Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXVIII/2021

Protokół Nr XXVIII/2021

 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - zdalny tryb obradowania ( na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym - Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn zm) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - DZ.U. z 2020r. poz. 1842 z późn.zm.). Dyskusja i głosowanie odbyła się poprzez system informatyczny.

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

Obrady rozpoczęto 31-05-2021 o godz. 15:06, a zakończono o godz. 18:02 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Dorota Wołowczyk

3. Jacek Skibe

4. Piotr Kapela

5. Jerzy Proft

6. Gabriel Kukowka

7. Krzysztof Bula

8. Damian Karpinski

9. Robert Kobus

10. Dorota Maleska

11. Radosław Zając

12. Rafał Chwalczyk

W sesji udział wzięli:

 • Andrzej Jasiński Burmistrz - zdalnie

 • Michał Tul Zastępca Burmistrza – zdalnie

 • Gabriela Gaś Skarbnik Gminy - zdalnie

 • Andrzej Pawełczyk Radca prawny

 • Piotr Więdłocha Informatyk

 • Barbara Orlikowska Protokólant

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Prezentacja założeń inwestycji „ Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica) – Wielopole.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

 7. Przedłożenie Raportu o stanie Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień;

 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Dobrodzieniu przy ulicy Chłopskiej, w Pludrach przy ulicy Leśnej 2a oraz w Bzinicy Starej przy ulicy Głównej;

 • zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,

 • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień;

 • wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok;

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wnioski i interpelacje – w formie pisemnej.

 4. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXVIII Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „ Otwieram XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Punkt 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Zaproponował, by dodatkowo wprowadzić punkt w sprawie podjęcia uchwały zmiany Uchwały nr XXV/232/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Porządek obrad po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (15:11)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Jacek Skibe, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska,

Rajmund Lichota, Joachim Wloczyk – nie głosowali z przyczyn technicznych

Nastąpiła zmiana kworum (15:12)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

1. Rajmund Lichota

2. Joachim Wloczyk

Punkt 3.

Prezentacja założeń inwestycji „ Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica) – Wielopole. (15:12)

Pan Rafał Jaros Główny Specjalista- Polskie Sieci Energetyczne S.A. Centralna Jednostka Inwestycyjna poprzez system informatyczny dokonał zaprezentowania założeń inwestycji pn. „ Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów ( Rokitnica) – Wielopole”.

Przedstawił kolejno: Plan rozwoju sieci przemysłowej w latach 2020-2030; Krajowy System Energetyczny w województwie śląskim i opolskim; dlaczego konieczna jest budowa nowej linii – 3 ważne powody; charakterystykę projektu; analizę przebiegu trasy linii Dobrodzień , Sołectwo Pludry – długość linii 5,3 km; jaka jest projektowana linia NN – kryteria projektowe; etapy procesu inwestycyjnego; służebność przesyłu; Linia przebiegać będzie przez Pludry – Łagiewniki Małe, lokalizacja jest otwarta po konsultacji z mieszkańcami.

Pan Rafał Jaros na bieżąco udzielał odpowiedzi na pytania radnych.

Nastąpiła zmiana kworum (15:30)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyła radna Sara Pruska

Punkt 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami tj. od 22 marca 2021 do 31 maja 2021r. (15:47)

24 marca 2021

- spotkanie z przedstawicielami firmy zainteresowanej cyfryzacją Gminy Dobrodzień

25 marca 2021

- udział w spotkaniu burmistrzów i wójtów Związku Gmin Porozumienia Gospodarczo-Turystycznego Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty w Boronowie

26 marca 2021

- spotkanie z przedstawicielem firmy „Dobry Projekt”

29 marca 2021

- spotkanie z inwestorem z naszej strefy ekonomicznej

- spotkanie z dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu w sprawie utworzenia sali sensorycznej

- spotkanie on-line z przedstawicielem firmy dostarczającej edukacyjne zabawki wodne

30 marca 2021

- spotkanie on-line z przedstawicielem firmy projektującej Skateparki

- udział w konferencji dotyczącej programu Interreg Europa

7 kwietnia 2021

- spotkanie z posłem panem Andrzejem Gawronem

8 kwietnia 2021

- podpisanie umowy na kanalizacje Gminy Dobrodzień

- spotkanie z przedstawicielem firmy dostarczającej lodowiska sezonowe

9 kwietnia 2021 – 23 kwietnia 2021

- COVID19 Burmistrza Dobrodzienia

26 kwietnia 2021

- posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

27 kwietnia 2021

- spotkanie z przedstawicielem BGK w sprawie finansowania inwestycji mieszkaniowych

28 kwietnia 2021

- udział w konferencji „Weź głęboki oddech” zorganizowanej w ramach projektu Life

30 kwietnia 2021

- spotkanie z jubilatami i wręczenie medalu Za długoletnie pożycie małżeńskie

2 maja 2021

- uroczyste składanie kwiatów wspólnie z Marszałkiem Województwa Opolskiego pod obeliskiem upamiętniającym Powstańców Śląskich

5 maja 2021

- spotkanie z mieszkanką Bzinicy w sprawie remontu drogi

6 maja 2021

- spotkanie online z Sekretarzem Gminy Lubliniec w sprawie komunikacji

- udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów w sprawie SIM w Kochanowicach

7 maja 2021

- udział w konferencji organizowanej przed Urząd Pracy w Oleśnie

- spotkanie z dyrektorem szkoły podstawowej w Gosławicach

10 maja 2021

- spotkanie z mieszkańcem Rzędowic w sprawie zasypanego przepustu

11 maja 2021

- spotkanie z Dyrektorem Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

- spotkanie z przedstawicielem fundacji promującej program powszechnej dwujęzyczności

- spotkanie z przedstawicielem firmy zainteresowanej cyfryzacją Gminy Dobrodzień

12 maja 2021

- spotkanie z sołtysem Sołectwa Pludry

- spotkanie z parami obchodzącymi Złote Gody

13 maja 2021

- udział w konferencji online „Samorządy Pro Familia”

14 maja 2021

- spotkanie z parami obchodzącymi Złote Gody

- udział w konsultacjach online projektu „Opolskie na rowery”

17 maja 2021

- udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej

18 maja 2021

- spotkanie z Burmistrzem Kluczborka

19 maja 2021

- udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Oleśnie

- 1 dawka szczepionki

20 maja 2021

- spotkanie z Dyrektor Gminnego Żłobka

21 maja 2021

- udział w Fair Trade Football Challange organizowanym przez Zespół Szkół w Dobrodzieniu

- spotkanie Burmistrzów i Wójtów Powiatu Oleskiego

24 maja 2021

- udział w Walnym Zgromadzeniu Subregionu Północnego w Kluczborku

- udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej

25 maja 2021

- wizytacja budynku komunalnego przy ulicy Moniuszki 2

27 maja 2021

- spotkanie z mieszkańcami ul. Łąkowej w Rzędowicach

29 maja 2021

- udział w zakończeniu sezonu koszykówki Startu Dobrodzień i w obchodach 30 lecia koszykówki w Dobrodzieniu

Projekty:

 1. Repatriacja

  – finalizujemy zatrudnienie

  - przygotowujemy mieszkanie dla drugiej rodziny

 2. Żłobek

- nie doszło do oficjalnego otwarcia 31 marca 2021 roku ze względu na pandemię

- dzieci są w żłobku od 12 kwietnia 2021 – łącznie 37 dzieci

 1. Kanalizacja Dobrodzienia i Ligoty Dobrodzieńskiej

- przetarg rozstrzygnięty, umowa podpisana, toczą się procedury projektowe

 1. Remiza w Pludrach

  1. - przetarg ogłoszony w dniu 14 maja 2021

   - otwarcie ofert przetargowych w dniu 31 maja 2021

 2. Klub Senior + w Myślinie

  1. - otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 200 000,00 złotych

   - przetarg ogłoszony w dniu 26 maja 2021

   - otwarcie ofert 10 czerwca 2021

 3. Boiska szkolne w Pludrach, Szemrowicach i Turzy

  1. - wniosek złożony w ramach naboru w programie „Sportowa Polska”

Punkt 5.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020. (16:37)

 

Przewodniczący RM poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty inspektor Irena Kurtz przedstawiła sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

Następnie przedstawił realizację programu, który stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. (16:43)

Przewodniczący RM poinformował, że pracownik MGOPS na posiedzeniu Komisji Oświaty przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej.

Następnie przedstawił ocenę zasobów, która stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Przedłożenie Raportu o stanie Gminy Dobrodzień za 2020 rok. (16:45)

Zgodnie z art.28aa.1 do dnia 31 maja Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

Następnie przedstawił krótką charakterystykę raportu.

Raport zostanie przesłany radnym za pośrednictwem modułu RADA 365.

Burmistrz poinformował, że podczas Sesji na której udzielane jest absolutorium Burmistrzowi odbywa się debata nad raportem, w której mogą zabrać głos mieszkańcy gminy.

Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego RM pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Punkt 8.

Podjęcie uchwał: (16:51)

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekty uchwał były przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty lub Komisji Budżetu.

Następnie przedstawił projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXVIII/266/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu; (16:51)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/266/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu; (16:54)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Jerzy Proft, Dorota Maleska, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 2.

Nr XXVIII/267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień; (16:55)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień; (16:59)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Sara Pruska, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 3.

Nr XXVIII/268/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Dobrodzieniu przy ulicy Chłopskiej, w Pludrach przy ulicy Leśnej 2a oraz w Bzinicy Starej przy ulicy Głównej; (16:59)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/268/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Dobrodzieniu przy ulicy Chłopskiej, w Pludrach przy ulicy Leśnej 2a oraz w Bzinicy Starej przy ulicy Głównej; (17:02)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Sara Pruska, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 4.

Uchwała Nr XXVIII/269/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień, (17:02)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/269/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień, (17:05)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Robert Kobus, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Sara Pruska, Piotr Kapela, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 5.

Nr XXVIII/270/2021 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień;

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/270/2021 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień; (17:09)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Sara Pruska, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 6.

Nr XXVIII/271/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego; (17:09)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/271/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego; (17:11)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Piotr Kapela, Sara Pruska, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 7.

Nr XXVIII/272/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok; (17:12)

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok:

1. Zwiększono plan dochodów o otrzymane zwroty dotacji i rozliczenia z lat ubiegłych tj.:

- rozliczenie transportu zbiorowego przez ZGKiM 738,29 (dz. 600),

- wpłaty podatku vat należnego z 2020r. i wpływ nadpłaty polisy ubezpieczeniowej 1.100,00 (dz. 750),

- zwrot dotacji po kontroli przez Przedszkole Promyk 409,00 zł oraz wpływy rozłożonego na raty zwrotu dotacji przez NSP w Bzinicy Starej 4.000,00 zł (dz. 801),

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez DOKiS 4.513,75 (dz. 851),

- rozliczenie dopłat do odbioru ścieków przez ZGKiM 14.733,70 (dz. 900),

- zwrot z tytułu korekty faktury za energię z 2020r. 138,03 (dz. 921),

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez KS Start 3.412,84 (dz. 926).

2. Wprowadzono otrzymane odszkodowania z tytułu:

- szkody powstałej w remizie w Główczycach 3.736,85 zł (zwiększono plan wydatków na remonty w rozdz. 75412 (OSP),

- uszkodzonej latarni 1.620,45 zł.

3. Zwiększono plan dochodów w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tyt.:

- kosztów upomnień z tytułu niezapłaconych podatków 1.000,00 zł (dz. 756),

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 6.589,00 zł (dz. 756),

- zwrotu kosztów postępowania sądowego 680,00 zł i wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego opłacania składek 171,00 zł (750),

- sprzedaży gruntów pod inwestycje o 865.000,00 zł (dz. 700),

- dotacji z tytułu poniesionych w 2020r. wydatków na rewitalizację 32.797,77 zł (dz. 900).

4. Wprowadzono otrzymaną darowiznę na wykonanie kastracji kotów w kwocie 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki na ten cel (dz. 900).

5. Zwiększono o 10.000,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków oraz zabezpieczono środki po stronie wydatków na ich przekazanie do budżetu państwa (rozdz. 85216)

6. Usunięto plan dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.194.159,00 zł (dz. 600) jednocześnie usuwając zadanie „Budowa ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą” na kwotę 1.721.000,00 zł.

7. Wprowadzono dochody w kwocie 128.355,32 zł z tytułu dotacji stanowiącej dofinansowanie kosztów pośrednich projektu budowy PSZOK, jednocześnie przeniesiono kwotę 108.000,00 zł z rozdz. 75023 na rozdz. 90002 w celu przeksięgowania wydatków pośrednich tego projektu (rozdz. 90002)

8. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Myślina” (rozdz. 85295). Do budżetu wprowadzono plan dochodów - dofinansowanie w kwocie 200.000,00 oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 471844,00 zł, z czego 271.844,00 zł to wkład własny do projektu. Wkładem własnym będzie również na zakup wyposażenia do klubu, na który przeznacza się wydatki bieżące w wysokości 26.000,00zł.

9. Zwiększono plan wydatków bieżących na:

- utrzymanie dróg gminnych o 50.000,00 zł (rozdz. 60016),

- utrzymanie przystanków autobusowych o 5.000,00 (rozdz. 60095),

- gospodarkę nieruchomościami o 30.000,00 (rozdz. 70005),

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST o 5.000,00 zł (rozdz. 80104),

- oczyszczanie miasta (zamiatanie ulic) o 25.000,00 zł (rozdz. 90003),

- utrzymanie zieleni o 15.000,00 zł (rozdz. 90004),

- w związku z wydłużonym okresem grzewczym zwiększono wydatki z tyt. ogrzewania świetlicy w Pludrach o 3.760,00 ( opał + palacz),

- dotacje dla niepublicznych szkół o 48.000,00 (rozdz. 80101 i 80150) i przedszkola o 152.000,00 (rozdz.80104)

10. Wprowadzono wydatki bieżące na:

- remonty placów zabaw w szkołach w wysokości 60.000,00 zł (rozdz. 80101)

- remonty pozostałych placów zabaw w wysokości 5.000,00 zł (rozdz. 90095)

- zakup donic i ławek na rynek w wysokości 5.000,00 (rozdz. 90095)

- wykonanie dokumentacji remontu ul. Małorolnej w Pludrach w wysokości 7.400,00 (rozdz.60016),

- wymianę dzwonu ostrzegawczego w miejscowości Kolejka 11.500,00 (rozdz. 92195)

11. Wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 30.000,00 zł (rozdz. 90095, 92109, 92195, 92695).

12. W ramach realizacji funduszu sołeckiego:

- zmieniono formę realizacji zdania funduszu sołeckiego sołectwa Pludry z bezpośredniego zakupu z budżetu sprzętu na dotację dla OSP Pludry na dofinansowanie zakupu tego sprzętu tj. przeniesiono wydatki w kwocie 6.625,00 zł z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek na dotacje na cele bieżące (rozdz. 75412)

- w związku ze zmianą przez mieszkańców Bzinicy Starej przeznaczenia funduszu sołeckiego zwiększono środki na utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) - przegląd i wyposażenie kosiarki o 870,00 zł,

- mieszkańcy sołectwa Klekotna zmienili zadanie z wyremontowania boiska na zakup wyposażenia boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej (kwota i rozdział wydatku pozostaje bez zmian)

13. Zwiększono o 7.000,00 zł dochody i wydatki celem zabezpieczenia realizacji zadania organizacji transportu do punktów szczepień na kolejne 2 miesiące (rozdz. 85195).

14. Wprowadzono wydatki majątkowe|:

a) na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej na terenie ujęcia wodociągowego w Dobrodzieniu w kwocie 9.840,00 zł (rozdz. 40002)

b) wpłatę na Fundusz Wparcia Policji na zakup samochody dla Komendy Powiatowej w Oleśnie 7.000,00 zł, (rozdz. 75405)

c) na adaptację pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia do nauki i na gabinet pedagoga wraz z ich wyposażeniem 70.000,00 zł (rozdz. 80101),

d) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa ul. Brzozowej i ul. Piaskowej w Pludrach 15.300,00 (rozdz. 60016).

15.Zwiększono wydatki majątkowe:

- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa ul. Krzywej w Kocurach o 4.500,00 zł (rozdz. 60017),

- na zadaniu Budowa PSZOK o 15.000,00 zł (rozdz. 90002).

16. Zwiększono o 10.000,00 zł plan dotacji przedmiotowej dla ZGKIM na dopłaty do m3 odebranych ścieków (rozdz. 90001)

17. Zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o 1.257.000,00 zł.

18. Wprowadzono wolne środki w wysokości 643.913,85 zł i środki na udzielenie pożyczki w wysokości 50.000,00 zł.

19. Wprowadzono 30.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków środki programu „Czyste powietrze” realizowanego w ramach porozumienia z WFOŚiGW.

20. Przeniesiono 2.885,00zł z rozdz. 80113 - dowóz dzieci do szkół na rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

21. Wprowadzono dotacje w wysokości 8.000,00 zł dla ZOZ w Oleśnie na dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach remontu Oddziału dziecięcego tego szpitala (rozdz. 85111)

22. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Dobrodzieniu” na kwotę 50.000,00 zł (rozdz. 40002)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/272/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok; (17:33)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Sara Pruska, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Joachim Wloczyk, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Jerzy Proft, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący RM zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie konsekwencji kontroli finansowej jaka odbyła się w tut. Urzędzie.

Skarbnik wyjaśniła, że odbyła się kontrola NIK-u oraz kontrola Izby Skarbowej oraz poinformowała, że przygotuje dla radnych informację dotyczącej zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej.

Podpunkt 8.

Nr XXVIII/273/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:33)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/273/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:35)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Sara Pruska, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Podpunkt 9.

Nr XXVIII/274/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (17:42)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/274/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (17:44)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwały od nr XXVIII/266/2021 do nr XXVIII/274/2021 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. (17:45)

Protokół poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. (17:45)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Joachim Wloczyk, Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 10.

Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych. (17:46)

 • Radny Jacek Skibe poinformował o zardzewiałych kilku dyszach przy fontannie – Burmistrz wyjaśnił, że przy konserwacji wymienione zostały dysze na mosiężne. Zwrócono się już do firmy z reklamacją, która zamówiła nowe elementy.

  Radny zapytał także, czy fontanna będzie funkcjonowała tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym.

  Radny zaproponował, by wystąpić z pismem do Komisariatu Policji w Dobrodzieniu z prośbą o przeprowadzanie częstszych kontroli w parku miejskim w Dobrodzieniu.

  Radny obawia się, że w niedługim czasie może dojść do stanu przed uporządkowaniem parku ( leżące butelki, uszkodzenia tablic itp.)

  Kolejny wniosek radnego dotyczył spowodowania zwiększenia kontroli przez policję na ulicy Piastowskiej w Dobrodzieniu ze względu na częste rajdy samochodowe i motocyklowe;

 • Radna Dorota Maleska wnioskowała o ogrodzenia pomnika przyrody ( dębu) w Kocurach, gdyż poprzednie ogrodzenia zostało rozebrane i obecny stan zagraża bezpieczeństwu;

 • Radny Robert Kobus wnioskował o naprawę części chodnika w Pludrach przy ul. Osiedle Robotnicze, który został zniszczony przez korzenie drzew,- odbędzie się wizja lokalna;

 • Radny Gabriel Kukowka w związku z ogłoszeniem na stronach internetowych konkursu na utwory odtwarzane przy fontannie zapytał czy ten konkurs został już rozstrzygnięty – Zastępca Burmistrz poinformował, że konkurs nie został rozstrzygnięty, będzie to formie ankiety i przyznał , że jest trochę poślizg w tej sprawie.

Punkt 11.

Wnioski i interpelacje – w formie pisemnej. (18:00)

Przewodniczący RM poinformował, że w dniu 24 maja wpłynęła interpelacja radnego Jacka Skibe w sprawie zamontowania oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej w Dobrodzieniu. Brak jest jeszcze odpowiedzi – termin 14 dni.

W dniu dniu 27 maja wpłynęła petycja mieszkańców ul. Małorolnej w Pludrach w sprawie budowy drogi asfaltowej na ulicy Małorolnej w Pludrach.

Punk 12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. (18:00)

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFProtokół Nr XXVIII 2021.pdf