Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 10 czerwca 2021

Protokół
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 roku.

 

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie budowy drogi ul. Małorolnej w Pludrach.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Tematem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji było przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny złożonej petycji.

W dniu 27 maja 2021 roku do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, wpłynęła petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej na ulicy Małorolnej w Pludrach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Na posiedzenie Komisji zaproszony został Burmistrz Andrzej Jasiński oraz pracownik tut. Urzędu Mateusz Czerniak, który multimedialnie przedstawił aktualny stan nawierzchni drogi ul. Małorolnej w Pludrach.

W toku rozpatrywania petycji Burmistrz wyjaśnił, że zadanie inwestycyjne dot. budowy drogi asfaltowej ujęte zostało w uchwale nr XXVIII/272/2021 na sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w dniu 31 maja 2021 roku. (wykonanie dokumentacji remontu ul. Małorolnej w Pludrach).

Burmistrz zobowiązał się do wystąpienia z pismem do osoby skarżącej i poinformowanie jej o rozpatrzeniu petycji dwutorowo. Zgodnie z obowiązującym prawem petycja skierowana została na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wobec faktu, iż tematyka dotycząca przedmiotu petycji objęta została uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu na sesji w dniu 31 maja 2021 roku w postaci uwzględnienia tego zadania jako inwestycyjnego, stąd petycja zostanie rozstrzygnięta jako zasługująca na uwzględnienie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu planowanej na dzień 19 lipca 2021 roku.

Urząd zleci wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

Planowane jest także złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Komisja po rozpatrzeniu przedmiotowej petycji w sprawie budowy drogi asfaltowej na ulicy Małorolnej w Pludrach uwzględniła petycję, biorąc pod uwagę ujęcie zadania inwestycyjnego objętego niniejszą petycją w Uchwale nr XXVIII/272/2021 na sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w dniu 31 maja 2021 roku.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.

Punkt 2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Bula

PDFProtokół z dnia 10 czerwca 2021.pdf (608,35KB)