Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXX/296/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXX/296/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 342.787,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 3.419.898,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 232.186,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 3.642.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 12.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 54.567.094,80 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 46.914.975,66 zł,
b) dochody majątkowe: 7.652.119,14 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 54.718.931,82 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 46.712.614,49 zł,
b) wydatki majątkowe: 8.006.317,33 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 2.534.684,52 zł.
3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 11.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan rozchodów po zmianie wynosi 2.382.847,50 zł.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 151.837,02 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art 217. ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocji szczepień finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXX 296 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXX/296/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok; (16:20)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk