Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.52.2021

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.52.2020
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2021 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2021 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 .); § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152); § 10 ust. 1 pkt 7, § 11 pkt 2 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829); § 12 ust. 2, 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 i z 2008 r. Nr 105, poz. 669); § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 z poz.1911), oraz zarządzenia nr 45/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2021 roku.

zarządza się co następuje:

§ 1

Głównymi celami w zakresie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2021 roku są:

  1. sprawdzenie i weryfikacja przyjętych rozwiązań, zgrywanie zespołów zadaniowych w realizacji zadań obronnych;

  2. zakończenie procesu planowania operacyjnego oraz przygotowanie jednostek podległych, na które nałożono zadania obronne do wdrożenia zatwierdzonych i uzgodnionych dokumentów;

  3. doskonalenie przygotowania, zgrywanie oraz wypracowanie właściwego modelu pracy kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład Głównego Stanowisk Kierowania Burmistrza Dobrodzienia do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 2

W związku z powyższym wprowadza się do użytku służbowego:

  1. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Dobrodzień w 2021 roku” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

  2. Wytyczne Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2021 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie Gminy Dobrodzień w 2021 r.” stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

  3. Plan szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu na 2021 rok” (opracowany w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 2 pkt 2) oraz oraz „Program szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu na lata 2021 – 2023” - po dokonaniu uzgodnień w zakresie tematów i terminów z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 3

Koordynację i wykonanie zarządzenia w odpowiednich zakresach wynikających z § 2 powierza się inspektorowi ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i bhp.

§ 4

Nadzór nad realizacją szkolenia obronnego wynikającą z planu szkolenia powierzam Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.52.2021.pdf

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.52.2021.doc

ODTZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.52.2021.odt