Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXX 2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r. L 119, poz. 1) , dalej RODO informuję, iż :

1)sesje Rady Miejskiej w Dobrodzieniu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad z wizerunkami osób uczestniczących w sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu i na stronie internetowej gminy.

2) Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz barwy głosu przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę Dobrodzień jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372), a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji.

Protokół nr XXX/2021

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Obrady rozpoczęto 30-08-2021 o godz. 15:08, a zakończono o godz. 17:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Jerzy Proft

5. Gabriel Kukowka

6. Damian Karpinski

7. Rajmund Lichota

8. Dorota Maleska

9. Radosław Zając

10. Rafał Chwalczyk

W sesji udział wzięli:

 • Andrzej Jasiński Burmistrz Dobrodzienia

 • Michał Tul Zastępca Burmistrza

 • Gabriela Gaś Skarbnik Gminy

 • Waldemar Krafczyk Sekretarz Gminy

 • Andrzej Pawełczyk Radca prawny

 • Piotr Więdłocha Informatyk

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu;

 • zmiany uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025;

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zębowice
  w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

 • zmiany uchwały nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji;

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok;

 • udzielenia pożyczki długoterminowej;

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

 • zmiany uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji.

 3. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wolne wnioski i informacje.

 5. Wnioski i interpelacje w formie pisemnej.

 6. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:08)

Otwarcia XXX Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „ Otwieram XXX Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 10 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Punkt 2.

Przyjęcie proponowanego porządku. (15:11)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Zaproponował, by dodatkowo wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku.

Przewodniczący RM zaproponował także, by wycofać z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Ozimek w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Porządek obrad po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (15:14)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk

Punkt 3.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami to jest od 19 lipca 2021r. do 30 sierpnia 2021r. (15:14)

20 lipca 2021

- spotkanie z przedsiębiorcą zajmującym się budową oczyszczalni ścieków

21 lipca 2021

- spotkanie z właścicielem kurników w Dobrodzieniu

22 lipca 2021

- akt notarialny

- spotkanie z mieszkańcem Pluder reprezentującym mieszkańców bloku komunalnego w Pludrach

26 lipca 2021

- udział w telekonferencji dotyczącej Spisu Powszechnego

28 lipca 2021

- udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu Life

- spotkanie z kierownikiem PKS Kluczbork

29 lipca 2021

- podpisanie umowy na dofinansowanie transportu zbiorowego – Reńska Wieś

2 sierpnia 2021

- spotkanie z mieszkańcami budynku komunalnego położonego w Pludrach w sprawie wykupu mieszkań

3 sierpnia 2021

- spotkania z przewoźnikami w sprawie realizacji transportu zbiorowego

4 sierpnia 2021

- udział w konsultacjach społecznych projektu „Strategia Demograficzna 2040”

5 sierpnia 2021

- spotkanie z wójtem Zębowic oraz z przewoźnikiem w sprawie realizacji nowo utworzonej linii komunikacyjnej

6 sierpnia 2021

- spotkanie z mieszkanką lokalu komunalnego z Dobrodzienia w sprawie wykupu mieszkania

9 sierpnia 2021

- spotkanie z sołtysem sołectwa Pietraszów

10 sierpnia – 19 sierpnia 2021

- urlop

21 sierpnia 2021

- udział w forum samorządowym w Radio Opole

- spotkanie z młodzieżą oraz organizatorami Pikniku z pierwsza pomocą w Główczycach

22 sierpnia 2021

- udział w pożegnaniu księdza proboszcza jednej z parafii Dobrodzienia

- udział w koncercie z okazji otwarcia po remoncie sali widowiskowej oraz 50 urodzin naszego Domu Kultury

23 sierpnia 2021

- spotkanie z przedstawicielem firmy Brokelmann Polska

24 sierpnia 2021

- Rada Budowy Klubu Seniora w Myślinie

- udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

25 sierpnia 2021

- podpisanie aktu notarialnego – zakup działki obok budynku świetlicy w Myślinie

26 sierpnia 2021

- spotkanie burmistrzów i wójtów powiatu Oleskiego z Zarządem Powiatu

- udział w zebraniu sołeckim w Szemrowicach

- udział w zebraniu sołeckim w Warłowie

27 sierpnia 2021

- udział w uroczystości 10 lat mażoretek Fantazja

28 sierpnia 2021

- udział w charytatywnym meczu siatkarskim ZAKSA Kędzierzyn – Gwardia Wrocław

- udział w uroczystości zakończenia projektu remontu kaplicy w Główczycach

Projekty:

 1. Repatriacja

  - finalizujemy remont mieszkania dla drugiej rodziny

  - rodzina pojawi się najprawdopodobniej 4 października

 2. Sala widowiskowa Domu Kultury

  - 22 sierpnia została powtórnie otwarta

  - 5 lat zmagań

  - 5 różnych projektów

  - 3 projekty budowlane

 3. Kanalizacja Dobrodzienia i Ligoty Dobrodzieńskiej

- wykonywany jest projekt kanalizacji Ligoty Dobrodzieńskiej

- w najbliższych dniach zostanie zrealizowana kanalizacja łącznika drogi Szemrowickiej i Wojska Polskiego

 1. Remiza w Pludrach

  1. - dwa przetargi bez rozstrzygnięcia

   - ogłoszony zostanie trzeci przetarg z wydłużonym terminem

 2. Klub Senior + w Myślinie

  1. - otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 200 tyś złotych

   - prace już się rozpoczęły

   - sołectwo wykonało prace porządkowe w otoczeniu budynku

 3. Boiska szkolne w Pludrach, Szemrowicach i Turzy

  1. - wniosek złożony w ramach programu „Sportowa Polska” nie znalazł uznania Ministerstwa

   - tylko jeden projekt z całej Opolszczyzny

 4. Termomodernizacja Szkół

  1. - oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu w pierwszych dniach września

 5. Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych

  1. - złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 3 przejść na ulicy Piastowskiej

   - otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 365 600,00

   - prace zostaną zrealizowane w tym roku

   - w dodatkowym naborze złożyliśmy wniosek na 2 przejścia wraz z odtworzeniem chodnika na ulicy Oleskiej

 6. Rządowy Program Rozwoju Dróg

  1. - nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach naboru na ten rok

   - złożone zostały wnioski w naborze na przyszły rok na ul. Jaśminową i kd. Gładysza w Dobrodzieniu, ulicę Szkolną w Bzinicy oraz łącznik Błachów Ligota

 7. Remonty w szkołach

  1. - 2 nowe toalety w budynku przy ulicy Piastowskiej 49

   - sala integracyjna w SP w Dobrodzieniu

   - sala integracyjna w SP w Pludrach

W związku z faktem, że burmistrz przebywał na urlopie, sprawozdanie z działalności przedstawił także Zastępca Burmistrza.

10 sierpnia – Warszawa- spotkanie organizowane przez wicepremiera Jarosława Gowina w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dla samorządowców celem podsumowania dotychczasowych efektów programów mieszkaniowych

16 sierpnia – Starostwo Powiatowe w Oleśnie – spotkanie z wicestarostą z udziałem Dyrektora Zespołu Szkół Joachima Wloczyka i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Miazgi w sprawie rekrutacji do szkoły

17 sierpnia

 • spotkanie z urbanistami opracowującymi studium i plan zagospodarowania przestrzennego

 • Lubliniec – spotkanie z przedstawicielami KZN i samorządów w sprawie powołania spółki SIM Śląsk Północ z siedzibą w Lublińcu

Punkt 4.

Podjęcie uchwał: (15:49)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXX/292/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu; (15:49)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXX/292/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu; (15:53)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Radosław Zając, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk

Podpunkt 2.

Nr XXX/293/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025; (15:54)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXX/293/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025; (15:57)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Radosław Zając, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk

Podpunkt 3.

Nr XXX/294/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zębowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; (15:58)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXX/294/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zębowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. (16:02)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jerzy Proft, Piotr Kapela, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk

Podpunkt 4.

Nr XXX/295/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacyjnymi. (16:02)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXX/295/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacyjnymi. (16:03)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk

Podpunkt 5.

Nr XXX/296/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok; (16:04)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXX/296/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok; (16:20)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk

Podpunkt 6.

Nr XXX/297/2021 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej; (16:21)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXX/297/2021 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej; (16:23)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk

Podpunkt 7.

Nr XXX/298/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (16:23)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXX/298/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (16:25)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk

Nastąpiła zmiana kworum (16:28)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

1. Robert Kobus

Podpunkt 8.

Nr XXX/299/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2021 roku. (16:43)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXX/299/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2021 roku. (16:45)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk

Punkt 5.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. (16:46)

Radny Damian Karpinski poinformował, że na stronie 18 w zgłoszonym wniosku wkradł się błąd. Jest ulica Klonowa a winno być ulica Dębowa.

Po naniesieniu poprawki protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. (16:46)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Jacek Skibe, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Miazga

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk

Punkt 6.

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji. (16:47)

Radny Gabriel Kukowka zgłosił uwagi do protokołu.

Następnie protokół ze wspólnego posiedzenia komisji poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji. (16:48)

Wyniki imienne:

ZA(9):

Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Jacek Skibe, Radosław Zając, Jerzy Proft, Dorota Maleska, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Gabriel Kukowka, Piotr Kapela

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk

Punkt 7.

Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych. (16:49)

 • Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radny Jacek Skibe w dniu 24 sierpnia 2021 roku złożył interpelację dotyczącą uporządkowania parku miejskiego w Dobrodzieniu. Brak jest odpowiedzi – termin ustawowy 14 dni.

Przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski na Sesji RM w dniu 19 lipca 2021r.

 • Radny Joachim Wloczyk wnioskował o uprzątnięcie śmieci na posesji w Bzionkowie ( stary budynek dawnej mleczarni ).

  Odp: Po przeprowadzeniu oględzin i zapoznaniu się ze stanem prawnym niniejszej posesji podjęto następujące działania: zabezpieczono studnię znajdującą się na wymienionej posesji w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa, zlokalizowano również właściciela do którego wystosowano pismo w sprawie uporządkowania w/w terenu i zabezpieczenia ogrodzenia.

  Radny wnioskował również o wykoszenie terenu pomiędzy ulicą a ścieżką rowerową na odcinku drogi od Szemrowic do Warłowa. Wskazana droga jest drogą powiatową w związku z powyższym wystosowano pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie wykoszenia poboczy w/w drogi . Wykoszenie poboczy nastąpi w połowie września.

 • Radny Karpinski poinformował o dziurze na ul. Klonowej przy skrzyżowaniu ul. Dębowej w Bzinicy.

  Odp: W ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w/w dziura została załatana.

 • Radny Radosław Zając wnioskował o usunięcie dziur na ul. Nowa Kolonia w Myślinie.

  Ponadto poinformował o słabym oznakowaniu przejścia przy ul. Solnej.

  Odp: wniosek zostanie zrealizowany w miesiącu wrześniu w ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Oznakowanie wymienionego przejścia zostało poprawione przez ZGKiM w Dobrodzieniu.

 • Radny Jacek Skibe zgłosił, że drzewo na ul. Piastowskiej w okolicy przejścia dla pieszych przy przedszkolu zasłania znak drogowy.

  Odp: drzewo zostało przycięte i znak jest widoczny.

 • Radny poinformował również o dziurze na ul. Zielonej.

  Odp: prace nad naprawą drogi właśnie się rozpoczęły i potrwają do końca września.

 • Przewodniczący RM zgłosił wniosek w sprawie przeciekającego dachu na budynku na stadionie. Odp: trwa ustalanie wykonawcy i zabezpieczanie środków na cele realizacji tego zadania .

 • Radny Krzysztof Bula poinformował o ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i ul. Szemrowickiej.

  Odp: zgłoszono przycięcie krzewów do ZGKiM w Dobrodzieniu.

 • Radny Gabriel Kukowka przypomniał o remoncie nawierzchni na moście w Makowczycach .

  Odp: Temat jest rozpatrywany, ponieważ wymaga uzgodnienia zakresu prac i zabezpieczenia niezbędnych środków do wykonania w/w zadania.

Punkt 8.

Wolne wnioski i informacje. (16:56)

 • Radny Gabriel Kukowka wnioskował, by zakończyć temat remontu mostu w Makowczycach.

  Radny zaproponował, rozszerzenie obecnego monitoringu w celu wykorzystania do nadzoru nad parkiem.

 • Przewodniczący RM zaproponował, by zastanowić się nad oświetleniem w parku.

 • Przewodniczący RM przedstawił pismo w sprawie wykupu mieszkań w Dobrodzieniu, przy Placu Wolności.

 • Przewodniczący RM przedstawił pismo dyrektora ZGKiM w Dobrodzieniu w sprawie utrzymania szaletu miejskiego.

  Radny Jacek Skibe zaproponował, by rozważyć możliwość otwarcia szaletu od godziny 6.00 z dniem 1 września 2021 roku.

 • Radny Jacek Skibe:

 1. zakwestionował miejsca posadzenia kwiatków w parku. Należy uprzątnąć gałęzie po burzy;

 2. poruszył sprawę niedrożnych przepustów na ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu, która po ulewnych deszczach staje się nieprzejezdna;

 3. zwrócił uwagę na stan techniczny drogi na Habas, gdzie przejazd na rowerze jest utrudniony, także po opadach deszczu trudno jest przemieszczać się pieszo tą drogą.

 • Radny Radosław Zając zapytał jaką technologię wykorzystano przy łataniu drogi na ulicy Nowa Kolonia w Myślinie. Cy było to łatanie na zimno.

 • Przewodniczący RM złożył życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów oraz nauczycieli, pracownikom a także rodzicom.

Punkt 9.

Wnioski i interpelacje w formie pisemnej. (16:58)

Punkt 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. (17:19)
 

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFProtokół Nr XXX 2021.pdf