Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVIII/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r. poz.713 z późn.zm) oraz § 29 ust.1 pkt 2 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz.1707 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały, o której mowa w tytule niniejszej uchwały wprowadza się następującą zmianę: - po słowach „gminy Dobrodzień” dodaje się słowa o treści: „jednocześnie przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu ogłoszony w obwieszczeniu Wojewody Opolskiego z dnia 14.07.2008 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 2837 z późn. zm.”).
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXVIII 266 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXVIII/266/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu; (16:54)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Jerzy Proft, Dorota Maleska, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):