył, że są to środki na kulturę i nie powinny być przesuwane np. na remonty. Pamięta, że kilkakrotnie prosili o przedstawienie wydatków jakie pozostały do zakończenia remontu. Sprawa remontu ciągnie się już od wielu lat i nie wiadomo ile jeszcze potrzeba środków. Uważa, że trzeba znać całkowity koszt remontu, by zabezpieczyć środki w budżecie. Jest przeciwny przesunięciu pieniędzy przeznaczonych na Dni Dobrodzienia na inny cel niż kultura, gdyż uważa, że po pandemii trzeba zorganizować imprezy kulturalne, by ludzie wyszli z domów i odreagowali.

  Burmistrz poinformował, że dom kultury nie otrzymał środków na termomodernizację.
  Z projektu miał być zrealizowany projekt budowlany, lecz nie otrzymaliśmy dofinansowania. Burmistrzowi zależy, by otworzyć salę widowiskową i hol, by mogły odbywać się imprezy.

Przewodniczący RM podziela zdanie Przewodniczącego Komisji, że trzeba znać ile jeszcze potrzeba środków. Jest za definitywnym zakończeniem tego remontu.

Radny Jacek Skibe powiedział, że nie było informacji co dokładnie będzie remontowane.

Uważa, że jeżeli mamy zabezpieczyć budżet, musimy wiedzieć co i za ile będzie remontowane.

Jacek Skibe zaproponował, aby pani Dyrektor DOKiS-u przedstawiła kosztorys całego remontu.

Radny Robert Kobus powiedział, zaproponował, by spotkać się ponownie. Przypomniał, że wielokrotnie prosili o kosztorys, chcąc wiedzieć jakie będą koszty.

W Lublińcu był do rozebrania budynek, za który firmy budowlane do których się zwrócił, chciały otrzymać zdaniem Burmistrza zbyt wysoką kwotę, więc rozebrał ten budynek sam. Był z tego wydarzenia reportaż w telewizji. Dlaczego więc nam nie zależy na obniżeniu kosztów, nawet nie wiemy ile wynieść ma ten remont.

Radni zaproponowali, by na wspólnym posiedzeniu komisji przeanalizować wydatki związane z zakończeniem z remontem domu kultury.

Burmistrz poruszył temat związany z promowaniem szczepień, stwierdził, że to chyba jedyna możliwość, aby więcej osób w naszej gminie zdecydowało się na zaszczepienie i jedyna metoda powrotu do normalności.

Radny Robert Kobus powiedział, że co do strażaków, jest duży postęp w ilości zaszczepionych.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że gdyby ośrodki zdrowia się dogadały i połączyły w zadaniach szczepień to może by to lepiej wyglądało.

Burmistrz poinformował, że odbyły się konsultacje pod nazwą " Opolskie na rowery", trzeba więc robić inwentaryzację ścieżek rowerowych na naszym terenie. Należy zebrać propozycje, gdzie miałyby przebiegać i trzeba jeszcze te ścieżki połączyć. Na pewno jest możliwość aby połączyć stare już istniejące z nowymi. Jest taka inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego.

Radna Dorota Maleska poinformowała, że taką propozycję zgłaszała już w 2005 roku. Chodziło o przedłużenie już istniejącej ścieżki do Olesna i w stronę Lublińca. Temat ścieżki rowerowej zgłaszany był, gdy były prowadzone prace remontowe przy drodze 901.

Radna zachęciła do uczestnictwa w wystawie żołnierzyków, która odbędzie się w DOKiS i będzie dostępna przez około miesiąc.

Zaprosiła także do udziału w spływach kajakowych.

Następna sprawą którą poruszyła radna, było ogrodzenie starego dębu, które zostało rozebrane, ale dobrze by było, aby to ogrodzenie jednak zostało zrobione, ponieważ ludzie z ciekawości wchodzą do jego pnia, uszkadzając korę, a jest to piękny wielusetletni dąb, który wymaga ochrony.

Przewodniczący RM zapytał, czy obchody 100 - ej rocznicy Powstań Śląskich zostały już ustalone, proponuję koncert zespołu "Śląsk".

Burmistrz powiedział, że jest tablica do odsłonięcia w szkole, jest też wystawa "Żołnierzyków" związana z tematem powstańczym.

Radna Dorota Maleska poinformowała, że wystawa będzie dostępna przez cały miesiąc, więc dużo osób będzie mogło ją zobaczyć. ( dzieci, młodzież , mieszkańcy)

Radny Gabriel Kukowka zapytał, jak duża jest ta ekspozycja.

Radna Dorota Maleska odpowiedziała, że wystawa liczy 2 tysiące figurek, są tam sztandary, odbędzie się też prelekcja, miała nadzieję, że prelekcja odbędzie się na rynku, ale prelegent zwrócił uwagę, że nie będzie wystawy żołnierzyków.

Pierwotnie myślano, by wystawę zorganizować w Kocurach, ale z uwagi na ilość osób zdecydowano, że wystawa odbędzie się w domu kultury.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Promocji
Gabriel Kukowka

PDFProtokół z dnia 24 maja 2021.pdf (3,32MB)