Przejdź do treści strony WCAG

Akty Prawa Miejscowego 2005 rok

 

 • DOCUchwała Nr XXXIII 255 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2001 z dnia 23 lutego 2001 roku Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawane wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego

 

 • DOCUchwała Nr XXXII 251 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr III/16/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XIII/99/03 z dnia 11 grudnia 2003r

 

 

 • DOCUchwała Nr XXXII 249 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr XXXII 246 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Dobrodzień na rok 2006

 

 • DOCUchwała Nr XXXI 242 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 października 2005 roku w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

 

 • DOCUchwała Nr XXXI 239 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 października 2005 roku w sprawie zwolnienia od opłaty na zgłoszenie o dokonanie wpisu  do ewidencji działalności gospodarczej

 

 • DOCUchwała Nr XXXI 238 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 października 2005 roku w sprawie zmiany kategorii dróg  na obszarze gminy Dobrodzień

 

 

 • DOCUchwała Nr XXX 231 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie  zmiany uchwały Nr 202/XXV/93 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 sierpnia 1993 roku w sprawie ustalenia  liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

 • DOCUchwała Nr XXIX 222 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/225/2002 z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002-2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

 • DOCUchwała Nr XXIX 220 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia  20 czerwca 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XXVII 202 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/4 dla części gminy Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr XXVI 194 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr XXVI 193 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstwa rok 2005

 

 • DOCUchwała Nr XXVI 190 2005.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie