Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 24 sierpnia 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2021 roku.

Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obrady rozpoczęto 24-08-2021 o godz. 15:10, a zakończono o godz. 18:18 tego samego dnia.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025.

 5. Określenie ceny sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych w Błachowie nr 366/1 o powierzchni 1,2174 ha i nr 366/2 o powierzchni 0,7502 ha.

 6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na podział a następnie na sprzedaż działki położonej w Dobrodzieniu nr 919 o powierzchni 0,9149 ha , na polepszenie warunków zagospodarowania.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

12. Sprawy różne.

Punkt 1.

Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji Radosław Zając przedstawił porządek posiedzenia.

Poinformował, że proponuje się dodatkowo wprowadzić do porządku posiedzenia punkty:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zębowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Ozimek w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.

Projekt porządku posiedzenia po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

Punkt 2.

Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Anna Lis poinformowała o wnioskach, które wpłynęły o najem lokalu mieszkalnego:

 1. ……………………………. zam. w Dobrodzieniu, ul. …………………... - zamiana

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p. …………………………..

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

2. ……………………………...– do dnia 4 czerwca 2022 roku.

Po dyskusji dotyczącej wniosku Pana ………………... radni zaproponowali, aby radca prawny wypowiedział się w temacie czy osobie opuszczającej ZK należy się bezwzględnie mieszkanie i jak to się ma do sytuacji opisanej we wniosku w/w wnioskodawcy.

3………………………... – brak adresu, pozytywnie na listę oczekujących

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p. …………………………...

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

Punkt 3.

Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Anna Lis przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 • …………………………………. – zamiana

Propozycja: Dobrodzień, ul. Szemrowicka 1/11 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój)

Głosowanie w sprawie przydziału lokalu p. ……………………………...

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 • …………………….– zamieszkały w ………………….. ostatnio dokonano przydziału lokalu mieszkalnego w Dobrodzieniu przy ul. ……………………. ale w celu weryfikacji nie dostarczył wymaganych dokumentów. Podlega skreśleniu z listy.

Głosowanie w sprawie skreślenia z listy p. …………………………..

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Radosław Zając, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

Punkt 4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że sprawa wyszła przy okazji przyjmowania wniosków o obniżkę czynszu. W naszym zasobie mieszkaniowym jest kilka/kilkanaście mieszkań już wykupionych.

Proponuje się wykreślić czynnik obniżający wartość użytkową lokali do ustalenia wymiaru stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, a mianowicie „za mieszkanie własnościowe w nieutworzonej wspólnocie mieszkaniowej – 30%”. ( tj.§ 5 ustęp 8 punkt 2 litera d).

Radny Gabriel Kukowka uważa, że jeżeli jest sprzedaż na własność to powinna powstać wspólnota. Zapytał czy jest kontrolowane administrowanie lokalami.

Zastępca Burmistrza poinformował, że przed sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 70 w Dobrodzieniu doszło do kilku spotkań z ZGKiM, była propozycja powołania zarządcy, lecz mieszkańcy ostatecznie byli przeciwni.

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli ktoś wykupi lokal mieszkalny to wysokość czynszu spada o 30%.

Poinformował, że jeżeli mieszkańcy nie utworzą wspólnoty to może skończyć się tym, że sąd nakaże utworzenie wspólnoty.

Radny Tomasz Miazga wyjaśnił, że sąd może wyznaczyć zarządcę przymusowego.

Burmistrz uważa, że powinna powstać wspólnota i wtedy zostanie określony odpowiedni czynsz.

Radny Gabriel Kukowka zapytał czy nie powinno zastanowić się nad lokalami sprzedanymi, poinformować na temat wspólnoty. Obawia się czy nie dotknie to innych mieszkańców.

Zastępca Burmistrza uważa, że nie powinniśmy się zajmować się lokalami własnościowymi, gdyż w uchwale sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020- 2025 jest zapisane, że mieszkaniowy zasób Gminy Dobrodzień stanowią lokale, które są własnością Gminy tj. lokale mieszkalne w budynkach gminnych oraz lokale mieszkalne niesprzedane w budynkach wspólnot mieszkaniowych nie zaś lokale, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.

Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

Punkt 5.

Określenie ceny sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych w Błachowie nr 366/1 o powierzchni 1,2174 ha i nr 366/2 o powierzchni 0,7502 ha.

Zastępca Burmistrza poinformował, że jest to teren inwestycyjny, który został podzielony na dwie działki. Na poprzednim posiedzeniu komisji określono ceny sprzedaży działek posiłkując się wyceną. Po komisji okazało się, że rzeczoznawca popełnił błąd przy wycenie. Obecnie posiadamy pełną wycenę i jest ona niższa. Wycena jest następująca dla działki 366/1 wynosi 430 000,00 zł, natomiast dla działki 366/2 wynosi 265 000,00 zł. Zaproponował, by utrzymać te kwoty.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie określenia ceny sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych w Błachowie nr 366/1 o powierzchni 1,2174 ha i nr 366/2 o powierzchni 0,7502 ha zaproponowała cenę wywoławczą dla działki 366/1 o powierzchni 1,2174 ha w wysokości 430 000,00 zł, natomiast dla działki 366/2 o powierzchni 0,7502 ha w wysokości 265 000,00 zł.

Głosowanie w sprawie określenia ceny sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych w Błachowie nr 366/1 o powierzchni 1,2174 ha. (430,000,00 zł.)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

Głosowanie w sprawie określenia ceny sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych w Błachowie nr 366/2 o powierzchni 0,7502 ha. (265 000,00 zł.)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

Punkt 6.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na podział a następnie na sprzedaż działki położonej w Dobrodzieniu nr 919 o powierzchni 0,9149 ha na polepszenie warunków zagospodarowania.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie podziału a następnie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Dobrodzieniu nr 919 o powierzchni 0,9149 ha na polepszenie warunków zagospodarowania zaproponowała wniosek zaopiniować negatywnie.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na podział a następnie na sprzedaż działki położonej w Dobrodzieniu nr 919 o powierzchni 0,9149 ha na polepszenie warunków zagospodarowania.

Wyniki imienne:

ZA(1):

Jerzy Proft

PRZECIW(9):

Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Radosław Zając

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

Punkt 7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu – dotyczy § 2 ust.1 pkt 2 niniejszej uchwały, który w sposób istotny narusza art.13b ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Zastępca Burmistrza poinformował, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych, różnica pomiędzy godziną parkowania może wynieść nie więcej niż 0,20%. Ostatnia godzina musi być tożsama z pierwszą godziną parkowania.

W projekcie uchwały zaproponowano następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania:

 1. za pierwszą godzinę parkowania 1,50 zł;

 2. za drugą godzinę parkowania 1,80 zł;

 3. za trzecią godzinę parkowania 2,00 zł;

 4. za czwartą i kolejne godziny parkowania 1,50 zł.

Powyższe propozycje poddano głosowaniu.

Za przedstawionymi stawkami głosował 1 radny.

Zgodnie z ustawą zaproponowano stawki:

 • za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł;

 • za drugą godzinę parkowania 2,20 zł;

 • za trzecią godzinę parkowania 2,40 zł;

 • za czwartą i kolejne godziny parkowania 2,00 zł.

Powyższe propozycje poddano głosowaniu.

Za przedstawionymi stawkami głosowało 9 radnych.

Punkt 8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Nastąpiła zmiana kworum

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

1. Robert Kobus

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok:

1. Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu:

a) opłat za użytkowanie wieczyste (dz. 700) kwota 3.500,00 zł,

b) wynajmu lokalu (dz. 750) kwota 1.500,00 zł

c) otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia kwota 10.815,17 zł w tym:

- (dz. 754) kwota 3.443,15 zł

- (dz. 852) kwota 4.305,00 zł

- (dz. 900) kwota 3.067,02 zł

d) podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756) kwota 50.000,00 zł,

e) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756) kwota 100.000,00 zł

f) otrzymanego zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkujących inne gminy (dz. 801) kwota 100.000,00 zł.

 

2. Wprowadza się otrzymaną dotację z tytułu poniesionych w 2020r. wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 91.271,71 zł (dz. 758) z tego dochody bieżące to 36.972,80 zł, a majątkowe 54.298,91 zł.

3. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej zmienia się paragraf dochodów otrzymanych na zwalczanie skutków COVID-19 z § 0970 na § 2180 (dz. 851) kwota 40.000,00 zł.

4. Po otrzymanej informacji o przyznanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych wprowadza się dochody z tego tytułu w wysokości 365.600,00 zł (dz. 600) oraz wydatki
w wysokości 471.000,00 zł ( w tym wkład własny 105.400,00 zł) na następujące zadania:

- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień – Szkoła Podstawowa - kwota 171.000,00 zł,

- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kwota 155.000,00 zł,

- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień – Park Miejski kwota 145.000,00 zł.

5. W związku ze złożonym wnioskiem o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowania objęcia przez Gminę udziałów w tworzonej spółce (Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej) wprowadza się dochody z tyt w/w wsparcia oraz wydatki na wniesienie wkładu do spółki w wysokości 3.000.000,00 zł (rozdz. 75095).

6. W związku ze wzrostem kosztów energii zwiększa się plan wydatków o 59.500,00 zł, z tego

- w urzędzie miejskim o 10.000,00 zł (rozdz. 75023),

- w OSP o 4.000,00 zł (rozdz. 75412),

- na oświetlenie dróg o 45.500,00 zł (rozdz. 90015).

7. W związku z poniesionymi kosztami na likwidację szkód zwiększa się plan wydatków w:

- (rozdz. 75412) o kwotę 3.443,15 zł

- (rozdz. 85219) o kwotę 4.305,00 zł

tj. w kwotach otrzymanych odszkodowań.

8. Zabezpiecza się środki na:

- bieżące utrzymanie dróg i chodników o 36.000,00 zł (rozdz. 60016),

- promocję gminy o 5.000,00 zł (rozdz. 75075),

- zakup wyposażenia OSP - uzupełnienie toreb medycznych o 17.000,00 zł (rozdz. 75412),

- przeglądy i wymianę hydrantów o 2.000,00 zł (rozdz. 75495),

- dotacje dla niepublicznych szkół o 20.000,00 zł (rozdz. 80150),

- przygotowanie operatów i opłat za zezwolenia wodno-prawne o 5.000,00 zł (rozdz. 90001),

- oczyszczanie miasta o 25.000,00 zł (rozdz. 90003),

- utrzymanie zieleni o 44.938,73 zł (rozdz. 90004),

- usługi weterynaryjne – opieka nad bezdomnymi zwierzętami o 10.000,00 zł (rozdz. 90095).

9. Zwiększa się środki na zadaniu „Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Leśnej w Turzy i ulicy Parkingowej w Myślinie” o 1.000,00 zł (po otrzymaniu ofert wyższa kwota) (rozdz. 90015).

10. Zwiększa się środki na zadaniu „Modernizacja budynku komunalnego w Szemrowicach ulicy Wiejska” 4 o 15.000,00 zł – konieczność wykonania dodatkowych prac - (rozdz. 85334).

11. Zwiększa się środki na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia do nauki i na gabinet pedagoga wraz z ich wyposażeniem” o 5.000,00 zł – konieczność wykonania dodatkowych prac - (rozdz. 80101).

12.Rezygnuje się z realizacji zadania Rewitalizacja miasta Dobrodzień - rozbudowa infrastruktury sportowej tj. zmniejsza się wydatki o 12.500,00 zł – brak szans na otrzymanie dofinansowania.

13. Wprowadza się zadanie „Zakup i montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych w Dobrodzieniu”na kwotę 60.000,00 zł (rozdz. 90026)

14. Wprowadza się dotację celową dla GOKSiBP w Dobrodzieniu na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dachu budynku szatni na stadionie miejskim w Dobrodzieniu” na kwotę 11.000,00 zł (rozdz. 92601)

15. Wprowadza się zadanie „Modernizacja przepustu przy ul. Zielonej w Dobrodzieniu” na kwotę 21.000,00 zł. (rozdz. 60016)

16. Wprowadza się zadanie „ Przebudowa ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą” – wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 56.000,00 zł (rozdz. 60016)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Na pytanie radnego Jacka Skibe w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego, Zastępca Burmistrza poinformował, że TAURON nie wyraził zgody na wymianę oświetlenia na ledowe (sodowe). Należy zorientować się jakie powstaną oszczędności z tytułu wymiany oświetlenia na ledowe.

Radny Tomasz Miazga zgłosił połamane ławki, brak oświetlenia i siatki w bramkach na ORLIKU.

Burmistrz zaproponował, by dyrektor szkoły zrobiła wycenę, a Skarbnik powiadomi o fakcie ZEASiP.

Przewodniczący RM wnioskował o zakup i ustawienie 3 koszy na ul. Piastowskiej i 2 koszy na ulicy Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu.

Punkt 9.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 10.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.

Proponuje się udzielić pożyczki długoterminowej w wysokości 101.369,48 zł Międzygminnemu Towarzystwu Regionalnemu Dobrodzień – Zębowice na realizację projektu pn.” Klachalnia Cafe opowiada o LGD” realizowanego w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 11.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przyjęcie protokołu poddano głosowaniu.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 12.

Sprawy różne:

 1. Radny Gabriel Kukowka w imieniu mieszkańców zgłosił kwestię wzmożonego ruchu drogowego w porze nocnej na ul. Piastowskiej i Oleskiej.

  Burmistrz stwierdził, że nie zauważył, by w godzinach rannych jeździły tiry, są to sporadyczne przypadki.

 2. Radny Damian Karpinski wnioskował, by w przypadku dodatkowych punktów do porządku posiedzenia komisji lub obrad sesji powiadamiać radnych sms-em.

 3. Przewodniczący RM nawiązał do złożonej skargi na dyrektora instytucji kultury. Zastanawia się czy była odpowiedzialność dyrektora domu kultury, który otworzył wystawę i dom kultury, był na plakacie jako współorganizator. Uważa, że powinien być regulamin w sprawie organizacji imprez w domu kultury. Dyrektor powinna mieć umowę, że udostępnia pomieszczenie/ przestrzeń publiczną.

  Radny Gabriel Kukowka słyszał, że dyrektor domu kultury otwiera wystawę. Uważa także, że należy stworzyć regulamin organizacji imprez, by ludziom chciało się organizować imprezy i w nich uczestniczyć. Należy stworzyć mechanizm, że na terenie gminy Dobrodzień będą organizowane imprezy ale na ściśle określonych zasadach.

  Nie można dopuścić, by mieszkańcy nie brali udziału w organizowaniu imprez i społecznym zaangażowaniu. Trzeba chronić na przyszłość mieszkańców.

  Burmistrz zaznaczył, że nie ma sposobu, by ograniczyć filmowanie. Wyjaśnił, że kilkakrotnie zapraszał osobę skarżącą na rozmowę ale osoba ta nie ujawniła się.

 4. Przewodniczący RM zaproponował, by w związku z rozpoczynającymi się przetargami na grunty rolne wystąpić z pismem do osób zainteresowanych z informacją o przetargu oraz informacją, że jeżeli wykonują prace polowe to na własną odpowiedzialność.

 5. Radny Damian Karpinski poinformował, że przedsiębiorcy otrzymują pisma od Firmy STRACH, informujące, że wszyscy powinni dokonywać selektywnego gromadzenia odpadów. W przypadku chęci oddawania tylko odpadów zmieszanych, należy o tym poinformować Gminę. Czy należy zgłosić do Gminy braku chęci segregacji, z uwagi na znikomą ilość odpadów.

  Radny Jacek Skibe poinformował, że przepisy określają jasno, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie segregacji odpadów, ale niekoniecznie tej firmie, w firmie segregującej odpady i oddawanie to swoim innym odbiorcom wywożące śmieci. Odpady zmieszane firma Strach – powołując się na przepisy prawne.

 6. Radny Jacek Skibe złożył wniosek w sprawie łąki kwiatowej w parku. Zaproponował wycięcie tych kwiatów i zrobienie ładnego trawnika.

  Radny wnioskował także o zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w sprawie składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 7. Na pytanie Przewodniczącego Komisji w sprawie wytyczenia linii energetycznej ( Budowa linii 400 KV Relacji Trębaczew – Nacięcie Joachimów ( Rokitnica) - Wielokopole), która będzie przebiegała przez miejscowość Pludry, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że był przedstawiony korytarz, zostały wytyczone strefy ochrony i nie przebiegają blisko zabudowań, nie ma zagrożenia. Otrzymaliśmy pismo jakimi kryteriami kierowały się spółki energetyczne.

  Przewodniczący Komisji zapytał czy gmina mogła wskazać inną drogę – Zastępca Burmistrza poinformował, że była informacja, iż nie można było wytyczyć linii energetycznej, która przebiegała by przez Pawonków.

  Radny Damian Karpinski przypomniał, że na posiedzeniu Komisji była mowa, że wszystko będzie w określonym korytarzu, prosi, by zająć się tą sprawą.

 8. Radny Jacek Skibe zapytał co z gazyfikacją miasta – Zastępca Burmistrza poinformował, że trwają prace.

  Odnośnie światłowodu Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że firma złożyła odpowiednie wnioski, otrzymała zgodę z Gminy.

Punkt 13.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Zębowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Zębowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Radosław Zając, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 14.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Ozimek w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Ozimek w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 15.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
Radosław Zając

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

PDFProtokół z dnia 24 sierpnia 2021.pdf (3,04MB)