Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21.05.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania

Dobrodzień, dnia 21.05.2021 r.

 

 

GK.6220.2.2.2021

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Dobrodzienia na podstawie art. 61 § 4 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że do tut. urzędu został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech farm fotowoltaicznych
o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi zwóz, gmina Dobrodzień, województwo opolskie na działce ewidencyjnej numer 233”
, z wniosku Pana Grzegorza Placzyński, ul. Rejenta 23, 42-200 Częstochowa, złożonego w dniu 18.05.2021 r.

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
(pok. nr A-101 w godzinach pracy Urzędu), w terminie 14 dni od daty wydania obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrodzienia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Dobrodzienia, zaś organem właściwym do wydania opinii
i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Opolu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                        BURMISTRZA

                                                                                                                                      dr Andrzej Jasiński
 

PDF21.05.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania.pdf (255,42KB)