Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXX/292/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXX/292/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) w związku z art.13b ust.3,4 i 5 i art.13f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1376) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się §2 uchwały Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu, który otrzymuje brzmienie:
1. „Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania wynosi :
1) za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł;
2) za drugą godziną parkowania 2,20 zł;
3) za trzecią godzinę parkowania 2,40 zł;
4) za czwartą i kolejne godziny parkowania 2,00 zł.”
2. „Wysokość opłaty należnej za parkowanie jest obliczana według stawek określonych w ust.1 pkt 1-4, przy czym każdą rozpoczętą godzinę parkowania traktuje się jako pełną chyba, że opłata obliczana jest i pobierana przy użyciu urządzeń elektronicznych umożliwiających naliczanie jej proporcjonalnie do czasu trwania parkowania.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXX 292 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXX/292/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu; (15:53)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Radosław Zając, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk