Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Błachowie

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Na podstawie art.38 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,poz.65 z późn. zm. ogłasza się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Błachowie – Gmina Dobrodzień, działki gruntu:

  1. 366/1 o powierzchni 1,2174 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1L/00049331/6, której cena wywołania zamyka się kwotą: 430.000,00 zł netto plus należny podatek VAT.

  2. 366/2 o powierzchni 0,7502 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1L/00049331/6, której cena wywołania zamyka się kwotą: 265.000,00 zł netto plus należny podatek VAT

1.

1) Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 w Sali konferencyjnej tut Urzędu I piętro w dniu 18 listopada 2021 roku na Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu o godzinie 10:30.

2) Przetarg niniejszy zostanie przeprowadzony również w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.).

3) W przypadku chęci uczestnictwa w przetargu z formy elektronicznej przez przynajmniej jednego oferenta niniejszy przetarg będzie przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających:

a) transmisję przetargu w czasie rzeczywistym między uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,

b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą w nim uczestniczyć - z zachowaniem poufności, integralności i dostępności przekazywanych informacji, a także możliwości identyfikacji uczestników przetargu i członków komisji przetargowej.

4) Przeprowadzenie przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmować będzie otwarcie przetargu, wywołania i postąpienia ceny, a także zamknięcie przetargu i ogłoszenie imienia i nazwiska albo nazwy lub firmy osoby, która przetarg wygra.

5) Na co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zmieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

6) W komunikacji z uczestnikami przetargu korzystać się będzie ze środków komunikacji elektronicznej, których właściwości techniczne są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użytku.

7) Przed otwarciem przetargu nastąpi weryfikacja danych i dokumentów, dostarczone przez uczestników przetargu w wyznaczonym terminie, które będą niezbędne do identyfikacji uczestników i przeprowadzenia przetargu.

8) W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje przerwanie przetargu, komisja przetargowa niezwłocznie jednak nie później niż na 14 dni od dnia następującego po usunięciu awarii, wyznaczony zostanie termin do kontynuowania przetargu oraz, nie później niż na 3 dni robocze przez wyznaczonym terminem, zawiadomieni o powyższym zostaną uczestnicy postępowania.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości dla pozycji:

1. 86.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy zł );

2. 53.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy tysięce zł );

uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień ul. Oleska 12

nr rachunku 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005.

Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Dobrodzień oraz postanowienia punktu 3 niniejszego Regulaminu.

b) Przedstawienie koncepcji zagospodarowania nieruchomości, w formie papierowej, bądź elektronicznej najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r., która powinna zawierać co najmniej:

- ogólny opis planowanego projektu inwestycyjnego,

- wskazanie lokalizacji inwestycji z określeniem uproszczonego planu zagospodarowania gruntu.

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz.U. z 2014 r., poz.1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sugerowana wysokość postąpienia wynosić będzie 1%.

2. Procedurę wyłonienia nabywcy określa rozdział 2 – Przetarg ustny nieograniczony i 6a - Sposób i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego oraz przetargu ustnego ograniczonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn. zm.). - wyciąg z rozporządzenia w załączeniu.

3.1. Oferent wyłoniony w przetargu jako nabywca zobowiązany jest do poniesienia na terenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej:

a) dz. 366/1 - 3 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), w terminie do 31.12.2024 roku (z wyłączeniem kosztów poniesionych na zakup działki).

b) dz. 366/2 - 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), w terminie do 31.12.2024 roku (z wyłączeniem kosztów poniesionych na zakup działki).

2. W przypadku niewywiązania się z zobowiązania, o którym mowa w ust.1, nabywca nieruchomości zapłaci Gminie Dobrodzień karę umowną w wysokości 35% ceny sprzedaży nieruchomości, a zobowiązanie to zostanie wpisane do treści umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4. Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

6. Sposób zagospodarowania nieruchomości dla w/w działek , nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił swoja ważność. Zgodnie z obowiązującą uchwała nr XXIII/195/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień uchwalony uchwała nr III/20/02 rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002r. i zmienionych Zarządzeniem zastępczym Wojewody Opolskiego NR IN.VI.742.25.1.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. powyższe działki położone są w strefie terenu przeznaczonego jako :

- tereny ofertowe dla usług ponadpodstawowych, wyspecjalizowanych i skoncentrowanych / symbol 1 U/

Urząd Miejski w Dobrodzieniu ponadto informuj, że dla w/w działek :

- nie wyznaczono obszaru zdegradowanego lub obszaru rewitalizacji;

- nie ustanowiono na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji,

- nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji,

7. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci. Na działce 366/1 (wzdłuż zachodniej granicy działki – przed linią zabudowy) zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz podłączenia niezbędnych sieci dla działki 366/2.

8. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i posiada dostęp do drogi publicznej.

9. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty

Dla pozycji 1 : RIVa , ŁIV

Dla pozycji 2 : RIVa, RIVb, RV

oraz nie spełnia warunków art. 37a ustawy o lasach i nie leży na terenie specjalnej strefy rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji.

10. Gmina Dobrodzień zastrzega na swoją rzecz prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat od dnia sprzedaży.

11. Przed przystąpieniem do przetargu Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją dotycząca nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym nieruchomości.

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej lub żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

13. Dodatkowe informacje uzyskać można w:

Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu pokój nr A 102 ( pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej – nad byłym Komisariatem Policji )

tel. 034 / 35 75 100 wew. 35

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

15. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.. L 119 z 4.5.2016, str.1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.65 zpóźn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z póź.zm.).

Dobrodzień, dnia 01.10.2021 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o przetargu - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Błachowie.pdf (1,82MB)