Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVII/264/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVII/264/2021
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 391.037,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 119.687,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 751.870,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 21.789,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 239.241,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 50.436.356,25 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 46.085.433,05 zł,
b) dochody majątkowe: 4.350.923,20 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 52.802.457,97 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 45.460.888,06 zł,
b) wydatki majątkowe: 7.341.569,91 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 607.970,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 4.687.949,22 zł.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.366.101,72 zł zostanie pokryty:
1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.241.455,58 zł,
2) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 305.884,00 zł,
3) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.702,57 zł,
4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 817.059,57 zł.
§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXVII 264 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXVII/264/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok. (17:31)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Sara Pruska, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Robert Kobus, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Jerzy Proft, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):