Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIX/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIX/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu na Placu Wolności, na obszarach określonych graficznie kolorem żółtym w załączniku do uchwały.
1. Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania pobierane są od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600.
2. Miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu nie są miejscami strzeżonymi.
3. Opłat w Strefach Płatnego Parkowania nie pobiera się w dni świąteczne - ustawowo wolne od pracy.
4. Od kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu inkasowane są opłaty, niezależnie od celu postoju.
5. Obowiązkiem kierowcy, parkującego w Strefie Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu jest bezzwłoczne wniesienie opłaty za postój.
§ 2. 1. Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania wynosi:
1) za pierwszą godzinę parkowania 1,50 zł;
2) za drugą i każdą następną godzinę parkowania 2,00 zł.
2. Wysokość opłaty należnej za parkowanie jest obliczana według stawki określonej w ust. 1 pkt 1 - 2, przy czym każdą rozpoczętą godzinę parkowania traktuje się jak pełną chyba, że opłata obliczana jest i pobierana przy użyciu urządzeń elektronicznych umożliwiających naliczanie jej proporcjonalnie do czasu trwania parkowania.
§ 3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla następujących użytkowników drogi:
1) osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się, korzystających z oznakowanych pojazdów lub osób przewożących takie osoby niepełnosprawne oznakowanymi pojazdami;
2) służb związanych z techniczną obsługą miasta, w czasie wykonywania czynności na drodze;
3) korzystających z zajęcia pasa drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4) kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz pobiorą z parkomatu bilet ,,zerowy'', podając numer rejestracyjny pojazdu i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu.
§ 4. 1. Określa się sposób pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze.
2. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania upoważnione są osoby wyznaczone przez Burmistrza Dobrodzienia.
3. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.
4. Kierujący pojazdem ma obowiązek umieścić w sposób widoczny dla kontrolujących wykupiony i ważny bilet parkingowy (za przednią szybą).
5. Awaria jednego z parkomatu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania. W sytuacji jego uszkodzenia bilet parkingowy należy wykupić w drugim, sprawnym parkomacie. W przypadku awarii obu parkomatów odstępuje się od pobierania opłaty.
6. Nieuiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania skutkuje nałożeniem na właściciela pojazdu opłaty dodatkowej.
§ 5. Opłata dodatkowa wynosi:
1) za nieuiszczenie opłaty za parkowanie po upływie opłaconego czasu parkowania w danym dniu 70,00 zł;
2) za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w danym dniu 100,00 zł;
3) w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, o którym mowa w pkt 2 i pod warunkiem uiszczenia jej w ciągu 3 dni od daty powstania obowiązku 70,00 zł.
§ 6. 1. Opłatę dodatkową, o której mowa w § 5 uchwały uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania-raportu.
2. Nieuiszczona w powyższym terminie opłata dodatkowa będzie ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIX 281 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXIX/281/2021 w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu; (17:25)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Radosław Zając, Joachim Wloczyk, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Tomasz Miazga