Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXX/293/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXX/293/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrodzień na lata 2020-2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U z 2020r. poz. 611 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. W § 5 ustęp 8, pkt 2) skreśla się lit.d).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXX 293 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXX/293/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025; (15:57)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Radosław Zając, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk