Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.216.2020

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.216.2020
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia S.0050.197.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia S.0050.212.2019 w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020r. poz. 611 z póżń. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 który otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawkę bazową czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobrodzień na 3,71 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, na okres: od dnia 01 lutego 2020 roku do dnia 31 czerwca 2021 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.216.2020.pdf (75,20KB)