Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 28 lipca 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 28 lipca 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora instytucji kultury w Dobrodzieniu:

  • przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,

  • przygotowanie opinii zawierającej wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi,

  • przygotowanie projektu uchwały.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji poinformował, że tematem posiedzenia Komisji będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie oceny złożonej skargi.

W dniu 18 czerwca 2021 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wpłynęła skarga na działalność Dyrektora instytucji kultury w Dobrodzieniu dotycząca wystawy „ Bawiłem się żołnierzykami” i roli Dyrektora jako organizatora.

Skarga złożona została przez Pana ……………….zamieszkałego w…………., przy ul. ……………..– prelegent wystawy.

W związku z faktem, że nie wszyscy obecni zapoznali się z treścią skargi wiceprzewodniczący Komisji wnioskował o przedstawienie treści wniesionej skargi.

Następnie przewodniczący Komisji zaproponował, by członkowie komisji zadawali pytania osobom zaproszonym na posiedzenie Komisji.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego czy faktycznie został naruszony przepis dotyczący wizerunku, gdyż jeden z przepisów mówi, że jeżeli prelegent otrzymuje zapłatę to wyraża zgodę na wizerunek, Radca Prawny Andrzej Pawełczyk wyjaśnił, że była zawarta umowa i środki na zorganizowanie wystawy pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego.

Trzeba w tym miejscu stwierdzić, że osoba skarżąca otrzymała wynagrodzenie ze środków publicznych – art. 61 konstytucji.

Na kolejne pytanie radnego Damiana Karpinskiego czy skarżącego można nazwać osobą powszechnie znaną, radca prawny wyjaśnił, że skarżący nie jest osobą powszechnie znaną lecz lokalnie znaną, gdyż w tutejszym środowisku występowała epizodycznie.

Odnośnie wizerunku można dochodzić się na drodze cywilnej, on ocenia czy zachodzą przesłanki i może wystąpić na drogę sądową.

Radny Damian Karpinski zapytał odnośnie filmowania osób.

Radny poruszył także kwestię przecieku danych z zawartej umowy oraz kwestie kompetencji dyrektora domu kultury pod kątem użyczenia pomieszczenia na wystawę.

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę dotyczącą praw autorskich – radca prawy wyjaśnił, że jest to kwestia zawarcia umowy pomiędzy prelegentem a gospodarzem i bez dokumentu umowy nic nie można stwierdzić.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu czy wystąpiła jako współorganizator czy gospodarz obiektu.

Dyrektor A. Hurnik wyjaśniła, że występuje jako gospodarz obiektu, wypożyczanie sali wpisane jest w filozofię domu kultury, gdyż jest to jedyna przestrzeń publiczna.

Wyjaśniła, że spotykają się członkowie kół, mamy z klubu Malucha i w momencie, gdy stowarzyszenie chciało zorganizować wystawę zwróciło się o wynajęcie sali.

Odniosła się do kwoty jaka została wymieniona i stwierdziła, że jest to kwota kłamliwa i takiej informacji się nie udziela, gdyż jest ona zastrzeżona w umowie.

Poinformowała, że oddzwaniała do osoby skarżącej, jednak skarżący nie odbierał telefonów.

Przypomniała, że na jednej z sesji była rozmowa o cenach za występy poszczególnych artystów i także nie były podane kwoty.

Pani Dyrektor poinformowała, że osobie skarżącej zależało na dacie, by nie kolidowała z innymi wydarzeniami.

Dyrektor na wstępie powitała gości tak jak zostało to uzgodnione z p. Dorotą Maleska i poszła na warsztaty, które się w tym momencie odbywały.

Nawiązała do materiału telewizyjnego, w którym mówi tylko, że na wystawie jest figurka pana …………………..a dziennikarka wspomniała, że wystawę można oglądać w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że oznacza to, że nie była gospodarzem imprezy, tylko gospodarzem obiektu przestrzeni publicznej.

Przewodniczący Komisji odniósł się do sprawy kolportażu Roty Ślązaków. Dyrektor Hurnik wyjaśniła, że pan ………………. przyszedł na wystawę tak jak wszyscy, rozdawał Rotę Ślązaków w formie ulotek ale w tym czasie pani dyrektor nie było na sali. Widziała przed wystawą, że wchodzi pan…………………., ale dopiero później okazało się, że rozdaje Rotę.

Pani Dorota Maleska odniosła się do stwierdzenia „ obraźliwa treść wystawy”. Wyjaśniła, że wszystkie sprawy uzgadnia się przed wystawą. Uważa, że osoba skarżąca była świadoma, że jest nagrywana , gdyż jedna osoba wyszła z wernisażu, bo nie życzyła sobie nagrywania.

Jednym z zarzutów skarżącego była kwestia usytuowania stołów cateringowych.

Pani Hurnik poinformowała, że catering przyjechał dosyć wcześnie i można było jeszcze zareagować, w którym miejscu go ustawić.

Na pytanie czy filmy są od słowa do słowa udostępniane, pan ……………... wyjaśnił, że są to jedynie reportaże, migawki.

Pani Dorota Maleska stwierdziła, że cała skarga opiera się na tym, że film został opublikowany. Uważa, że jest to sprawa z powództwa cywilnego. Pan prelegent nie życzył sobie, by ktoś nagrywał, ale w projekcie był zapis mówiący o takiej możliwości.

Później dowiedział się, że TV3 Opole nagrała film. Była bezpośrednia reakcja prelegenta do p. …………………. – stanowczo odmówił nagrywania. Pani Dorota Maleska podejrzewała co będzie po nagraniu.

Pani Maleska powtórzyła, że pan ………………….. nie wyraził zgody na nagrywanie. Uzgodniono w końcu ( ustna umowa), że po nagraniu prześle materiał do autoryzacji ale tak się nie stało tylko nagranie pojawiło się na YOUTUBE. Uważa, że jeżeli nie zostały dotrzymane warunki umowy to należy tę sprawę wyjaśnić między sobą lub na drodze sądowej.

Poinformowała, że była spisana umowa o dzieło, gdzie wchodzą prawa autorskie.

Przewodniczący Komisji zapytał czy pan …………….został powiadomiony, że musi być autoryzacja nagrania.

Pani Dorota Maleska wyjaśniła rolę Stowarzyszenia jako organizatora. Projekt został napisany na potrzeby Gminy Dobrodzień, były tylko 3 dni na napisanie wniosku, nie było osoby, która pisze wnioski, więc podjęła się napisania tego wniosku.

Ze względu na pandemie wniosek był poprawiany trzy razy. Wystawa miała odbyć się w dniu 26 marca ale z uwagi na obostrzenia nie odbyła się. W miesiącu czerwcu wystawę można było zrealizować. Na zawiadomieniu i ogłoszeniu w środku znaków graficznych było zamieszczone logo domu kultury.

Korzystając z okazji pani Dorota Maleska podziękowała pani Dyrektor Hurnik i pani Beacie Kupiec za pomoc w realizacji zadania.

Rozprowadzanie Roty Ślązaków wprowadziło ludzi w błąd, gdyż była ona rozkładana na krzesłach.

Uważa, że sama wystawa była bardzo ciekawa, wiedza przekazywana przez prelegenta była potrzebna.

W projekcie został jeszcze jeden punkt, który miał być zrealizowany przez pana …………………….i nie wie na ten moment czy dojdzie do skutku. Jeżeli ten punkt nie zostanie zrealizowany wniosek zostanie zachwiany.

Odniosła się do sprawy cateringu – był on przygotowany dla dzieci i osób dorosłych zgodnie z zapisami w umowie. Nie ma jednak wiedzy kto poinformował o cenie za wystawę.

Radny Damian Karpinski przypomniał, że nie chodziło o sam fakt, że był catering, tylko o ustawienie na sali.

Odnośnie zarzutu, że dyrektor nie wezwała policji, uważa, że dyrektor nie miała podstaw do zawiadomienia, gdyż nie został naruszony porządek publiczny.

Radny poprosił o zabranie głosu przez p. ………………….

Pan ……………... wyjaśnił, że rzecz dzieje się w przestrzeni publicznej, nie musi zatem posiadać zgody na filmowanie, gdyż na kamerze w miejscu widocznym została zamieszczona informacja, zgodnie z załączonymi dokumentami przez pana ……………...

Prelegent jest celebrytą, występuje wszędzie i mimo wszystko jest osobą publiczną. Za wykład pobiera środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego i tym samym przestaje być osobą prywatną.

Kolejna rzecz to Kronika, która zajmuje się wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. Pan ……………………………...nie podał swojego adresu mailowego, pomimo faktu, iż obiecał go udostępnić w celu autoryzacji, więc nie miał możliwości przesłania materiału do autoryzacji.

Uważa, że problemem jest Rota Ślązaków, gdyż nie wie skąd się wziął ten człowiek i organizatorzy nie zainteresowali się co rozkłada na krzesłach. Był przekonany, że rota wpisywała się do wystawy.

Gdyby organizatorzy powiedzieli, że się od tego odcinają nie było by tego w materiale filmowym.

Pani…………………. zapytała jak zabezpiecza się takie imprezy i jeżeli jest wymieniony dom kultury czy jest współorganizatorem.

Radca prawny na przyszłość poprosił o konsultacje, by nie było niedomówień.

Pani Agnieszka Hurnik stwierdziła, że ta sytuacja wskazała, iż należy opracować właściwy regulamin, by w przyszłości uniknąć nieporozumień.

Pani Dorota Maleska stwierdziła, że nie ma takiego doświadczenia jak pani dyrektor, na przyszłość będzie wiedziała jak postępować.

Stwierdziła, że odechciewa się działać społecznie, poświęcać swój czas, który można poświęcić rodzinie.

Pani …………………..zapytała, czy skoro logo domu kultury było zamieszczone na plakacie można go uznać jako współorganizatora. Następnie przytoczyła obraźliwe treści. Poinformowała, że organizując wystawę opierali się na wiedzy historyków a pan ………………. podjął się tego zadania świadomie.

Uważa, że pan ………………... miał prawo przynieść materiały jako treść do dyskusji.

Do dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował, by poddać pod głosowanie czy przedmiotowa skarga zasługuje na uwzględnienie czy na nieuwzględnienie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie uznali, że przedmiotowa skarga zasługuje na nieuwzględnienie.

Punkt 2.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 15 lipca 2021 roku.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 19 lipca 2021 roku.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w dniu 23 lipca 2021 roku wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej w związku z prowadzonym postępowaniem skargowym.

Radca prawny poinformował, że w postępowaniu o udzielenie informacji publicznej wyłącznym organem jest Burmistrz a nie Rada Miejska, zatem w tej części nie ma możliwości ustosunkowania się do treści wniosku.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Bula

PDFProtokół z dnia 28 lipca 2021.pdf (1,15MB)