Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Dobrodzień

Dobrodzień, dnia 31.08.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Dobrodzień"

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego : Gmina Dobrodzień reprezentowana przez Burmistrza Gminy Dobrodzień

Adres zamawiającego : Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Telefon: 34/ 35 75 100 wew. 25

Faks: 34/ 35 75 100 wew. 30

e-mail:

NIP: 5761557210

strona internetowa: dobrodzien.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Dobrodzień tj. folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BIG-BAG.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 tejże ustawy.

Szacunkowa masa odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, ustalona na podstawie deklaracji złożonych przez posiadaczy odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BIG-BAG wynosi 70,95 Mg w tym:

 • odpady z folii rolniczej – 52,050 Mg

 • odpady w postaci siatki do owijania balotów – 5,195 Mg

 • odpady w postaci sznurka do owijania balotów – 1,460 Mg

 • opakowania po nawozach – 2,735 Mg

 • opakowania typu BIG-BAG – 9,510 Mg

W trakcie realizacji zamówienia ilość oraz proporcje poszczególnych rodzajów odpadów podanych powyżej mogą ulec zmianie. Wartości są szacunkowe.

Termin wykonania zamówienia : do 30 czerwca 2022 r.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. odbioru odpowiednio zapakowanych odpadów, dostarczonych przez rolników w miejsce wskazane w Gminie Dobrodzień, zważenia ich przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń i uporządkowania miejsca wykonywania usługi;

 2. transportu odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;

 3. rozładunku i przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG do odzysku lub unieszkodliwiania;

 4. spisania z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokołu odbioru odpadów, którego jeden egzemplarz powinien przekazać Zamawiającemu;

 5. prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779) z zastosowaniem aktualnych wzorów dokumentów;

 6. wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego prawa, przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności :

  - oryginałów/ potwierdzonych za zgodność z oryginałem kart przekazania odpadów osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali w/w odpady oraz kart przekazania odpadów przekazanych do odzysku/ unieszkodliwiania do podmiotu uprawnionego;

 7. wykonania i przekazania Zamawiającemu co najmniej 10 zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania na różnym etapie;

 8. przedłożenia Zamawiającemu po wykonaniu zadania sprawozdania/ protokołu wykonanych prac, oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych, sanitarnych i zgodnych z przepisami prawa (gł. Prawo Ochrony Środowiska i Ustawa o odpadach);

 9. przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o wszelkich posiadanych, niezbędnych uprawnień i pozwoleń do realizacji usługi a przed podpisaniem umowy przedstawienia wymaganych uprawnień i pozwoleń;

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz rolników, którzy dostarczają odpady.

Wszelkie działania lub czynności nie opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. KRYTERIUM OCENY

Cena za 1 Mg odebranych i unieszkodliwionych odpadów rolniczych.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

Zamawiający, będzie oceniać tylko oferty kompletne, spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy przedłożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: do dnia 10.09.2021 r. do godz. 12:00 z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe : odbiór odpadów rolniczych 2022 r.”

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela do reprezentowania firmy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy tylko w przypadku przyznania środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia, bez podania przyczyn.

 

z.up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Dobrodzień.pdf

ODTzałącznik 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa - formularz.odt