Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień

Burmistrz Dobrodzienia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień,

 

I. Przedmiot przetargu i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

1/ działki rolne , użytkowanie rolniczo,

Brak aktualnego planu, a w studium - Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe ,

III. Cena wywoławcza nieruchomości:

Załącznik nr 1.

lp

numer działki

numer działki stary

Powierzchnia

/ ha /

klasoużytek

obręb

CENA WYWOŁAWCZA

/w złotych /

Wadium

 

uwagi

1

510
487

29,32, 457/56

15,1075

RIVB – 13,9746
PsIV – 0,0822
RV – 0,5606

Warłów

7.500,00

225,00

Tereny inwestycyjne – umowa warunkowa

2

512

33

6,4681

PsIV – 0,7977
RIVB – 5,2962

Warłów

3.235,00

97,10

Tereny inwestycyjne – umowa warunkowa

3

449

432/117

0,2799

RV – 0,0212
RIVB – 0,2587

Błachów

140,00

4,20

 

4

529

466/102

2,5510

RIVB – 0,8945
W – 0,0164
PsIV – 1,3500
Ls – 0,0564

Błachów

1.275,00

38,30

 

5

596

80/34

1,5287

RV-0,8847
ŁIV-0,644

Błachów

612,00

18,40

 

6

484

135/24

1,6997

RIVB-0,165
RV-1,5347

Błachów

700,00

21,00

 

7

645

 

0,9900

ŁIV – 0,9800

W – 0,0100

Błachów

347,00

10,50

 

8

25

 

0,3232

RIVB – 0,3232

Błachów

162,00

4,90

 

9

56

191/17

3,2423

PsIV – 0,8550
RIVB – 2,3873

Bzinica Nowa

1.500,00

45,00

 

10

160

213/32

0,8807

RIVB – 0,6740
RV – 0,2067

Bzinica Nowa

440,00

13,20

 

11

159

299/32

0,3394

RIVB – 0,3394

Bzinica Nowa

170,00

5,10

 

12

218

 

0,4574

RIVB – 0,2159
RIVA – 0,2395
W – 0,0020

Dobrodzień

183,00

5,50

 

13

476

 

0,6022

RIVB – 0,3947
RV – 0,2075

Dobrodzień

302,00

9,10

 

14

481

 

0,5328

RIVB – 0,3408
RV – 0,1920

Dobrodzień

250,00

7,50

 

15

219

 

0,5018

RIVB – 0,2235
RIVA – 0,2761
W – 0,0020

Dobrodzień

250,00

7,50

 

16

2502

 

1,3167

RVI – 0,4977
RIVA – 0,1377
RV – 0,6853

Dobrodzień

600,00

18,00

 

17

2498

 

0,9144

RV – 0,9144

Dobrodzień

380,00

11,40

 

18

2496

 

1,2725

RIVA – 0,1749
RV – 1,0966

Dobrodzień

550,00

16,50

 

19

2353

 

0,4355

RIVB – 0,4355

Dobrodzień

218,00

6,60

 

20

2354

 

0,4195

RIVB – 0,4195

Dobrodzień

210,00

6,30

 

21

2631

 

0,4839

RV – 0,3456
PsV – 0,1383

Dobrodzień

194,00

5,90

 

22

2633

 

0,4061

PSV – 0,0655
RV – 0,3406

Dobrodzień

143,00

4,30

 

23

2636

 

0,1886

RV – 0,1886

Dobrodzień

76,00

2,30

 

24

2639

 

0,1460

RV - 01460

Dobrodzień

59,00

1,80

 

25

147

 

0,8963

RV – 0,8963

Dobrodzień

359,00

10,80

 

26

146

 

0,7816

RV – 0,7816

Dobrodzień

313,00

9,40

 

27

1762

 

0,3178

RIVB – 0,3178

Dobrodzień

160,00

4,80

 

28

203/2

 

1,5572

ŁIII – 1,5572

Dobrodzień

700,00

21,00

 

29

12

 

0,7500

RV – 0,7500

Główczyce

300,00

9,00

 

30

356
394

 

1,2000

ŁIII – 0,2257

W – 0,0143

BR ,RIVA – 0,0162

ŁIII – 0,2932

ŁIV – 0,2283

RIVA - 0,3033

RIVB – 0,0198

W – 0,0245

Gosławice

600,00

18,00

 

31

163

 

0,1859

PSIV – 0,1942

Makowczyce

68,00

2,10

 

32

76

655/123

0,3590

RVI – 0,1800
ŁVI – 0,1790

Pietraszów

144,00

4,40

 

33

675

 

0,2207

RIVB – 0,2969

Szemrowice

110,00

3,30

 

34

307

33

6,8340

RIVB – 4,7444
RV – 1,8000
Ps V – 0,2870
W – 0,0740

Warłów

3.417,00

102,60

 

35

2610/1

 

1,2274

TR – 0,0519

N – 0,5817

ŁV – 0,5938

Dobrodzień

180,00

5,40

 

 

IV. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1, w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 10:00

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014 r. poz. 1490 ). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sugerowana wysokość postąpienia wynosić będzie 5% ceny wywoławczej.

V. Wymagania dotyczące wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości według tabeli nr 1 w załączniku do niniejszego ogłoszenia na konto Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień ul. Oleska 12 nr rachunku 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 do dnia 23 września 2021 r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

WADIUM:

1/wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

2/wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

3/przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,

VI. Informacje ogólne:

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu opłatą skarbową w wys. 17 zł,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka,

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Dodatkowe informacje uzyskać można w:

Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

pokój nr A102 (pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej – nad byłym Komisariatem Policji)

tel. 034 / 35 75 100 wew. 35

Uczestnicy przetargu będą musieli uwzględnić reżim sanitarny wynikający w powszechnie obowiązujących przepisów prawa – polegający na :

  • noszenie maseczek, obowiązkowa dezynfekcja rąk i zachowanie odległości;

Dobrodzień, 07-09-2021 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień.pdf (85,49KB)