Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 22 lutego 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 lutego 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza działalności Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków w 2019 roku z rozbiciem na działalność związaną z funkcjonowaniem krytej pływalni, muzeum regionalnym, stadionem miejskim, domem kultury oraz szczegółowe dochody i wydatki prowadzonych sekcji wraz z wynagrodzeniem.

  2. Sprawdzenie wybranych przetargów i inwestycji za 2020 rok.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Sara Pruska dokonała otwarcia posiedzenia witając radnych oraz osoby zaproszone.

Następnie przedstawiła porządek posiedzenia i poddała go głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Punkt 1.

Komisja dokonała analizy działalności Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków w 2019 roku z rozbiciem na działalność związaną z funkcjonowaniem krytej pływalni, muzeum regionalnym, stadionem miejskim, domem kultury oraz szczegółowe dochody i wydatki prowadzonych sekcji wraz z wynagrodzeniem.

Komisja zapoznała się: z porównaniem wykonania planu finansowego za rok 2019 i 2020; kosztami poniesionymi w 2019 i 2020 roku na: Dom Kultury, Krytą Pływalnię DELFIN w Dobrodzieniu, Sekcję Pływacką VEGA, Zespół Pieśni Regionalnej, Muzeum Regionalne oraz Obiekt sportowy.

W odpowiedzi na zapytanie Komisji Rewizyjnej w sprawie przeszeregowanie niektórych kosztów wynikające z pandemii Covid 19 i czasowego zamknięcia instytucji czy ograniczonego jej działania, Dyrektor Agnieszka Hurnik poinformowała, że finanse zarezerwowane na organizację dużych imprez takich jak Dni Dobrodzienia oraz Źródło, Dożynki Gminne i Dobrodzień Classic Festival w kwocie 131.115,00 zostały przeznaczone na cele inwestycyjne wynikające z trwającego remontu obejścia Domu Kultury. Opłacono odwodnienie budynku w kwocie 76.000,00 zł.

Pozostałą kwotę oraz kwotę zaoszczędzoną na braku prowadzonych stałych zajęć 21.960,00 zł. przeznaczono na zapłatę I części realizacji projektu architektonicznego dotyczącego remontu całej reszty budynku Domu Kultury.

W ciągu całego roku pozostałe oszczędności wynikające z pracy w warunkach pandemicznych zostały przeznaczone min.: 5.400,00 zł należało dołożyć do opłat za CO, których ceny wzrosły; kwotę 22.000,00 zł należało dołożyć do opłat za zakup energii elektrycznej i kwotę 1.115,00 zł na zakup wody.

Wszystkie przesunięcia budżetowe wprowadzone są Decyzją Dyrektora DOKiS w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2020.

Przewodnicząca Komisji Sara Pruska zwróciła uwagę na wykazane duże oszczędności na krytej pływalni.

Dyrektor DOKiS poinformowała, że część środków została przeznaczona na remonty doraźne np. schodów, dachu na basenie.

W domu kultury powstały nowe pracownie plastyczna, ceramiczna i teatralno – muzyczna.

Z uwagi na fakt, że nie można było wchodzić do budynku zrobiono sale u góry – pomalowano i spełniają nowe funkcje.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji na jakim etapie jest remont w środku budynku, Dyrektor wyjaśniła, że planują zrobić salę ceramiczną i stolarską, bo można przeszeregować sale, zakupiono już sprzęt do cięcia drewna.

Pracownia ceramiczna – wypożyczono ze szkoły piec ceramiczny, zaczęto malować na porcelanie wzór opolski.

Powstała także pracownia krawiecka.

Dyrektor poinformowała, że czeka na nabór wniosków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by pozyskać środki na remont holu, gdzie powstanie kawiarnia w formie informacji turystycznej (dla pozostałych 6 gmin LGD).

Także środki z Unii Europejskiej zostaną pozyskane na projekt wyposażeniowy. Największy koszt to remont toalet, które nie spełniają norm. Muszą być szersze i dłuższe. Dyrektor obawia się, że ten remont może przyblokować otwarcie sali widowiskowej. Natomiast projekt z kawiarnią trzeba zrealizować. W tej chwili nie ma przejścia z holu na dziedziniec, ale będzie zrobione. Uważa, że dobrze by było, gdyby były środki na remont holu – koszt około 400 000,00 zł.

Punkt 2.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował o przetargach, które odbyły się w roku 2020 na sprzedaż działki i lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

1. W dniu 22 grudnia 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 2333/2 o pow. 3.3761 ha - cena wywoławcza wynosiła 999.000,00 zł netto + należny podatek vat, wadium 100.000,00 zł brutto. Akt notarialny odbył się 26.01.2021 r.

2. W dniu 05 grudnia 2019 r. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień :

  • przy ulicy Solnej 1/ 19 cena wywoływacza 87.000,00 zł - sprzedaż za kwotę 140.000,00 zł;

  • przy ulicy Piastowskiej 70/5 cena wywoławcza 90.000,00 zł - sprzedaż za kwotę 101.200,00 zł.

Na pytanie radnego Jerzego Proft czy będą działki na ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu, inspektor Tomasz Gabor poinformował, że pod koniec czerwca 2021r. zostaną wkopane kable średniego napięcia, które są na słupach.

Następnie inspektor Marek Kochel poinformował o odbytych przetargach i zapytaniach ofertowych za 2020 rok, które przedstawiają się następująco:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Data otwarcia ofert

 

Ilość złożonych ofert

Wybrana oferta

Cena oferty brutto

1

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno asfaltowymi z wyci-naniem krawędzi na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

04.03.2020 r.

5

ZAKŁAD USŁUG MELIORACYJNYCH I BUDOWLANYCH MIROSŁAW MATERAK, 46-040 SCHODNIA UL. GOŁĄBA 30

88 363,20

2

Remont cząstkowy nawierzchni tłucz-niowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień kamieniem bazaltowym

04.03.2020 r.

5

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

67 652,46 zł

3

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

22.06.2020 r.

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Poznaniu, 61-719 Poznań, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

89 572,00 zł

4

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego

22.06.2020 r.

3

COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP, 02-342 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 162

126 921,00 zł

5

Przebudowa drogi gminnej nr 102903 O Bzinica Nowa ul. Szkolna o długości 226 mb

25.06.2020 r.

7

VIANKO SP. Z O.O.

UL. WARYŃSKIEGO 3, 47-120 ZAWADZKIE

109 044,01 zł

6

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polna w m. Ligota Dobrodzieńska o długości 310 mb

25.06.2020 r.

7

REMOST Spółka z ograni-czoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

160 307,13 zł

7

Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

25.06.2020 r.

7

ARCHI Sp. z o.o., ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno

1 498 750,00 zł

8

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2

27.08.2020 r.

1

Przetarg został unieważniony w związku z odrzuceniem jedynej oferty złożonej przez Firmę Arkadiusz Sykoś, Radawie, ul. Opolska 85, 46-048 Zębowice

-

9

Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie

29.09.2020 r.

2

VIANKO Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

78 070,04 zł

10

Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

28.09.2020 r.

2

Przetarg został unieważniony z powodu wycofania się z postępowania i braku możli-wości wniesienia zabezpie-czenia należytego wykonania umowy przez wybranego Wykonawcę

-

11

Udzielenie i obsługa kredytu I do kwoty 840.000,00 zł

13.11.2020 r.

4

Bank Spółdzielczy w Wołczynie, ul. Opolska 5, 46-250 Wołczyn

70 827,08 PLN

12

Udzielenie i obsługa kredytu II do kwoty 328.000,00 zł

13.11.2020 r.

4

Bank Spółdzielczy w Wołczynie, ul. Opolska 5, 46-250 Wołczyn

3 727,11 PLN

13

Udzielenie i obsługa kredytu III do kwoty 720.000,00 zł

13.11.2020 r.

4

Bank Spółdzielczy w Wołczynie, ul. Opolska 5, 46-250 Wołczyn

8 181,36 PLN

14

Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

24.11.2020 r.

2

Polskie Pojemniki Sp. z o.o., ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie

293 822,40 zł

15

Zakup i dostawa wydzielonych materiałów biurowych dla Gminy Dobrodzień

09.12.2020 r.

2

BIUREX Wanda Połomska, 46-380 Dobrodzień, ul. Reymonta 7

16 233,23 zł

Na pytanie radnego Joachima Wloczyka kiedy zostanie ogłoszony przetarg na remont dróg w gminie, inspektor Marek Kochel poinformował, że przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu marcu, a do końca kwietnia zostanie podpisana umowa. Realizacja zadania przewidziana jest do końca października 2021r.

Radny Jerzy Proft poinformował, że odcinek od skrzyżowanie ul. Opolskiej z ul. Cmentarną i ul. Opolskiej z ulicą Powstańców Śląskich kwalifikuje się do wymiany nakładki asfaltowej.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym protokół przyjęli jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej

mgr Sara Pruska

PDFProtokół z dnia 22 lutego 2021.pdf (880,62KB)