Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.114.2021

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.114.2021
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2021r.
 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu


Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr S.0050.205.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 23 dodaje się ust. 10a, który otrzymuje brzmienie:

„Prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim”;

 1. w § 25 dodaje się ust. 9a, który otrzymuje brzmienie:

„Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”;

 1. w § 26 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie spraw związanych z Strefą Płatnego Parkowania”;

 1. w § 26 dodaje się w ust. 2 pkt 11, który otrzymuje brzmienie:

„obsługa inwestorów na terenie gminy Dobrodzień”;

 1. w § 26 ust. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„wydawanie decyzji związanych z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko”;

 1. w § 26 dodaje się w ust. 3 pkt 15, który otrzymuje brzmienie:

„udostępnianie informacji o środowisku, prowadzenie publicznie dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku”;

 1. skreśla się w § 26 ust. 4 pkt 2;

 2. w § 26 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„realizacji zadań wynikających z Programu LIFE”;

 1. w § 26 w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„realizacja i koordynacja zadań wynikających z wytycznych „ Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, wraz z wykonywaniem zadań sprawozdawczych w tym zakresie”;

 1. w § 26 dodaje się w ust. 5 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„realizacja Programu „Czyste powietrze”";

 1. w § 26 dodaje się w ust. 5 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie spraw dotyczących zbiorowego transportu publicznego na trenie gminy Dobrodzień”;

 1. w § 34 dodaje się ust. 16a, który otrzymuje brzmienie:

„Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia na terenie Gminy Dobrodzień ”;

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.114.2021.pdf (559,75KB)