Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVIII/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXVIII 271 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/271/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego; (17:11)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Piotr Kapela, Sara Pruska, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):