Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) Gmina Dobrodzień informuje, że w roku 2020 wpłynęło 6 petycji:

Pierwsza dotyczyła ochrony zdrowia mieszkańców przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.

Petycja nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż Rada Miejska w Dobrodzieniu jako organ stanowiący Gminy Dobrodzień nie posiada kompetencji co do ograniczenia lub zaniechania instalacji sieci 5G, ponieważ nie są jej przypisane uprawnienia do wprowadzania tego rodzaju systemu na rynek Polski, obowiązek ten ciąży na operatorach.

Druga petycja dotyczyła wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej w zakresie przepisów prawa miejscowego (koronawirus). Petycja w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie lokalnej „tarczy antykryzysowej” nie zasługuje na uwzględnienie.

Trzecia petycja dotyczyła dofinansowania przedsiębiorcom w dobie pandemii COVID-19 do czynszów wynajmowanych lokali. Petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Przedsiębiorcy posiadają możliwość uzyskania ewentualnych umorzeń, odroczeń i pomocy w odrębnej procedurze w ramach kompetencji burmistrza na podstawie przepisów zawartych w Ordynacji podatkowej.

Czwarta petycja dotyczyła przyjęcia uchwały w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego ( tablety) rodzicom zamieszkujących i wychowujących swoje dzieci na terenie gminie Dobrodzień w przedmiocie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panujące w Polsce nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców, nie zasługuje na uzasadnienie.

Materia tych proponowanych zmian w prawie miejscowym już funkcjonuje, co regulują przepisy powszechnie obowiązujące, stąd rada nie widzi konieczności podejmowania inicjatywy co do ich rozszerzenia w proponowanym przez wnosząca petycję zakresie.

Odnośnie drugiej części złożonej petycji, to jej proponowany zakres także funkcjonuje w ramach szeroko rozumianej realizowanej przez Gminę pomocy społecznej.

Piąta petycja dotyczy podjęcia uchwały przez Radę Miejską dot. uzyskania gwarancji od producentów szczepionek, iż w przypadku powikłań poniosą oni koszty prawne i finansowe.

Petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Przedmiotowa petycja nie jest sprawą o charakterze lokalnym, należącym do zakresu działania gminy. Jest to sprawa o charakterze ogólnokrajowym, dlatego brak jest podstaw do podjęcia przez Radę Miejską uchwały.

Szósta petycja dotyczyła uchylenia zamiaru dymisji dyrektora domu kultury i ogłoszenia konkursu na to stanowisko pod pretekstem przyłączenia biblioteki. Petycja pozostawiona bez rozpatrzenia.

Petycja nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej podmioty wnoszące petycję, o czym stanowi art. 4 ust.2 pkt 1 ustawy oraz nie zawiera miejsca zamieszkania podmiotów wnoszących petycję praz adresu do korespondencji, o czy stanowi art.4 ust.2.pkt 2 ustawy.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.pdf