Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 2 czerwca 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok w tym windykacja podatków i opłat za 2019 rok. Analiza zaległości z lat ubiegłych.

  2. Uchwała nr 99/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

  3. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium za 2020 rok Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłanie go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Sara Pruska dokonała otwarcia posiedzenia witając radnych oraz zaproszonych gości.

Następnie przedstawiła porządek posiedzenia i poddała go głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Punkt 1.

Skarbnik Gminy przedstawiła wykonanie dochodów Gminy Dobrodzień w 2020 roku, wyjaśniła przyczyny niższych wpływów niż planowano w działach, w których wykonanie nie przekroczyło 90%.

Skarbnik przedstawiła stan zaległości na koniec 2020 roku i ich dynamikę na przestrzeni lat 2017-2020 oraz poinformowała o ilości wysłanych upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych.

Radni zapoznali się z wydatkami budżetu w 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji. Skarbnik wyjaśniła przyczyny rozbieżności pomiędzy uchwalonym planem, a wykonaniem.

Porównano wysokość poniesionych wydatków bieżących z wartościami z lat poprzednich.

Radni zapoznali się z realizacją zadań majątkowych w 2020 roku.

Skarbnik omówiła osiągnięte przychody oraz wykonane rozchody w 2020 roku.

Następnie przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2020 roku.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym. Skarbnik omówiła:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- łączny Rachunek zysków i strat,

- łączne Zestawienie zmian funduszu jednostki,

- łączny Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,

- informację dodatkową.

Następnie zweryfikowano dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz sprawozdaniach finansowych ze sprawozdaniami budżetowymi.

Komisja po dokonaniu analizy i skontrolowaniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych nie stwierdziła nieprawidłowości.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść Uchwały nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Sara Dyllong przedstawiła treść Uchwały Nr 99/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3.

Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek wraz z uzasadnieniem do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia.

Wniosek o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o udzielenie absolutorium.

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść Uchwały nr 2/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Wniosek i Uchwała stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym protokół przyjęli jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej

mgr Sara Pruska

PDFProtokół z dnia 2 czerwca 2021.pdf (532,09KB)