Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXI/310/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXI/310/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu na Placu Wolności, na obszarach określonych graficznie kolorem żółtym w załączniku do uchwały.
1. Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania pobierane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
2. Miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu nie są miejscami strzeżonymi.
3. Opłat w Strefach Płatnego Parkowania nie pobiera się w dni świąteczne - ustawowo wolne od pracy.
4. Od kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu inkasowane są opłaty, niezależnie od celu postoju.
5. Obowiązkiem kierowcy, parkującego w Strefie Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu jest bezzwłoczne wniesienie opłaty za postój.
§ 2. 1. Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów mechanicznych w Strefie Płatnego Parkowania wynosi:
1) za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł;
2) za drugą godzinę parkowania 2,20zł;
3) za trzecią godzinę parkowania 2,40 zł;
4) czwartą i każdą następną godzinę parkowania 2,00 zł.
2. Wysokość opłaty należnej za parkowanie jest obliczana według stawki określonej w ust. 1 pkt 1-4, przy czym każdą rozpoczętą godzinę parkowania traktuje się jak pełną chyba, że opłata obliczana jest i pobierana przy użyciu urządzeń elektronicznych umożliwiających naliczanie jej proporcjonalnie do czasu trwania parkowania.
§ 3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla następujących użytkowników drogi:
1) osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się, korzystających z oznakowanych pojazdów lub osób przewożących takie osoby niepełnosprawne oznakowanymi pojazdami;
2) służb związanych z techniczną obsługą miasta, w czasie wykonywania czynności na drodze;
3) korzystających z zajęcia pasa drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4) kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz pobiorą z parkomatu bilet ,,zerowy'', podając numer rejestracyjny pojazdu i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu.
§ 4. 1. Określa się sposób pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze.
2. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania upoważnione są osoby wyznaczone przez Burmistrza Dobrodzienia.
3. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty. 4. Kierujący pojazdem ma obowiązek umieścić w sposób widoczny dla kontrolujących wykupiony i ważny bilet parkingowy (za przednią szybą).
5. Awaria jednego z parkomatów nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania. W sytuacji jego uszkodzenia bilet parkingowy należy wykupić w drugim, sprawnym parkomacie. W przypadku awarii obu parkomatów odstępuje się od pobierania opłaty.
6. Nieuiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania skutkuje nałożeniem na właściciela pojazdu opłaty dodatkowej.
§ 5. Opłata dodatkowa wynosi:
1) za nieuiszczenie opłaty za parkowanie po upływie opłaconego czasu parkowania w danym dniu 70,00 zł;
2) za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w danym dniu 100,00 zł;
3) w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, o którym mowa w pkt 2 i pod warunkiem uiszczenia jej w ciągu 3 dni od daty powstania obowiązku 70,00 zł.
§ 6. 1. Opłatę dodatkową, o której mowa w § 5 uchwały uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania-raportu.
2. Nieuiszczona w powyższym terminie opłata dodatkowa będzie ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXI 310 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały nr XXXI/310/2021 w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu. (17:11)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Jacek Skibe, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski