Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 27 sierpnia 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

  • przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,

  • przygotowanie opinii zawierającej wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi,

  • przygotowanie projektu uchwały.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia poddano głosowaniu.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Tematem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji było przeprowadzenie postępowania w zakresie oceny złożonej skargi.

W dniu 16 lipca 2021r. wpłynęła do Rady skarga na bezczynność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Skarga złożona została przez Pana Sebastiana Kler – Wiceprezesa ds. Produkcji – KLER S.A ul. Piastowska 39b.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu skierował skargę do prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Tematem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji było przeprowadzenie postępowania w zakresie oceny złożonej skargi.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Komisji przedstawił treść skargi, która stanowi załącznik do protokołu.

W międzyczasie Przewodniczący Komisji pismem z dnia 18 sierpnia 2021 roku zwrócił się do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu o przygotowanie na piśmie stanowiska odnoszącego się do zarzutów skargi.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Damian Karpinski przedstawił treść wyjaśnień do zarzutów zawartych w skardze – znajdujących się w piśmie Dyrektora ZGKiM z dnia 26 sierpnia 2021 roku, które stanowi załącznik do protokołu.

W toku postępowania wyjaśniającego radca prawny ZGKiM przedstawiła korespondencję zawartą w pismach z dnia 23 kwietnia 2021r i 7 maja 2021r.

Komisja wysłuchała wyjaśnień dyrektora ZGKiM, który poinformował między innymi, że umowa z firmą KLER S.A. na liczniki zawarta została w 2007 roku.

Dodatkowo Dyrektor zwrócił uwagę, że w uchwale nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w rozdziale 4 – zawarty jest sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach i na tę procedurę oparł się dokonując wymiany urządzeń pomiarowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Damian Karpinski zapytał czy numery liczników 159 i 109 widniały na fakturach

Dyrektor wyjaśnił, że są zamontowane na terenie zakładu Firmy KLER i nie ma zgody, aby podlegały one odczytom.

Radca prawny ZGKiM wyjaśniła, że niniejsza sprawa sięga roku 2019 , gdzie w dniu 29 września odbyło się spotkanie na którym uczestniczył przedstawiciel Firmy Kler. Jej rezultatem była odpowiedź Burmistrza 10 listopada 2020r., która została przesłana do Firmy KLER i z treści pisma można było wnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Radca prawny Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podkreśliła, że istotą sprawy jest czy dany podmiot ma wystarczające podstawy do uznania, że zachodzą przesłanki zawarte w art.229 Kpa.

Niniejsza skarga na bezczynność sprowadza się do tego, że Firma nie otrzymała merytorycznej odpowiedzi. Przeczy temu zgromadzona korespondencja, stanowiąca załącznik do odpowiedzi na zarzuty złożonej skargi.

Sprawę naliczania opłat regulują przywołana wyżej umowa z 2007 roku i obowiązująca w tej materii ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, gdzie wyraźnie jest określone w jaki sposób nalicza się opłaty – od wodomierza głównego.

Radca prawny ZGKiM uważa, że dyrektor zakładu nie popełnił błędu, a sprawa ma swój początek już od 2019 roku.

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał czy firma otrzymała pismo w sprawie nowych numerów liczników, Dyrektor wyjaśnił, że była sytuacja, że Firma KLER przestała płacić faktury. Ustawa precyzuje jasno, że faktury muszą być zapłacone a dopiero później można wystąpić z roszczeniami.

Jednocześnie Dyrektor Zakładu poinformował, że odnośnie Firmy KLER zlokalizowane są 2 komory pomiarowe, posiadające liczniki główne o numerach 5152586 ( mały) i 5134628 nie były one wskazane na fakturze.

W bieżącym roku (luty) zostały wymienione liczniki, jednakże nie poinformowano o tym fakcie Firmy KLER.

Wymiana liczników na nowe powinna być wykonywana co 5 lat, co uczynił Dyrektor Zakładu.

Przywołana powyżej Uchwała Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wskazuje, że przedsiębiorstwo wodociągowe wykonuje cykliczną wymianę liczników i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie odbiorców.

Uzasadnienie to znajduje się w prawie miejscowym, jakim jest powołana wyżej uchwała Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
W takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzenia protokołu. Jedynie pierwszy protokół spisuje się przy podłączeniu do wodomierza, później tej procedury się nie powtarza.

Radca prawny Urzędu Miejskiego Andrzej Pawełczyk potwierdził, że w trakcie wymiany liczników należy pamiętać, aby przy rozliczeniach ujmować stany licznikowe obejmujące nowy licznik i stan starego licznika.

Damian Karpinski stwierdził, iż ze względu na zasady współżycia społecznego po otrzymaniu pisma z Firmy KLER , Zakład powinien poinformować o wymianie liczników i zmianach numerów liczników, które w przyszłości będą występowały na fakturach obciążeniowych za zużytą wodę.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy punkty pomiarowe są opisane, Dyrektor wyjaśnił, że tak w umowie.

Radca Zakładu idąc po linii prawa poinformował, że Firma KLER nie mogła negować pisma o zapłatę, bowiem z umowy jednoznacznie wynika, że najpierw trzeba zapłacić a później wyjaśnić i składać ewentualną reklamację.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że skoro zwrócili się, że nie zapłacą, gdyż nie zgadzają się numery liczników, to co jest przyczyną konfliktu?

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że punkty pomiarowe się nie zmieniły, tylko numery liczników, które podlegają okresowej wymianie. Poinformował ponadto, że żaden przedsiębiorca w ten sposób dotychczas nie zareagował. Problemem jest by istniejącą sieć przekazać do ZGKiM, a sieć ta wymaga remontu. Uważa, że za taką czynność nie mogą płacić mieszkańcy Dobrodzienia, gdyż jest to sieć za licznikami.

Radca Urzędu ponadto zaznaczył, że do odpowiedzi na skargę wkradły się mylne numery liczników, co trzeba poprawić.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Komisji odczytał treść pisma firmy KLER z dnia 31 maja 2021roku

Dyrektor ZGKiM stwierdził, że sama wymiana liczników nie jest podstawą do płacenia faktur.

Jednocześnie wskazał, że po 16 lipca faktura została zapłacona, czyli wymiana liczników nastąpiła zgodnie z prawem.

Nadto nie zgodził się, ze stwierdzeniem że skarga jest na bezczynność, gdyż była udzielana odpowiedź na wszystkie pisma, nie popełnił żadnego błędu, wszystko było w ramach kompetencji.

Dyrektor raz jeszcze podniósł, że firma KLER – otrzymywała odpowiedzi na składane przez nią pisma, a ZGKiM wykonał czynności wymiany liczników zgodnie z prawem. Jeżeli się nie zgadza, to zawsze pozostaje mu droga sądowa. Na pewno nie jest zatem przypisywana bezczynność.
W tym miejscu Komisja uznała, że musi się raz jeszcze zapoznać się z całą korespondencją i na następnym swoim posiedzeniu wyznaczonym na dzień 17 września 2021 roku nastąpi merytoryczne rozstrzygnięcie skargi.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Bula

PDFProtokół z dnia 27 sierpnia 2021.pdf (861,46KB)