Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 25 lutego 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, które odbyło się w dniu 25 lutego 2021 roku.

 

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyło się poprzez system informatyczny.

Obrady rozpoczęto 25-02-2021 o godz. 15:06, a zakończono o godz. 18:05 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Jerzy Proft

5. Gabriel Kukowka

6. Krzysztof Bula

7. Damian Karpinski

8. Rajmund Lichota

9. Robert Kobus

10. Rafał Chwalczyk

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w roku 2021.

 3. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 4. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 5. Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 251 o powierzchni 3,0380 ha położonej w Rzędowicach.

 6. Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Pludrach przy ul. Leśnej.

 7. Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 2610/2 o powierzchni 0,3022 ha położonej w Dobrodzieniu.

 8. Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 768 i 761 o powierzchni 4,0213 ha położonych w Pludrach.

 9. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień na rzecz najemcy w Bzinicy Starej, przy ul. Głównej.

 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 11. Sprawy różne.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji zaproponował, by wycofać z porządku posiedzenia punkt w sprawie określenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 2610/2 o powierzchni 0,3022 ha położonej w Dobrodzieniu.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić do porządku obrad punkt w sprawie zaopiniowania projektu uchwał w sprawie:

 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień (punkt 5 porządku posiedzenia)

 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień (punkt 10 porządku posiedzenia)

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

 

Wyniki imienne:

ZA(9):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Jacek Skibe

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

 

Punkt 2.

 

Informacja na temat gospodarki odpadami. Prezes Spółki z o.o. „ Czysty Region” p. Grzegorz Mankiewicz.

Pan Grzegorz Mankiewicz wyjaśnił, że z dniem 1 marca 2021r. nastąpi poprawa jakości świadczonych usług i będzie ona lepiej funkcjonowała, na chwilę obecną uczyli się topografii terenu.

Spółka jest przygotowana, by dodatkowo udostępnić jeszcze dwa samochody w celu poprawy jakości świadczonych usług. Stwierdził, że miesiąc luty był miesiącem trudnym, było dużo odpadów, były duże opady śniegu, wystąpiły awarie samochodów i nie można było udostępnić tyle samochodów ile chcieli.

Poinformował, że potrzeba 1,5 – 2 miesięcy, by zapoznać się z wszystkimi zakątkami rejonu. Były problemy, ale uważa, że należy je minimalizować.

Prezes Spółki ma nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni z jakości usług. Uważa, że nie powinno być już problemów.

Za pośrednictwem radnych przeprosił mieszkańców za powstałe niedogodności.

 

Nastąpiła zmiana kworum

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

 

Na posiedzenie komisji dołączył radny: Radosław Zając

 

W dyskusji głos zabrali:

 

 • Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy Pan Prezes zaszczyciłby mieszkańców i połączył się poprzez system informatyczny podczas sesji RM i zwrócił się do mieszkańców z bieżącymi sprawami.

  Pan Prezes stwierdził, że jest do dyspozycji i bardzo chętnie będzie uczestniczył w Sesji RM w trybie zdalnym.

   

 • Na pytanie radnego Tomasza Miazgi kiedy mieszkańcy otrzymają pojemniki na BIO odpady, Pan Grzegorz Mankiewicz wyjaśnił, że jeszcze dzisiaj będą dostarczone pojemniki na 2100 l, na bio deklaracje złożyło więcej mieszkańców i 800 pojemników dzisiaj zostanie dostarczonych na bio i będą rozwożone w ciągu 7 dni – do soboty w przyszłym tygodniu.

   

 • Na pytanie radnego Jacka Skibe czy pojemniki będą dostarczane za pokwitowaniem i czy jest możliwość dostarczania ich w godzinach popołudniowych, gdyż mieszkańcy pracują i nie mają możliwości odbioru, Pan Mankiewicz zobowiązał się przekazań informację podwykonawcy. Jeżeli osoba będzie nieobecna pojemnik zostanie postawiony przed posesją i zrobione będzie zdjęcie.

  Radny nie zgodził się z takim rozwiązaniem, gdyż to odbiorca odpowiada za pojemnik.

  Pan Mankiewicz wyjaśnił, że na tyle na ile będzie to możliwe przeprowadzą to sprawnie, zastanawia się czy nie zostawić kubła u sołtysa. Będą szukali rozwiązania w tej sprawie.

  Radny przypomniał, że w każdej deklaracji jest numer do kontaktu, by umówić się lub podać gdzie należy pojemnik zostawić.

 

 • Radny Gabriel Kukowka zwrócił się z prośbą, by dokonać odbioru odpadów segregowanych i szkła. Zwrócił się z zapytaniem jak w innych gminach rozwiązano sprawę pozostawiania przez firmę worków, gdyż w dni kiedy były rozdzielane worki na wioskach był duży wiatr i worki były nieosiągalne.

  Pan Mankiewicz wyjaśnił, że pracownicy starają się tak zabezpieczyć worki, by nie zostały porwane przez wiatr. Stwierdził, że są w stanie w gminie lub u sołtysa pozostawić worki na całe sołectwo.

 

 • Radny Gabriel Kukowka przypomniał, że wcześniej jeden- dwa razy w roku otrzymywano większy pakiet worków, były też dostępne w urzędzie.

  Pan Mankiewicz wyjaśnił, że dla operatora byłoby dobrze, by dostarczyć pakiety worków, ale regulamin nie pozwala na taką formę dostarczania worków, natomiast do urzędu mogą dostarczyć większą ilość.

   

 • Na pytanie radnego Jacka Skibe czy worki na plastik i szkło, które pozostały po poprzedniej firmie będą odbierane, Pan Mankiewicz wyjaśnił, że tak, ale jeżeli zabraknie worków i będzie widoczne jakie to są odpady to wtedy zostaną one odebrane.

  Radny zwrócił uwagę na fakt, że średnica worków zielonych nie zgada się ze średnicą kubła. Jest to różnica 2,5 – 3 cm na średnicy.

  Pan Mankiewicz poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na te worki na cały rok i w tym przetargu wskazano specyfikację, może porozmawiać na ten temat.

   

 • Zastępca Burmistrza poinformował, że worki są dostępne w urzędzie.

 

Przewodniczący Komisji podziękował Prezesowi Spółki „Czysty Region” za możliwość połączenia się i otrzymanie bieżących informacji.

Punkt 3.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w roku 2021.

 

Referent Ewelina Kupczok-Dudek poinformowała, że „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” nie zmienił się co do Programu z 2020 r. natomiast zmienili się wykonawcy, a mianowicie:

- odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy jest realizowane interwencyjnie przez gabinet weterynaryjny ANIMAL – PRO SP. Z O.O. Błażej Kamiński w Dobrodzieniu. Odłowione zwierzęta będą umieszczane w Schronisku dla zwierząt „Fundacji Małych Braci św. Franciszka w Paryżu;

- padłe zwierzęta z Gminy Dobrodzień odbiera gabinet weterynaryjny ANIMAL -PRO SP. Z O.O. Błażej Kamiński w Dobrodzieniu;

- jednostką, która na terenie Gminy Dobrodzień będzie zajmowała się: sterylizacją lub kastracją zwierząt, usypianiem ślepych miotów, całodobową opieką w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz odławianiem rannych, bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki weterynaryjnej, nadal pozostaje gabinet weterynaryjny ANIMAL-PRO Sp. z o.o. Błażej Kamiński w Dobrodzieniu.

 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w roku 2021 i poddał go głosowaniu.

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w roku 2021.

 

Wyniki imienne:

ZA(8):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Jerzy Proft

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Damian Karpinski, Radosław Zając

 

Punkt 4.

 

Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 

Inspektor Anna Lis poinformowała o wnioskach, które wpłynęły o najem lokalu mieszkalnego.

 

 • ………………………….. – 4 osoby

 

Głosowanie w sprawie wniosku pana ……………………..

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Tomasz Miazga

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 • ……………………... – 6 osób, zamiana mieszkania na większe, wskazuje mieszkanie po p. …………………...

   

Głosowanie w sprawie wniosku pani …………………….

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Robert Kobus, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Tomasz Miazga

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 • ……………….. – wnioskodawca wyraża zgodę na zamianę z p…………….., następnie prawdopodobnie zda mieszkanie.

   

Głosowanie w sprawie wniosku pana …………………...

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Radosław Zając

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 • ……………………….. – bezdomny, mieszka u znajomych

 

Głosowanie w sprawie wniosku …………………………..

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Radosław Zając, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 • …………………... – zrezygnował z mieszkania w Pietraszowie, nie posiada prawa jazdy, odległość do miasta Dobrodzień utrudnia mu podjęcie pracy, nawet dorywczej.

 

Głosowanie w sprawie wniosku pana …………………...

 

Wyniki imienne:

ZA(8):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Robert Kobus

 

PRZECIW(1):

Radosław Zając

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 5.

 

Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 

Inspektor Anna Lis przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego:

 

 • …………... – propozycja: Pludry, Osiedle Robotnicze 20/14, pow. użytkowa lokalu 74,54m2

 

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia p ………………………..

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Robert Kobus, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 • …………………... – propozycja: Pludry, Osiedle Robotnicze 20/1, pow. użytkowa lokalu 62,35m2

 

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia p. …………………...

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Piotr Kapela, Tomasz Miazga

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 • ………………... – propozycja: Dobrodzień, ul. Lubliniecka 10/6 pow. użytkowa lokalu 56,66m2

   

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia p. ………………………...

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Radosław Zając, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 • ……………...– propozycja: Błachów, ul. Opolska 25/8, lokal tymczasowy o pow. użytkowej 28,47m2

 

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia p. ………………...

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Jerzy Proft

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 • ………………...– z uwagi na chęć sprzedaży lokalu w Bzinicy Starej przy ul. Głównej 29,

  propozycja: Pludry, Osiedle Robotnicze 5/1

   

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia p. …………………………..

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Radosław Zając, Robert Kobus, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Tomasz Miazga

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 6.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

 

Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma Wojewody Opolskiego informujące, że Wojewoda Opolski wszczął z urzędu postępowanie nadzorcze wobec uchwały nr XXVI/245/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień.

Przepis § 1 pkt 3 niniejszej uchwały nadający nowe brzmienie § 1 pkt 3 niniejszej uchwały nadający nowe brzmienie § 9 ust.4 uchwały nr XXIII/204/2020 wykracza poza zakres delegacji wynikającej z art. 21 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020r. poz. 611 ze zm.)

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego, inspektor Anna Lis przedstawiła nowy projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień, który uwzględnia wszystkie zapisy rozstrzygnięć. Do projektu uchwały nie wprowadzono już żadnych dodatkowych zmian.


Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień i poddał go głosowaniu.

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Damian Karpinski

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 7.

 

Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 251 o powierzchni 3,0380 ha położonej w Rzędowicach.

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie określenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 251 o powierzchni 3,0380 ha położonej w Rzędowicach zaproponowała cenę wywoławczą w wysokości 150 000,00 złotych netto.

 

Głosowanie w sprawie określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 251 o powierzchni 3,0380 ha położonej w Rzędowicach.

 

Wyniki imienne:

ZA(9):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Robert Kobus

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Komisja określiła, by w przypadku nie wyłonienia w przetargu oferenta, obniżyć cenę.

 

Punkt 8.

 

Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Pludrach przy ul. Leśnej.

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie określenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Pludrach przy ul. Leśnej zaproponowała cenę wywoławczą w wysokości 60000,00 złotych netto.

 

Głosowanie w sprawie określenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Pludrach przy ul. Leśnej.

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Robert Kobus, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Jerzy Proft

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 9.

 

Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 768 i 761 o powierzchni 4,0213 ha położonych w Pludrach.

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że zgłosił się potencjalny inwestor zainteresowany zakupem tych działek. Jest dwóch wspólników, którzy posiadają grunty w pobliżu i chcieliby dokupić ten teren by móc znaleźć większego inwestora.

Proponują utworzenie centrum logistycznego lub działalność produkcyjną z sektora nowoczesnych technologii.

 

Radny Robert Kobus przypomniał, że ten inwestor chciał już uraczyć naszą gminę inwestycją dotyczącą przerabiania odpadów komunalnych i wyrobem ekologicznego paliwa, jednak nie otrzymali zgody i inwestycja została zaniechana.

Stwierdził, że radni z Pluder nie chcieliby, by zostało zrobione coś co jest niekorzystne dla mieszkańców. Zwrócił uwagę na brak planu zagospodarowania przestrzennego. Uważa, że należy zabezpieczyć się, by nie powstało coś co wpłynie negatywnie na mieszkańców i środowisko.

Stwierdził, że gdyby był tworzony plan zagospodarowania przestrzennego to spokojnie można zastanowić się nad zagospodarowaniem tych działek.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że chodzi o to, by nie zablokować procedury sprzedaży działek. Jest za sprzedażą i rozpoczęciem procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zastępca Burmistrza odniósł się do kwestii planu – nie chce, by czekać na uchwalenie planu, gdyż inwestorzy mogą się wycofać.

Stwierdził, że biorąc pod uwagę obawy, gdyby firma weszła w branżę niekorzystną dla mieszkańców to i tak najpierw musi pozyskać warunki środowiskowe. Jeżeli wystąpią o warunki środowiskowe możemy przeprowadzić procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwalając go obecnie wprowadzilibyśmy ograniczenia, które wykluczyłyby część przedsięwzięć, niekoniecznie niekorzystnych z punktu widzenia gminy. Jako przykład podał firmę, która wcześniej pytała o ten teren – planującą budowę fabryki prefabrykatów betonowych do budowy domów. Jeśli w planie byłoby ograniczenie do działalności, które nie muszą uzyskiwać decyzji środowiskowych, to taki przedsiębiorca byłby wykluczony, a jednak nie jest to typ działalności, który nam by nie odpowiadał.

 

Radny Damian Karpinski zapytał co w przypadku, gdy gmina przystąpi do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego z określonymi warunkami a przedsiębiorca, który kupił działki określi zakres inwestycji, czy jest problem ze zmianą planu określającego warunki. Uważa, że plan jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem.

Przypomniał sprawę planu zagospodarowania przestrzennego w Główczycach, która trwa już 2 lata.

 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że planem zagospodarowania dla Główczyc objęto łącznie aż 3 miejscowości, a to bardzo duży zakres dla jednego planu. Ponadto mieszkańcy złożyli bardzo dużo wniosków. To wpłynęło na czas opracowania planu.

 

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że gdyby pojawiła się kwestia zagrażająca mieszkańcom oraz gdyby inwestycja była szkodliwa to będzie wiadomo, inwestor występuje o wydanie decyzji o warunkach oddziaływania na środowisko. Zapytał jak długo trwa procedura w tym konkretnym przypadku, czy jesteśmy w tym czasie w stanie zrobić plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zastępca Burmistrza wskazał, że sąsiednia Nasycalnia podkładów wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach oddziaływania na środowiska i od złożenia wniosku do wydania decyzji w tym przypadku minęły dwa lata, a nie było tutaj protestów mieszkańców. Z tego względu uważa, że jest możliwość uchwalenia planu w czasie trwania procedury. Wskazał, że nie trzeba całych Pluder objąć planem, tylko obszar przemysłowy, co również ma wpływ na czas jego uchwalenia.

 

Radny Jacek Skibe stwierdził, że jeżeli nie będzie planu to w momencie sprzedaży powtórzy się sytuacja jak w Główczycach.

Zapytał, czy w umowie sprzedaży można zaznaczyć, że jeżeli będzie to inwestycja to nie może ona pogarszać środowiska naturalnego. Uważa, że zrobienie planu na szybko nie jest możliwe.

 

Zastępca Burmistrz poinformował, że są pewne możliwości ograniczające potencjalnie niekorzystne działania poprzez same zapisy w przetargu. Wskazał, że można ograniczyć branże, wpisać kary umowne, prawo odkupu na rzecz gminy. Można narzucić by oferent wskazał dokładnie jaką działalność chce prowadzić.

 

Radny Jacek Skibe zapytał jaki jest cel wykupu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że wykup następuje w momencie nie wykonania inwestycji. Zapytał dlaczego jeżeli jest możliwość zrobienia planu zagospodarowania w Dobrodzieniu dlaczego go nie robimy. (sprawa kurników)

 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie da się tego zrobić w tym momencie, gdyż obecny wniosek obejmuje jedynie rozbudowę na obszarze, gdzie już są istniejące kurniki. Ta procedura mogła być zastosowana przy poprzedniej rozbudowie.

 

Radny Jacek Skibe stwierdził, że nie chciałby, aby powtórzyła się sytuacja jak z kurnikami, że coś się postawi, a później następuje rozbudowa. Uważa, że decyzję należy podjąć po rozmowie z inwestorem kiedy będzie wiadomo jaka inwestycja powstanie.

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie jest za sprzedażą działek, chyba, że w umowie będzie określone jaka inwestycja ma powstać i czym będą się zajmowali. Wtenczas radni z Pluder podejmą decyzję, ale muszą w 100% wiedzieć jaka to będzie inwestycja.

Radny uważa, że należy rozpocząć działania w kierunku planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem nowej inwestycji, którą inwestor chce rozpocząć.

 

Radny Radosław Zając stwierdził, że przygotowanie umowy będzie rzeczą trudną, uważa jednak, że należy przygotować plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że rozmowy z inwestorem są prowadzone i mniej więcej wiadomo jaka powstanie inwestycja. Uważa, że uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego jest potrzebne.

 

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy inwestor określił termin rozpoczęcia inwestycji, Zastępca Burmistrza poinformował, że inwestor potrzebuje 1,5 do 2 miesięcy na przeprowadzenie rozmów prawnych i później chcą przystąpić do zakupu działki..

Rozwiązaniem jest centrum logistyczne bądź produkcja przez duży koncern międzynarodowy.

 

Radny Gabriel Kukowka – jeżeli inwestorzy będą chcieli zainwestować na terenie naszej gminy i za każdym razem będziemy się obawiać, że w jakiś sposób zostaniemy przez nich oszukani odkładając jednocześnie podjęcie decyzji, to nikt nie będzie chciał inwestować.

 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że Burmistrz wydał pozwolenie na składowanie odpadów kolejowych, nikt tego nie sprawdził a odór był znaczny.

 

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że będzie głosował za sprzedażą i będzie się przyglądał bacznie o poczynionych krokach w sprawie inwestycji. Mimo, że radny Robert Kobus zakłada, że będzie to z niekorzyścią dla mieszkańców.

Uważa, że należy prowadzić proces związany w wykonaniem planu zagospodarowania, by była pewność, że nie będzie to przetwórnia śmieci, piaskarnia, hodowla norek. Stwierdził, że jest miejsce, gdzie można wykonać porządną inwestycję położoną w dobrym miejscu komunikacyjnym i zapytał dlaczego tego nie wykorzystać.

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że działki leżą kilkanaście lat, ale jako radny chce zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami takiej inwestycji. Wskazał jakimi uwagami należy się kierować.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by przeprowadzić dwa głosowania. Pierwsze na temat sprzedaży działki, a drugie w sprawie wykonania planu.

 

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnych. Stwierdził, że wszystkich podejrzewamy, że chcą nam zaszkodzić. Burmistrz chce zainteresować poważnych przedsiębiorców, by inwestowali w naszej gminie. Rozumie obawy, ale chyba jest trochę przesady, wpłynęła oferta inwestora. Termin wykonania planu zagospodarowania przestrzennego to okres 7 miesięcy, są sprawy związane z ochroną środowiska, wydaniem warunków zabudowy.

 

Radny Jacek Skibe uważa, że plan zagospodarowania przestrzennego jest 100% zabezpieczeniem dla gminy, gdyż nikt nie zakwestionuje zapisów planu.

 

Przewodniczący RM stwierdził, że Burmistrz w swojej wypowiedzi poparł pomysł wykonania planu, nie jest to duży koszt, a inwestor jak będzie posiadał wiedzę, że wykonuje się plan zagospodarowania przestrzennego to określi w co chce inwestować i nie będzie zagrożenia dla mieszkańców.

 

Radny Radosław Zając zapytał czy przygotowanie planu pod inwestora nie jest ustawieniem przetargu. Może zgłosi się inwestor z inną propozycją.

 

Przewodniczący Komisji zapytał czy istnieje możliwość zapisu w umowie, że nie można zmienić przeznaczenia tej działki.

 

Radny Gabriel Kukowka zapytał jak wygląda sprawa planu w strefach ekonomicznych. Radny zaproponował przeprowadzenie głosowania.

 

Radny Jacek Skibe zapytał dlaczego nie zrobić planu tylko opierać się na planach jakiejś strefy. Uważa, że należy zrobić plan i zmieniać go w miarę potrzeb.

 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w strefie ekonomicznej w planie tereny są podzielone na strefy, gdzie część może wymagać decyzji środowiskowych, a część nie.

 

Przewodniczący Komisji zaproponował przeprowadzenia głosowania w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Radny Tomasz Miazga zapytał jaki jest koszt opracowania planu i jaka jest cena za ten grunt.

 

Inspektor Gabor poinformował, że cena za opracowanie planu wynosi 20 000,00 zł, a wycena za grunt – 4 ha to 563 000,00 zł netto (wycena 25.02.2019r.)

 

Przystąpiono do głosowania: za opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu głosowali : Robert Kobus, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Jerzy Proft

Wstrzymał się od głosu: Rafał Chwalczyk

 

Odnośnie ceny za grunt Przewodniczący RM zaproponował, by Burmistrz określił kwotę do której odniosą się radni.

 

Zastępca Burmistrza zasugerował kwotę w wysokości około 800 000,00 zł.

 

Radny Damian Karpinki zaproponował kwotę 830 000,00 zł z czego 30 000,00 zł byłoby na opracowanie planu.

 

Radny Gabriel Kukowka zapytał jak ta kwota odnosi się do kwot za działkę w Pludrach i działkę, która została sprzedana koło ronda.

 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że działka koło ronda została wyceniona na 800 000,00 zł i kwota ta została podniesiona do 1 000 000,00 zł. Gdyby proporcjonalnie podnieść to byłaby to kwota 700 000,00 zł.

 

Burmistrz zaproponował kwotę 830 000,00 zł z czego 30 000,00 zł byłoby na opracowanie planu.

 

Radny Gabriel Kukowka także zaproponował kwotę 830 000,00 zł.

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie określenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 768 i 761 o powierzchni 4,0213 ha położonych w Pludrach zaproponowała cenę wywoławczą w wysokości 830 000,00 złotych netto.

Komisja zaproponowała także, by przygotować plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek.

 

Głosowanie w sprawie określenia ceny wywoławczej ( 830 000,00 zł ) do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 768 i 761 o powierzchni 4,0213 ha położonych w Pludrach.

 

Wyniki imienne:

ZA(9):

Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Jacek Skibe, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Jerzy Proft

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 10.

 

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień na rzecz najemcy w Bzinicy Starej, przy ul. Głównej.

 

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że najemca budynku wystąpił z wnioskiem o wykup lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, w Bzinicy Starej przy ul. Głównej ( budynek starej szkoły, jest to lokal na parterze o powierzchni około 50m2.. Na 1 piętrze znajduje się lokal socjalny). Prowadzone były rozmowy z sołtysem, który poinformował, że nie są zainteresowani tym lokalem.

 

Zastępca Burmistrza przypomniał, że podczas rozmów zaproponowano, by budynek przeznaczyć do sprzedaży.

Najemcy lokalu położonego na parterze wykupiliby lokal zgodnie z obowiązującą uchwałą. Jeżeli chodzi o piętro osoba musi być przeniesiona do innego budynku. Zaproponował, by pierwsze piętro budynku przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, bez zastosowania bonifikaty.

Warunki sprzedaży zostały przedstawione zainteresowanym i nie powinno być problemu.

Wartość lokalu - kwota z operatu wynosi 54 000,00 zł – 30% bonifikaty.

 

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego czy były jakieś sygnały od mieszkańców, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie dotarły do niego negatywne sygnały. Była propozycja wykupu ale wtenczas nikt nie był zainteresowany.

Radny wyjaśnił, że budynek był zamieszkiwany od lat a sołectwo nie będzie w stanie wykupić budynku.

 

Na pytanie radnego Gabriela Kukowki czy budynek był w wykazie lokali przeznaczonych do sprzedaży, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że tak, został ujęty w wykazie.

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień na rzecz najemcy w Bzinicy Starej, przy ul. Głównej zaproponowała kwotę 54 000,00 złotych netto na rzecz lokatora. Sprzedaż zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Pierwsze piętro budynku przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, bez zastosowania bonifikaty.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień na rzecz najemcy w Bzinicy Starej, przy ul. Głównej.

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Jacek Skibe, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jerzy Proft

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 11.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień.

 

Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma Wojewody Opolskiego informujące, że Wojewoda Opolski wszczął z urzędu postępowanie nadzorcze wobec uchwały nr XXVI/253/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień.

Przepisy § 2 ust. 5 i § 3 ust.8 niniejszej uchwały stanowią powtórzenie zapisów art.40 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020r. poz. 470), natomiast § 3 ust.7 wykracza poza zakres delegacji wynikającej z art.40 ust.8 ww. Ustawy.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień po naniesionych poprawkach.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień.

 

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Jacek Skibe

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 12.

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.

 

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Radosław Zając, Tomasz Miazga

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 13.

 

Sprawy różne.

 

 • Na pytanie radnego Jacka Skibe co słychać w sprawie stójkowego, Burmistrz poinformował, że zwróciła się Dyrektor Przedszkola z informacją, że stójkowy nie bardzo jest potrzebny, gdyż na dzień dzisiejszy przeprowadzano 15 dzieci, gdyż rodzice przeprowadzają przez ulicę swoje dzieci. Także te, które uczęszczają do szkoły. Zastanawiano się co z tym zrobić. Pracownik, który przeprowadzał dzieci zatrudniony był w przedszkolu, przeszedł na emeryturę i skończyła się umowa.

  W dniu dzisiejszym jeszcze raz dyrektor przeprowadziła rozmowę ze stójkowym, który określił, że do czerwca tylko w godzinach rannych będzie przeprowadzał dzieci. Jeżeli trzeba przeprowadzać dzieci w godzinach popołudniowych muszą znaleźć osobę.

  Burmistrz zorientuje się ile dzieci jest w klasach 1- 3, ile korzysta ze świetlicy i dokona analizy.

   

  Radny Jacek Skibe stwierdził, że do południa to jest mały dylemat, gorzej jest w godzinach popołudniowych jak dzieci wracają same do domu. O tej porze wracają także pracownicy z zakładów pracy i ruch jest wzmożony i wtenczas stójkowy ma więcej pracy. Jest przeciwny likwidacji etatu.

   

  Przewodniczący RM uważa, że stójkowy jest potrzebny oraz że opinię w tej sprawie powinna wyrazić Dyrektor szkoły.

  Stwierdził, że powstanie kolejne pomówienie, że władza i rada zlikwidowały stójkowego. Sprawę należy wyjaśnić i zasięgnąć opinii dyrektora szkoły.

 

Radny Skibe przypomniał, że przez dwa lata walczył o stójkowego i był pomysł, że stójkowym będzie pracownik przedszkola.

 

Burmistrz potwierdził, że sprawa nie dotyczy przedszkola, ale by ten temat rozwiązać rozmawiano z dyrektor przedszkola. Jeżeli utrzymać stójkowego to należy przenieść temat do szkoły i jest to dobry moment na uporządkowanie sprawy. Nie jest to likwidacja, osoba, która do tej pory pełniła funkcję stójkowego była konserwatorem w przedszkolu i wychodziła pełnić rolę stójkowego.

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy można by zaangażować osoby, które zalegają z płatnościami czynszu. Uważa, skoro to nie jest duża kwota za opłacenie stójkowego to dobrze było by to kontynuować, gdyż widok stójkowego pozytywnie wpływa na kierowców. Zaproponował, by znaleźć osobę i poprosił, by nie podejmować decyzji bez poinformowania Komisji Budżetu i Komisji Oświaty. Uważa, że dyrektor szkoły powinien poinformować czy będzie stójkowy czy nie.

 

 • Przewodniczący RM zgłosił wniosek w zakresie określenia osób z urzędu i ZGKiM, które dokonają przeglądu wszystkich placów zabaw na terenie gminy Dobrodzień. Z przeglądu należy przedłożyć protokół, w którym zawarte będą informacje na temat stanu technicznego urządzeń oraz wizerunku placu.

 

 • Radny Robert Kobus poinformował, że nawierzchnia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach, Turzy i Pludrach kwalifikuje się do wymiany. Wnioskował o przygotowanie koncepcji naprawy nawierzchni.

  Poinformował także o braku placu zabaw ( za wyjątkiem placu zabaw przy szkole) oraz boiska w miejscowości Pludry.

   

  Burmistrz wyjaśnił, że co roku wykonywany jest przegląd, ale brak jest środków na realizację.

 

 • Zastępca Burmistrza poinformował, że pod koniec ubiegłego roku planowano przegląd placów, po którym wykonywane są naprawy. W najbliższym czasie wraz z dyrektorem ZGKiM udadzą się na przegląd pod kątem napraw i wyglądu (kolorystyka).

   

 • Burmistrz poinformował, że DOKiS wystąpił z prośbą o zwiększenia dotacji w związku z koniecznością wykonania remontu budynku Krytej Pływalni „Delfin” w zakresie wzmocnienia posadowienia części fundamentów metodą mikropali.

 

Radni wnioskowali o przedstawienie dokumentacji projektowej, kosztorysu oraz informacji czy był przeprowadzony przetarg lub zapytanie ofertowe i jaka firma będzie przeprowadzała remont.

 

 • Burmistrz poinformował, że otrzymał zaproszenie z Wydziału Ochrony Środowiska z Kluczborka do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dla czterech osób na temat Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego.

  Do udziału w spotkaniu zgłosili się radni: Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Sara Pruska.

   

 • Burmistrz poinformował, że ogłoszony został nabór na Program Senior+. Zostanie złożony wniosek na Klub Seniora w Myślinie.

  Ogłoszony zostanie także nabór na Program Sportowa Polska na obiekty sportowe. Tutaj brane są pod uwagę trzy boiska szkolne w Turzy, Pludrach i Szemrowicach. Można wnioskować o 50% dofinansowania.

   

  Przewodniczący RM zapytał czy to dotyczy tylko szkół i czy nie warto zastanowić się nad terenem na osiedlu (boisko na siatkówkę).

 • Burmistrz wyjaśnił, że można nad tym się zastanowić, tylko trzeba sprawdzić sprawę własności gruntu.

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 25 lutego 2021.pdf (1,18MB)