Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.123.2021

ZARZĄDZENIE NR S.0050.123.2021
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego i szkolenia przeciwpożarowego

 

Na podstawie art. 2; art. 17 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372 t.j.) w związku z § 10 pkt. 7 lit. a, § 11 pkt. 3 i 4, § 12 r Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U.2015.1829); wytycznych Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa opolskiego w 2020 roku stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenie nr 45/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2021 roku., „Planu szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu na 2021 rok” nr OC.5560.5.2021 art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191); § 17 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719); „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu”; art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j.); art.19.ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2020.1856 t.j. ze zm.); „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień zarządzam, co następuje:

§ 1

W dniu 23 września 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu zostanie przeprowadzone szkolenie obronne. W szkoleniu wezmą udział wyznaczone osoby z poszczególnych grup szkoleniowych (w tym gminne formacje obrony cywilnej) wyznaczone osoby, których miejscem pracy jest budynek Urzędu Miejskiego oraz inne zaproszone podmioty.

§ 2

W ramach szkolenia zostanie przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku Urzędu Miejskiego.

§ 3

Plan oraz harmonogram szkolenia określa zatwierdzony przeze mnie „Tematyczny program realizacji szkolenia obronnego”.

§ 4

Za prawidłową organizację szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentu określonego w § 2 czynię odpowiedzialnym inspektora ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i bhp.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.123.2021.pdf