Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

KSIĘGA REJESTROWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRODZIENIU PROWADZONA

PRZEZ GMINĘ DOBRODZIEŃ


 

Księga prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

 

Numer wpisu do rejestru: 3

 

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonujące wpisu

1

1.06.2021r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

Realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i historii ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Dobrodzień, a także  w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji.

Do podstawowych zadań należy:

  1. edukacja kulturalna i kulturowa poprzez prezentację w różnych formach sztuki oraz dziedzictwa kulturowego i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej;

  2. stwarzanie warunków dla amatorskiego ruch artystycznego, kół i klubów zainteresowań, zespołów, kół gospodyń wiejskich, seniorów i innych;

  3. rozpoznanie, rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, intelektualnych mieszkańców;

  4. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;

  5. kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i kultywowanie tradycji;

  6. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;

  7. udostępnianie obiektów sportowych do organizacji imprez, o których mowa w pkt. poprzedzającym;

  8. administrowanie terenami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi na terenie miasta a zwłaszcza kompleksem sportowym przy ul. Piastowskiej 115, Krytą Pływalnią „Delfin” przy ul. Solnej 5 oraz stawami przy ul. Habas;

  9. współpraca instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki w kraju i zagranicą;

Plac Wolności 24,

46-380 Dobrodzień

Gmina Dobrodzień o statusie miejsko-wiejskim

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

REGON

388973130;

 

 

NIP

5761590868

 

PKD

9004Z

 

 

 

 

-------------

Waldemar Krafczyk

 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko Dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

01.06.2021r.

Uchwała nr XXIV/201/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

 

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

2

01.06.2021r.

 

Agnieszka Hurnik została powołana na stanowisko Dyrektora Zarządzeniem Nr S.0050.68.2021 w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu.

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu