Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXI/309/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXI/309/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2019r. poz. 1468 ) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się § 7 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: ,, Stypendium sportowe przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest kwartalnie do ostatniego dnia danego kwartału, jeśli Burmistrz Dobrodzienia po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendiów Sportowych uzna to za zasadne. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.”
2) dodaje się w § 9 pkt 5, który otrzymuje brzmienie: ,, W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu zobowiązuje się wnioskodawcę do zawiadomienia Burmistrza Dobrodzienia oraz Komisji Stypendiów Sportowych.”
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXI 309 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały nr XXXI/309/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. (17:02)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Radosław Zając, Robert Kobus, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski