Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 17 maja 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

 

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady rozpoczęto 17-05-2021 o godz. 15:04, a zakończono o godz. 21:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Jerzy Proft

5. Gabriel Kukowka

6. Krzysztof Bula

7. Damian Karpinski

8. Rajmund Lichota

9. Robert Kobus

10. Radosław Zając

11. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 2. Analiza dochodów i wydatków poniesionych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz przez gminę w lokalach z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, administrowanych przez wspólnotę i Gminę Dobrodzień w działających już wspólnotach mieszkaniowych w Pludrach przy ul. Leśnej 2a oraz w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 8 – Solna.

 3. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonych w Pludrach, przy ulicy Osiedle Robotnicze 18.

 4. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 5. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 6. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Chłopskiej 2/9.

 7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 655/123 o powierzchni 0,3590 ha, położonej w Pietraszowie.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.

 9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za 2020 rok oraz zarys działań w kolejnych latach.

 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 14. Sprawy różne.

Punkt 1.

Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 2.

Analiza dochodów i wydatków poniesionych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz przez gminę w lokalach z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, administrowanych przez wspólnotę i Gminę Dobrodzień w działających już wspólnotach mieszkaniowych w Pludrach przy ul. Leśnej 2a oraz w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 8 – Solna.

Na posiedzenie Komisji przybyły osoby zaproszone Pani Aleksandra Kopyto – Zarządca Wspólnoty Leśna 2A w Pludrach oraz Pan Eugeniusz Konik – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Pani Aleksandra Kopyto przedstawiła prezentację multimedialną na temat działalności Wspólnoty przy ul. Leśnej 2A w Pludrach. Poinformowała między innymi: czym jest wspólnota mieszkaniowa i kiedy powstaje, przynależność do wspólnoty mieszkaniowej, prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej, jakie są rodzaje wspólnot mieszkaniowych.

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

 • Przewodniczący Komisji – w jaki sposób określany jest we Wspólnocie udział gminy i wykup lokali oraz co według ustawy osoba, która wykupiła lokal nie chce płacić funduszu remontowego.

  Pani Aleksandra Kopyto wyjaśniła, że udziały są określone w akcie notarialnym przy wykupie lokalu - każdy ma swój udział. Natomiast jeżeli osoba nie płaci zobowiązań wobec wspólnoty kieruje się sprawę na drogę sądową.

  Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy w przypadku, gdy Wspólnota podjęła uchwałę o podwyżce czynszu gmina także dopłaca do tego. Jaka kwotę gmina dopłaca do mieszkania.

  Pani Aleksandra Kopyto wyjaśniła, że Wspólnota mieszkaniowa uchwala kwotę za udział i wszyscy muszą się w tej uchwale określić TAK lub NIE.

  Czynsz na lokalu komunalnym jest większy niż we Wspólnocie ( wchodzą koszty Zarządu i fundusz remontowy na 1 lokal).

  Wspólnota polega na tym, by się dogadywać, gdyż uchwałę można zawsze zaskarżyć.

  Pani Kopyto poinformowała, że od 2015 roku Wspólnota wykonano wiele remontów a praktycznie zaczynała od zera.

 • Burmistrz stwierdził, że chciałby usłyszeć ile wynosi czynsz za 1m2 i czy faktycznie stawka czynsz, który płacą mieszkańcy zawiera fundusz remontowy.

  Pani Kopyto wyjaśniła, że Wspólnoty nie interesuje jak właściciel ( gmina) się rozlicza. Wspólnota ma określone ile płaci za udział np. 400,00 zł i w tym jest fundusz remontowy + koszty Wspólnoty.

 • Przewodniczący Komisji zapytał jak to jest w przypadku, gdy ZGKiM pobiera czynsz za lokal w wysokości np. 200,00 zł. Ile będzie płaciła czynszu do Wspólnoty osoba, która wykupi ten lokal.

  Pani Kopyto wyjaśniła, że czynsz liczony jest na udziały.

 • Dyrektor ZGKiM poinformował, że wszyscy właściciele na danej Wspólnocie płaca fundusz remontowy, który nie jest liczony w czynszu. Czynsz ma dowolną opłatę.

  Właściciel ( gmina) płaci fundusz remontowy Wspólnocie. Czynsz płacony jest według stawek uchwalonych przez gminę.

  W przypadku Wspólnoty płacony jest fundusz remontowy Wspólnota – Gmina, Wspólnota – ZGKiM. Środki funduszu remontowego gromadzone są na koncie Wspólnoty i mieszkańcy decydują co jest robione.

  Dyrektor uważa, że należy obrać jeden kierunek, by sprzedawać lokale mieszkalne i tworzyły się Wspólnoty.

  Burmistrz stwierdził, że po wykupie lokal mieszkańcy oczekują mniejszego czynszu niż płacili do tej pory. Zapytał czy są problemy, że mieszkańcy nie rozumieją, że muszą płacić podobną kwotę.

  Pani Kopyto stwierdziła, że zależy jakie te czynsze były do tej pory. Na ul. Leśnej czynsze były dosyć wysokie i nie trzeba było wprowadzać drastycznych podwyżek. Ale były przypadki, że czynsz został obniżony.

  Wyjaśniła, że środki funduszu remontowego były i są przeznaczane na remont danego budynku i jego utrzymanie.

 • Przewodniczący Rady przypomniał, że Burmistrz zwrócił się z zapytaniem o różnice w stawkach czynszu tzn. Jakie są obecnie wpłacane do Wspólnoty ( Pludry, ul. Leśna 2A), a jakie były wpłacane do ZGKiM.

  Drugie pytanie dotyczyło remontów w budynku należącym do Wspólnoty. W przypadku jeżeli w budynku jest 10 lokali w tym 3 należące do Wspólnoty a pozostałe 7 do ZGKiM to czy Wspólnota konsultuje się z ZGKiM odnośnie przeprowadzanych remontów.

  Pani Kopyto wyjaśniła, że nie jest tak, że na 10 lokali aż 7 jest w administrowaniu w ZGKiM. Gmina jest we Wspólnocie i jest na tych samych warunkach co osoby we Wspólnocie. W każdym zebraniu Wspólnoty uczestniczy przedstawiciel Gminy, wyraża zgodę lub nie na podjęcie uchwały. Stwierdziła, ze nie tylko właściciele decydują o remontach ale także Gmina jako właściciel. Podkreśliła, że dla Wspólnoty właścicielem jest Gmina , a nie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który jest zarządcą Gminy. Decydujący głos ma Gmina a nie ZGKiM.

  Przypomniała, że 3 właścicieli lokalu tworzy małą Wspólnotę i nie potrzeba zarządcy, natomiast 4 właścicieli lokalu tworzy dużą Wspólnotę.

  Przewodniczący RM zapytał jaka jest stawka czynszu we Wspólnocie.

  Pani Kopyto wyjaśniła, że obecnie za udział od każdego właściciela Wspólnota pobiera 0,29 zł za udział wg aktu notarialnego i środki te wpływają na konto Wspólnoty.

  Zastępca Burmistrza stwierdził, że wyłania się obraz, że dla Gminy jako właściciela dobrze by było utworzyć Wspólnotę z większym udziałem Gminy. Sprzedawać lokale mieszkalne w ten sposób, by Gmina utrzymywała pakiet większościowy.

  Pani Kopyto stwierdziła, że trzeba powoli i sukcesywnie tworzyć Wspólnoty mieszkaniowe.

  W budynku w którym wykupione zostały już lokale dochodziłoby do tego, że ten kto ma więcej udziałów będzie robił co chce.

 • Zastępca Burmistrza odnośnie budynku przy ul. Leśnej zapytał czy w przypadku, gdy Wspólnota podniesie czynsz np. do 5,00 zł/m2 czy Gmina jest w stanie zablokować podwyżkę, gdy posiada mniejszy udział.

 • Przewodniczący RM zapytał jeżeli na 10 lokali sprzeda się tylko 3 i tworzy się Wspólnota a Gmina mając 7 lokali posiada tylko 1 głos więc najlepszym rozwiązaniem jest wyprzedaż mieszkań, gdy w danym budynku zadeklaruje się wykupić lokal więcej niż 50%.

  Pani Kopyto stwierdziła, że mimo obaw Wspólnoty są korzystne, budynki są odnawiane, uważa, że jeżeli ktoś wykupi lokal to o niego dba. Są budynki, gdzie mieszkańcy chcą wykupić lokal mieszkalny i ona by nie utrudniała wykupu, tam gdzie jest rozpoczęta sprzedaż pozwoliła by na sprzedaż.

 • Radny Gabriel Kukowka stwierdził, by merytoryczną dyskusję przełożyć na posiedzenie komisji w listopadzie br.

Punkt 3.

Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonych w Pludrach, przy ulicy Osiedle Robotnicze 18.

Przewodniczący Komisji Robert Kobus przedstawił treść pisma Społecznego przedstawiciela mieszkańców w Pludrach, w którym zwrócił się z prośbą o akceptację wniosków o wykup mieszkań w bloku nr 18 na Osiedlu Robotniczym w Pludrach. Wykup mieszkań daje możliwość powołania Wspólnoty Mieszkaniowej, która ułatwi pozyskanie funduszy na przeprowadzenie remontu bloku.

Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący RM zwrócił uwagę na fakt, że w piśmie mieszkaniec podał przykład, że od kiedy w budynku przy ul. Leśnej 2A powstała Wspólnota to widać różnicę.

Zapytał ile środków ZGKiM przeznaczył na remont tego budynku od momentu powstania Wspólnoty i ile wydatkowała Wspólnota. Czy gmina jako, że posiada więcej mieszkań ponosi koszty?

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że ZGKiM ( Gmina) ponosi takie same koszty jak lokator Wspólnoty. Wspólnota korzysta ze środków funduszu remontowego na który wpłat dokonują lokatorzy, także w przypadku zaciągnięcia kredytu spłata następuje ze środków funduszu remontowego. Jeżeli odbywa się remont to gmina (zakład) także pokrywa koszty z funduszu remontowego. Stwierdził, że nie ma takiego określenia, że gmina płaci więcej lub mniej.

Dyrektor wyraził zdziwienie , że gmina nie chce dać zielonego światła na sprzedaż lokali mieszkalnych, gdyż wtenczas maleją koszty utrzymania lokali.

Wyjaśnił, że tworzy się Wspólnoty, by mogły przeprowadzać remonty. Stwierdził, że nic się nie robi z infrastrukturą mieszkań.

Dyrektor wyjaśnił, że na zebraniu wspólnoty omawiane są wspólne sprawy, które trzeba wspólnie rozwiązywać.

Uważa, że wszystkie bloki w Pludrach nadają się do sprzedaży i utworzenia w nich wspólnoty.

Zakład nie jest w stanie przeprowadzić wszystkich remontów, budynku na rynku są w opłakanym stanie, ważne jest także ocieplenie, wymianie dachów.

Dyrektor opowiedział się za pozytywnym zaopiniowaniem wniosków mieszkańców.

Dyrektor ZGKiM stwierdził, że dzisiaj mieszkańcy proszą o sprzedaż lokalu, a nie wiadomo co będzie za 3 miesiące.

Przewodniczący RM poprosił, by nie sugerowano, że radni są przeciwni sprzedaży lokali mieszkalnych. Chcą tylko, by zostało to przeprowadzone w jak najprostszy sposób.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że Dyrektor prezentuje odmienne stanowisko. Uważa, że należy spotkać się z mieszkańcami bloku, zorientować się jaka jest sytuacja mieszkańców, czy faktycznie dokonają wykupu lokalu.

Uważa, że należy zorientować się ile osób złożyło deklaracje o zmniejszenie kwot, a ile o zakup z deklaracją płacenia czynszu, czy podtrzymuje chęć wykupu??

Zastępca Burmistrza uważa, że mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć wykupu i otrzymania wyceny lokalu musieli mądrze podejść do tematu.

Wyjaśnił, że czynsze w budynkach Plac Wolności – ul. Solna są niższe i zostają środki na drobne remonty.

Przewodniczący Komisji zaproponował, by na spotkanie z mieszkańcami dokonać aktualizacji wyceny i zaproponować kwotę za 1m2 mieszkania.

Radny Gabriel Kukowka uważa, że cena po zastosowaniu bonifikaty będzie przystępna, a w administrowaniu zostaną budynki najstarsze.

Należy sprawdzić jakimi dysponujemy lokalami, w które trzeba najwięcej dołożyć.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że nie wymyślają przepisów, tylko jest uchwała o zastosowaniu zniżek (bonifikat), i radni nie wnoszą niczego nowego.

Dyrektor wspomniał o ocieplaniu budynków, wymianie dachów i nie jest to tworzenie czegoś nowego.

Radny uważa, że nie można zmusić lokatorów mieszkających w starych budynkach, by wykupywali lokale a nie wykupywali lokali osoby mieszkające w nowych blokach.

Komisja po zapoznaniu się z pismem mieszkańca lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Pludrach przy ul. Osiedle Robotnicze 18 oraz merytorycznej dyskusji w tym temacie zaproponowała zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ul. Osiedla Robotniczego 18 w Pludrach po dokonaniu aktualizacji wycen lokali mieszkalnych.

Do tematu należy powrócić na posiedzeniu komisji w miesiącu wrześniu lub październiku 2021 roku.

Głosowanie w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami ul. Osiedle Robotnicze 18 w Pludrach po wcześniejszej wycenie i aktualizacji lokali mieszkalnych.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jacek Skibe, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Radosław Zając, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 4.

Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Anna Lis poinformowała o wnioskach, które wpłynęły o najem lokalu mieszkalnego:

 • ………………….- 1 osoba - POZYTYWNIE

Głosowanie w sprawie wniosku pana …………………...

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Radosław Zając, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • …………………………... – 3 osoby, zamiana - POZYTYWNIE

Głosowanie w sprawie wniosku pani …………………………….

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jacek Skibe, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Jerzy Proft, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 5.

Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Anna Lis przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 • …………………. zamiana – propozycja: Błachów, ul. Opolska 25/6 (na poprzednim posiedzeniu Komisji wkradł się błąd, gdyż przyznano omyłkowo lokal w Błachowie przy ul. Opolskiej 25/8).

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia pani …………………………..

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • …………………... – 3 osoby, zamiana, propozycja Pludry, ul. Osiedle Robotnicze 20/1, powierzchnia ogółem 62,35m2. Obecnie w lokalu trwa remont w związku z czym lokal zostanie przekazany do zamieszkania po zakończeniu remontu.

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia pani …………………...

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na fakt, że lokatorzy pozostawiają lokale w opłakanym stanie.

Inspektor Anna Lis potwierdziła, że zdarza się, że przy zdawaniu lokal nie jest wyremontowany.

Punkt 6.

Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Chłopskiej 2/9.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ul. Chłopskiej 2/9 zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Należy dokonać wyceny lokalu i wniosek skierować ponownie na posiedzenie Komisji.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Chłopskiej 2/9.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 7.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 655/123 o powierzchni 0,3590 ha, położonej w Pietraszowie.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 655/123 o powierzchni 0,3590 ha , położonej w Pietraszowie zaproponowała, dzierżawę działki nr 655/123 bezumownie do września 2021 roku. Następnie należy ogłosić przetarg na dzierżawę działki w trybie nieograniczonym.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie dzierżawy działki nr 655/123 o powierzchni 0,3590 ha, położonej w Pietraszowie do września 2021r. Później dzierżawa - przetarg w trybie nieograniczonym

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Tomasz Miazga

Punkt 8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Ewald Zajonc wyjaśnił, że zmiana dotyczy terenu w Klekotnej pod kopalnię piasku. Uchwała została podjęta na sesji w dniu 27 listopada 2020r. i uchylona decyzją Wojewody. Po naniesieniu poprawek zgodnie wymogami Wojewody dotyczącymi wprowadzenia filaru ochronnego dla złoża i ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z uzgodnieniami organów zgodnie z ustawą projekt uchwały przedłożono do ponownego uchwalenia.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jacek Skibe, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 9.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za 2020 rok oraz zarys działań w kolejnych latach.

W nawiązaniu do obowiązku wynikającego z § 3 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu Dyrektor Zakładu przedstawił sprawozdanie z działalności Zakładu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Sprawozdanie zawierało informację na temat:zakresu remontów zasobów mieszkalnych Gminy w roku 2020; remontów generalnych pustostanów; prace wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego; prace w zakresie utrzymania zieleńców, placów i skwerów, prace wykonane w zakresie naprawy znaków drogowych, administrowanie ujęciami wody i przeprowadzone remonty stacji wodociągowej; świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych; transport publiczny.

Sprawozdanie zawierało także ważniejsze wydatki poniesione przez zakład w 2020 roku.

Wizją Dyrektora jest, by Dobrodzień był miastem czystym, zadbanym a także sołectwa w gminie były zadbane.

Stwierdził, że Zakład funkcjonuje pracami bieżącymi – woda, ścieki, zasoby lokali mieszkalnych i użytkowych, są jeszcze remonty ale brak jest środków.

Należy zastanowić się nad restrukturyzacją zasobów mieszkaniowych – jak zadziałają nowe stawki czynszu.

W dyskusji głos zabrali:

 1. Radny Jacek Skibe uważa, że do sezonu grzewczego powinna zostać rozwiązana sprawa dotycząca modernizacji kotła w ZGKiM.

  Dyrektor potwierdził, że trzeba piec zlikwidować ale pilniejszą sprawą jest oczyszczalnia ścieków ( nowe dyfuzory – napowietrzanie, usuwanie osadu trzeba dokończyć i sprawa będzie załatwiona na kilkanaście lat). Wyjaśnił, że planowana jest wymiana kotła oraz wykonanie nowej instalacji, jednak nie wiadomo kiedy będą środki na ten cel.

  Odnośnie oczyszczalni ścieków radny Skibe stwierdził, że jeszcze dużo zostało osadu do wywiezienia chociaż były już wywożone w roku 2018, 2019. Nie były wywożone w roku 2020 ze względu na panujący COVID 19.

  Radny Jacek Skibe powrócił do tematu w sprawie studni głębinowej. Uważa, że problem wody jest i będzie istniał. Była propozycja wywiercenia studni głębinowej. Radny nawiązał kontakt z geologiem i była decyzja, że zadanie przejmie gmina jako inwestycję.

  W październiku 2020 roku geolog był zobaczyć teren na którym miałaby powstać studnia głębinowa ( na głębokość 35m), wykonał projekt i przesłał go Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Przewodniczącemu RM.

  Dyrektor ZGKiM stwierdził, że sprawa studni głębinowej powróci na Sesję RM, gdyż jest to nowe zadanie inwestycyjne, dla geologa trzeba wystawić pełnomocnictwo. Prosi o kontakt z Zakładem. Stwierdził, że w przypadku jak zostanie wybudowana studnia i podłączona zostanie do wieży ciśnień to będzie dobra woda i zniknie problem azotanów. Można połączyć ją z Bzinicą i Obudową. Uważa, że problem wody wtenczas byłby rozwiązany.

 2. Na pytanie radnego Rajmunda Lichoty jaka jest głęboka studnia głębinowa w Pludrach, dyrektor wyjaśnił, że na 30m.

 3. Odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora ZGKiM, radny Gabriel Kukowka poinformował, że miał okazje porozmawiać z dyrektorem i ma wrażenia, że jako menadżer, który chce zarządzać i wymyślać sposoby funkcjonowania zakładu to nie powinno się tego blokować. Odnośnie budowy studni głębinowej stwierdził, że sprawa przycichła w momencie gdy wszystko jest gotowe.

  Zaproponował, by sprawy dotyczące sprzedaży mieszkań przełożyć, gdy komisje będą się odbywały w normalnych warunkach.

  Radny zaproponował, by przejść do następnego punktu.

  Dyrektor ZGKiM w nawiązaniu do małego spotkania roboczego i koncepcji przekształcenia zakładu w spółkę zapytał czym ma się zająć. Zakład zajmuje się sprawami wodno-kanalizacyjnymi, transportem publicznym, oczyszczaniem miasta. Problemem są zasoby mieszkaniowe, uważa, że potrzebna jest restrukturyzacja zasobów mieszkaniowych i wtedy można by utworzyć spółkę, która może zająć się planem wodno-ściekowym, stanem kanalizacji wodociągów.

  Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że należy powołać Zespół i jak najszybciej opracować plan działania.

  Dyrektor ZGKiM stwierdził, że trzeba wiedzieć co chcemy, bo sam pomysł to za mało, gdyż spółka działa na innych zasadach.

  Uważa, że trzeba opracować zarys działania. Wydobycie osadu na oczyszczalni to koszt około 100 000,00 zł jest to 400 ton suchego osadu, który trzeba wywieź do Gotartowa.

  Obecnie przeprowadza badania gleby, by można było wykorzystać osad na zagospodarowanie rolnicze. Planem jest. By co roku wydobywać osad i przekazywać do na zagospodarowanie rolnicze.

  Dyrektor uważa, że poważnym problemem jest studnia, gdyż przekroczony jest poziom żelaza w Bzinicy ( potrzeba założyć nowe filtry, wyczyścić).

W zarysie działań w kolejnych latach przypomniał, że Zakład zajmuje się także oczyszczaniem miasta ( zostały założone dwie łąki kwiatowe), zakupiona została kosiarko-zamiatarka, którą można wykorzystać do odśnieżania – potrzeba zakupić tylko kabinę), bieżącymi remontami, wymianą dachu w budynku w Szemrowicach przy ul. Wiejskiej, kończy wdrażanie programu INFRY ( zakup programu komputerowego i licencji), nastąpiła zmiana struktury kont pod wynik finansowy ( pod działanie spółki). Myśli o wymianie ogrzewania w Pludrach na Os. Robotniczym, gdzie cieknie piec, został zrobiony węzeł cieplny przy Placu Wolności w Dobrodzieniu. Poinformował, że czeka dużo problemów z piecami w budynku przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu – należy zastanowić się nad systemem grzewczym.

Na pytanie Przewodniczącego RM jaki % usług wykonuje ZGKiM we własnym zakresie, a jaki % wykonuje z podwykonawcą, Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że z podwykonawstwa korzysta tylko kiedy jest to konieczne np. przy remoncie dachu. Zakład wykonuje tylko remonty bieżące, gdyż ma ograniczone zasoby możliwości.

Drugie pytanie Przewodniczącego RM dotyczyło polityki czynszowej. Jak dyrektor zapatruje się na obecną stawkę czynszu – Dyrektor zakładu stwierdził, że stawka 6,60 zł za m2 nie jest dużą kwotą. Jednak woli sam najpierw coś dać a dopiero później wymagać. Uważa, że winne być większe ograniczenia prawa, ale wiele osób może nie dać rady z płaceniem czynszu. Decyzja jednak została już podjęta, najpierw należy zrobić restrukturyzację mieszkań. Uważa, że polityka czynszowa winna być jasna i zrozumiała.

Dzisiaj jeszcze jest pandemia, są już podwyżki w sklepach, zakład złożył taryfę do Wód Polskich i też będzie podwyżka.

Stwierdził, że ludzie nie będą zadowoleni z podwyżki czynszu. Najpierw należałoby lokale mieszkalne wyremontować a później dopiero określić standardy lokalowe i stawki czynszu.

Nie wiadomo jak zostanie odebrane to przez mieszkańców. Jest element społeczny i element remontów.

Na stwierdzenie Przewodniczącego RM, że jest to trochę pokrętna odpowiedź, Dyrektor wyjaśnił, że aby coś zrobić potrzebne są środki, ale trzeba to umieć łączyć. Jeżeli chcemy podnieść stawki czynszu to musi być coś zrobione, tak jak ma to miejsce we Wspólnocie Mieszkaniowej. Zakład ma 54 budynki, które wymagają remontów i nakładów finansowych.

Na kolejne pytanie czy w zakresie Zakładu są remonty hydrantów, Dyrektor wyjaśnił, że jako urządzenie p/p, ale jako ochrona przeciwpożarowa jest to zadanie gminy.

Odnośnie cieknącego hydrantu przy basenie – Dyrektor wyjaśnił, że zostanie wymieniony na hydrant naziemny, ale jutro spróbuje coś zrobić, by nie ciekła woda.

 1. Radny Jacek Skibe w związku z problemem z ogrzewaniem budynku w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 70 i 39 zapytał czy rozważane jest podłączenie do sieci ciepłowniczej Firmy KLER.

Dyrektor wyjaśnił, że rozważane było podłączenie budynku przy ul. Piastowskiej 70 do sieci ale koszt podłączenia był zbyt wysoki .Poza tym Firma daje gwarancję na okres jednego roku. Założony został piec w budynku przy ul. Piastowskiej 70 ale na budynek nr 39 zabrakło już środków i Dyrektor zastanawia się nad rozwiązaniem problemu.

W związku z obecnością Dyrektora na posiedzeniu Komisji zaproponowano, by przedstawić pisma dotyczące Zakładu, które były przewidziane do przedstawienia w sprawach różnych czyli w punkcie 14.

 1. Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, w którym Zakład zwraca uwagę na szczególnie istotne wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości około 150m ( Osiedle Wieczorka ul. Ogrodowa) celem poprawy parametrów dostarczanej wody dla mieszkańców osiedla pomiędzy ulicami Jodłową i ul. Dzierży. Prosi o ujęcie przedmiotowego zadania w budżecie na 2021 rok oraz określenie zasad i warunków wykonania przedmiotowego zakresu rzeczowego wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu realizacji prac.

  Dyrektor potwierdził, że mieszkają tam 3 rodziny, które przy spadku ciśnienia nie mają wody. Zaproponował, by połączyć te 3 budynki w jedną spinkę o odpowiedniej średnicy. Jest to inwestycja i projekt wykona gmina.

  Burmistrz wyjaśnił, że jest to sprawa do przedyskutowania, czy robimy inwestycję. Jeżeli tak to trzeba zlecić wykonanie kosztorysu i znaleźć środki finansowe.

Przewodniczący Komisji zaproponował, by Dyrektor przygotował kosztorys i przeprowadził zapytanie ofertowe.

Burmistrz przypomniał, że jest to zadanie inwestycyjne.

Przewodniczący RM zapytał jak przedstawia się sytuacja po dokonanym przeglądzie placu zabaw, jak wygląda to od strony Zakładu czy będzie wykonywał prace na placu zabaw i w jakim zakresie.

Dyrektor wyjaśnił, że zakres prac jest bardzo obszerny, a w chwili obecnej zajmują się wymiana znaków, remontem mieszkań i nie są w stanie do końca roku tego wykonać.

Prace zostaną wykonane w podstawowym zakresie, gdyż ma problem z mocami przerobowymi. W pierwszej kolejności wykonywane są zadania statutowe. Dobrze by było, gdyby zrobiła to jakaś firma.

Przewodniczący Rady zapytał czy może wskazać podwykonawcę. Uważa jednak, że place zabaw są ważniejsze niż wymiana tablic.

Dyrektor Zakładu zobowiązał się, że dokona oględzin placów i może uda się znaleźć firmę, która wspomoże Zakład.

 1. Radny Tomasz Miazga zapytał na jakim etapie jest sprawa wywiercenia studni głębinowej i czy są możliwości przerobowe.

  Dyrektor wyjaśnił, że geolog czeka na pełnomocnictwo i dalej będzie działał, by zakończyć sprawę projektu. Następnie trzeba ogłosić przetarg i określić termin dla wykonawcy odwiertu. W budżecie na rok 2022 należałoby zastanowić się odnośnie zabezpieczenia środków na wykonanie odwiertu i realizacja zadania w maju 2022 roku. Zadanie to należy wprowadzić jako zadanie inwestycyjne.

  Radny Gabriel Kukowka przypomniał, że mówimy o zadaniu inwestycyjnym, którego koszt wyniósł by około 500 000,00 zł.

  Dyrektor stwierdził, że jak będzie gotowy projekt to będzie wiadomo jaką kwotę należy zabezpieczyć w budżecie na rok 2022.

  Burmistrz wyjaśnił, że sprawa jest odwlekana ze względu na pozyskanie zewnętrznych funduszy. Rozpoczyna się nowy okres finansowania i być może uda się pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie inwestycyjne zostanie w najbliższym czasie wprowadzone.

  Dyrektor Konik stwierdził, że jak będzie już gotowy projekt to łatwiej będzie pozyskać środki z zewnątrz.

  Skarbnik poinformowała, że w propozycjach zmian do budżetu zadanie to zostało wprowadzone.

Punkt 10.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok. - Sprawozdanie przesłano za pomocą RADA 365 - Wiadomości w dniu 30 marca 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok:

Zwiększono plan dochodów o otrzymane zwroty dotacji i rozliczenia z lat ubiegłych tj.:

- rozliczenie transportu zbiorowego przez ZGKiM 738,29 (dz. 600),

- wpłaty podatku vat należnego z 2020r. i wpływ nadpłaty polisy ubezpieczeniowej 1.100,00 (dz. 750),

- zwrot dotacji po kontroli przez Przedszkole Promyk 409,00 zł oraz wpływy rozłożonego na raty zwrotu dotacji przez NSP w Bzinicy Starej 4.000,00 zł (dz. 801),

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez DOKiS 4.513,75 (dz. 851),

- rozliczenie dopłat do odbioru ścieków przez ZGKiM 14.733,70 (dz. 900),

- zwrot z tytułu korekty faktury za energię z 2020r. 138,03 (dz. 921),

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez KS Start 3.412,84 (dz. 926).

Wprowadzono otrzymane odszkodowania z tytułu:

- szkody powstałej w remizie w Główczycach 3.736,85 zł (zwiększono plan wydatków na remonty w rozdz. 75412 (OSP),

- uszkodzonej latarni 1.620,45 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tyt.:

- kosztów upomnień z tytułu niezapłaconych podatków 1.000,00 zł (dz. 756),

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 6.589,00 zł (dz. 756),

- zwrotu kosztów postępowania sądowego 680,00 zł i wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego opłacania składek 171,00 zł (750),

- sprzedaży gruntów pod inwestycje o 865.000,00 zł (dz. 700),

- dotacji z tytułu poniesionych w 2020r. wydatków na rewitalizację 32.797,77 zł (dz. 900).

Wprowadzono otrzymaną darowiznę na wykonanie kastracji kotów w kwocie 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki na ten cel (dz. 900).

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Myślina”. Do budżetu wprowadzono wkład własny do tego projektu w wysokości 271.844,00 zł oraz środki na zakup wyposażenia do klubu w wysokości 26.000,00 (również wkład własny).

Usunięto plan dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.194.159,00 zł (dz. 600) jednocześnie usuwając zadanie „Budowa ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą” na kwotę 1.721.000,00 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o 1.257.000,00 zł.

Wprowadzono wolne środki w wysokości 345.569,17 zł i środki na udzielenie pożyczki w wysokości 50.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na:

- utrzymanie dróg gminnych o 50.000,00 zł,

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST o 5.000,00 zł.,

- zwiększono wydatki na oczyszczanie miast (zamiatanie ulic) o 25.000,00 zł,

- zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni o 15.000,00 zł,

- w związku z wydłużonym okresem grzewczym zwiększono wydatki z tyt. Ogrzewania świetlicy w Pludrach o 3.760,00 ( opał + palacz).

W związku ze zmianą przez mieszkańców Bzinicy Starej przeznaczenia funduszu sołeckiego zwiększono środki na utrzymanie zieleni ( przegląd i wyposażenie kosiarki) o 870,00 zł

Wprowadzono wydatki majątkowe|:

a) na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej na terenie ujęcia wodociągowego w Dobrodzieniu w kwocie 9.840,00 zł

b) wpłatę na Fundusz Wparcia Policji na zakup samochody dla Komendy Powiatowej w Oleśnie 7.000,00 zł,

c) na adaptację pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia do nauki i na gabinet pedagoga wraz z ich wyposażeniem 70.000,00 zł.

Wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 30.000,00 zł (rozdz. 90095, 92109, 92195, 92695).

Dodatkowo zostanie wprowadzone do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu:

 • nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Myślina” (rozdz. 85295). Do budżetu wprowadzono plan dochodów - dofinansowanie w kwocie 200.000,00 oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 471844,00 zł, z czego 271.844,00 zł to wkład własny do projektu. Wkładem własnym będzie również na zakup wyposażenia do klubu, na który przeznacza się wydatki bieżące w wysokości 26.000,00zł;

 • 30.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków środki programu „Czyste powietrze” realizowanego w ramach porozumienia z WFOŚiGW;

 • przeniesienie 2.885,00zł z rozdz. 80113 - dowóz dzieci do szkół na rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym;

 • zwiększenie o 10.000,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków oraz zabezpieczono środki po stronie wydatków na ich przekazanie do budżetu państwa (rozdz. 85216);

 • wprowadzono wydatki bieżące na:

 • remonty placów zabaw w szkołach w wysokości 60.000,00 zł (rozdz. 80101);

 • remonty pozostałych placów zabaw w wysokości 5.000,00 zł (rozdz. 90095).

Przewodniczący Komisji wnioskował o wymianę nawierzchni na trzech placach zabaw przy PSP w Pludrach, Szemrowicach i Dobrodzieniu.

Burmistrz wyjaśnił, że nie wie dokładnie czy jest konieczność w Szemrowicach i Turzy, ale w Pludrach na pewno tak.

Przewodniczący Komisji zaproponował, by na posiedzenie Komisji Oświaty przygotować informację na powyższe.

Radny Jacek Skibe zapytał odnośnie dotacji dla ZGKiM z przeznaczeniem na sprzątanie miasta, gdyż z wypowiedzi Dyrektora wynika, że sprzątanie jest ze środków Zakładu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że za wszystko płaci gmina ze środków budżetu, wykonanie jest duże i nie wie czy wystarczy środków.

Burmistrz poinformował, że Zakład pobiera opłaty za wodę i ścieki, z czego wykonuje niezbędne remonty. Do tego dochodzi dotacja do wozokilometra w wysokości 3,80 zł i inne zlecenia.

Ostatnio Burmistrz zlecił posprzątanie w parku miejskim ( część od strony żłobka), było także generalne sprzątanie miasta dlatego zaczyna brakować środków.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji odnośnie prac, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie za prace, które wykonuje zakład.

Na pytanie Przewodniczącego RM w jakim zakresie Zakład wykonuje prace a jakie prace zleca podwykonawcy oraz czy narzuca marżę do rachunku i obciąża gminę, Skarbnik wyjaśniła, że pod notami są załączniki np. za wynajem zwyżki.

Przewodniczący RM stwierdził, że Dyrektor musiałby się bardzo starać, by podwykonawcy wykonywali prace jak najmniejszym kosztem.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że gmina nie zleca zadań ZGKiM, które nie są w stanie sami wykonać. Do sprzątanie parku miejskiego trzeba było jednak wynająć koparkę i wtedy wystawiono notę na kwotę dla podwykonawcy.

Na pytanie radnego Gabriela Kukowki kto wykonał remont lokalu dla repatriantów, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zostało podpisane porozumienie z ZGKiM, z uwagi na fakt, że to Zakład zarządza zasobami mieszkaniowymi. Było oficjalne zapytanie ofertowe, bez dodatkowych kosztów.

Przewodniczący RM powrócił do pisma sołtysa Sołectwa Kolejka w sprawie wymiany dzwonu ostrzegawczego we wsi Kolejka, które było przedstawiane na poprzednim posiedzeniu Komisji.

Radny Damian Karpinski poparł stanowisko sołtysa, od zawsze pamięta, że ten dzwon tam był. Zaproponował partycypację w kosztach z funduszu sołeckiego.

Burmistrz wyjaśnił, że nie można partycypować w kosztach ze środków funduszu sołeckiego na 2022 rok, gdyż wycena obowiązuje do dnia 14 maja br.

Radny Jacek Skibe poparł wniosek i zapytał czy są środki na ten cel.

Skarbnik wyjaśniła, że sprawdzi umowę, gdyż dzwon ten nie stoi na gruncie gminnym i czy dzwon nie jest dzwonem zabytkowym.

Radny Damian Karpinski zaproponował, by środki wprowadzić do budżetu na najbliższej Sesji RM i poinformować sołtysa.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2021 rok poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 12.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 13.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 14.

Sprawy różne.

 1. Radny Radosław Zając zapytał kiedy odbędzie się przetarg na remont świetlicy w Myślinie – Burmistrz wyjaśnił, że w piątek odbędzie się przetarg na budowę remizy w Pludrach, następnie odbędzie się rozstrzygnięcie przetargu na remonty cząstkowe, który odbył się drogą elektroniczną. Ma nadzieję, że do końca maja zostanie ogłoszony przetarg na remont świetlicy w Myślinie.

  Radny poruszył także sprawę zardzewiałych koszy na rynku w Dobrodzieniu – Burmistrz wyjaśnił, że w tej sprawie interweniujemy w Firmie, ale są problemy.

  Radny R. Zając powrócił do sprawy cyfryzacji naszej gminy – Burmistrz poinformował, że jest firma, która chciałaby objąć cyfryzacją całą gminę. Realizacja to okres dwóch lat.

 2. Radny Gabriel Kukowka zaproponował zamontowanie progu zwalniającego od strony Makowczyc – Zastępca Burmistrza zaproponował ponownie przedyskutowanie tego tematu.

 3. Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem co z parkometrami na rynku – Zastępca Burmistrz poinformował, że zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.

 4. Radny Jacek Skibe poinformował o zardzewiałych kilku dyszach przy fontannie – Burmistrz wyjaśnił, że przy konserwacji wymienione zostały dysze na mosiężne. Zwrócono się już do firmy z reklamacją.

  Drugi wniosek radnego dotyczył zasypania dziur na wjeździe ul. Cmentarnej i Opolskiej za mostkiem w stronę stacji ORLEN.

  Zgłoszono także remont Os. Robotniczego i ul. Leśnej w Pludrach - Zastępca Burmistrza poinformował, że drogi te zostały ujęte w remontach cząstkowych.

 5. Radny Robert Kobus wnioskował o naprawę części chodnika ( popękane płytki) w Pludrach przy ul. Osiedle Robotnicze, który został zniszczony przez korzenie drzew.

  Wnioskował o ścięcie bluszczu w Pludrach

 6. Przewodniczący RM wnioskował o pogłębienie przepustu w drodze polnej w Warłowie.

  Zapytał o wniosek w sprawie dofinansowania altanki na Habasie – Skarbnik wyjaśniła, że taki wniosek wpłynął do urzędu i zostanie przedstawiony na Komisji Oświaty.

 7. Radny Tomasz Miazga zgłosił wniosek dot. niestabilnej pokrywy od kanalizacji na ul. Edyty Stein w Dobrodzieniu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ochroną danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 17 maja 2021.pdf (1,18MB)