Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.133.2021

ZARZĄDZENIE NR.S.0050.133.2021
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 01 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanej, położonej w Błachowie stanowiących własność Gminy Dobrodzień

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372) w związku z art.25, 35, 37, 38 ust.1 i 2 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.), § 3, § 6 i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXI/301/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanej, położonych w Błachowie działka gruntu 366/1 o powierzchni 1.2174 ha oraz działki nr 366/2 o powierzchni 0,7502 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1L/00049331/6, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, zmieszczeniu w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronach internetowych Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2021.pdf