Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 18 marca 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 18 marca 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie Referendum Ludowego.

  1. Rozpatrzenie petycji do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Tematem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji było przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny złożonych petycji.

Pierwsza z petycji dotyczyła wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego, w tym przedmiocie Komisja wypracowała stanowisko zawarte w projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego skierowanej do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Druga petycja pochodząca od Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego- Społeczny Komitet Konstytucyjny podpisana przez panią ………….. Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Dobrodzieniu uchwały „ W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” znalazła odzwierciedlenie w przygotowanej uchwale (projekcie).

Oba projekty uchwały stanowią część składową niniejszego protokołu i zawierają uzasadnienia, które argumentują przyjęcie tych uchwał w zaproponowanym kształcie.

OPINIA KOMISJI:

W dniu 23 lutego 2021 roku do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, wpłynęła petycja w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią petycji, a następnie w trakcie posiedzenia, które odbyło się w dniu 18 marca 2021r. po przeprowadzeniu postępowania wydała opinię, w której wskazała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

W obowiązującym porządku prawnym brak jest instytucji referendum ludowego. Ustawodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza aktualnie możliwość przeprowadzenia dwóch typów referendum a mianowicie referendum ogólnokrajowego - do którego przeprowadzenia właściwym jest Sejm albo Prezydent, zgodnie z art.125 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz referendum lokalnego, o którym decydują członkowie wspólnoty samorządowej, przy czym przedmiotem tego referendum mogą być wyłącznie sprawy dotyczące tej wspólnoty samorządowej określone szczegółowo w art.2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym. Sprawy opisane w petycji a mające stanowić przedmiot referendum ludowego wykraczają poza zakres spraw, o których mowa w przywołanym powyżej przepisie ustawy o referendum lokalnym.

Rada Miejska w Dobrodzieniu pracuje na podstawie obowiązującego prawa i ściśle udzielonych jej kompetencji. Opiniowanie przeprowadzenia referendum ludowego z przyczyn wskazanych powyżej, znajduje się poza zakresem kompetencji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

W związku z powyższym, Rada Miejska w Dobrodzieniu zdecydowała, że przedmiotowa petycja nie może podlegać uwzględnieniu.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.

Punkt 2.

Druga petycja pochodząca od wskazanej wyżej Tymczasowej Rady w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka znalazła odzwierciedlenie w przygotowanej uchwale (projekcie). Oba projekty uchwały stanowią część składową niniejszego protokołu i zawierają uzasadnienia, które argumentują przyjęcie tych uchwał w zaproponowanym kształcie.

OPINIA KOMISJI:

W dniu 2 marca 2021 roku do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wpłynęła petycja Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny podpisana przez panią ……………………….Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Dobrodzieniu uchwały „ W obronie prawdy, godności i wolności człowieka".

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wstępnego jej rozpatrzenia.

Podczas posiedzenia Komisji stwierdzono, że zgodnie z zapisami art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z 2018r. poz.870) petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej " podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Natomiast zgodnie z art.4 ust.2 powyższej ustawy petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie podmiotu petycji;

W wyniku analizy treści przedmiotowej petycji stwierdzono, że nie spełnia ona wymogów określonych w:

- art.4 ust.2 pkt 1 ustawy o petycjach, ponieważ w treści petycji nie wykazano, iż Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego -Społeczny Komitet Konstytucyjny stanowi jeden z podmiotów wymienionych w art.2 ust.1 ustawy o petycjach uprawnionych do wniesienia petycji. W szczególności nie wykazano, iż wyżej wymieniona Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny stanowi osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną.
W efekcie uznać należy, że w petycji nie określono w sposób prawidłowy podmiotu ją wnoszącego;

- art.4 ust.2 pkt 2 ustawy o petycjach, ponieważ nie wskazano w petycji miejsca zamieszkania ani siedziby podmiotu wnoszącego petycję. Za takie nie można uznać podanego adresu pani ……………... TRSNP SKK, skr. poczt. 88, 31-050 Skawina, który stanowi jedynie adres do korespondencji.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 2 marca 2021 roku.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokółowała:

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Bula

PDFProtokół z dnia 18 marca 2021.pdf (861,67KB)