Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIX/283/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIX/283/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Dobrodzień spółki pod firmą SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublińcu, zwaną dalej „Spółką”,której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11 i 223).
2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11i 1117).
§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez Burmistrza Dobrodzienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIX 283 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXIX/283/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; (17:34)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Robert Kobus, Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Tomasz Miazga