Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXI/306/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXI/306/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 375.126,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 31.773,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 227.903,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 28.130,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 236.900,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 42.324,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 54.886.163,49 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 47.234.044,35 zł,
b) dochody majątkowe: 7.652.119,14 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 55.088.996,51 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 46.888.102,72 zł,
b) wydatki majątkowe: 8.200.893,79 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 50.996,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 2.585.680,52 zł.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 202.833,02 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art 217. ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocji szczepień finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmian planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021r.zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXI 306 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXI/306/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok. (16:54)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski