Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.95.2021

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.95.2021
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19.07.2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję następujący skład Komisji Przetargowej:

1. Michał Tul - Przewodniczący Komisji

2. Marek Kochel - Sekretarz

3. Dariusz Dykta - Członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na zadanie pn.: „Budowa budynku remizy OSP w Pludrach”. W szczególności jej zadaniem jest ustalenie wartości zamówienia, opracowanie specyfikacji warunków zamówienia i innych niezbędnych dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, kierowanie wezwań w kwestii wyjaśnienia treści złożonych ofert, badanie i ocena ofert, sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożenie Burmistrzowi Dobrodzienia propozycji dotyczących wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przesyłanie wniosków, ogłoszeń, informacji i odpowiedzi oraz innych dokumentów przygotowanych przez Komisję Przetargową oraz powiadomienie uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oferentów) o jego wynikach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.95.2021.pdf