Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 4 lutego 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 4 lutego 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji w zakresie podjęcia uchwały przez Radę Miejską dot. uzyskania gwarancji od producentów szczepionek, iż w przypadku powikłań poniosą koszty prawne i finansowe.

  1. Rozpatrzenie petycji w zakresie uzupełnienia do petycji – listu otwartego pt. List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! + list otwarty.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść petycji, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 15 grudnia 2020 roku. Petycja złożona została przez pana …………. zamieszkałego w ………….., ul. ……………..

Petycja dotyczy podjęcia uchwały przez Radę Miejską dot. Uzyskania gwarancji od producentów szczepionek, iż w przypadku powikłań poniosą koszty prawne i finansowe oraz poddawania obywateli eksperymentom naukowym.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 roku po zapoznaniu się z powyższą petycją w zakresie podjęcia uchwały przez Radę Miejską dot. uzyskania gwarancji od producentów szczepionek, iż w przypadku powikłań poniosą oni koszty prawne i finansowe, zawnioskowała o jej uzupełnienie, poprzez udzielenie odpowiedzi, w jakim zakresie Pan ………….. rozumie zastosowanie w treści petycji art. 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawanie obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody skoro szczepienie nie jest obowiązkowe, tylko dobrowolne.

Komisja nie otrzymała odpowiedzi na wyżej wymienione zapytanie.

OPINIA KOMISJI:

W dniu 15 grudnia 2020r. drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu wpłynęła petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej dyskryminacji mieszkańców gminy Dobrodzień przez władze publiczne oraz w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, iż w przypadku powikłań poniosą koszty prawne i finansowe.

Przewodniczący Rady Miejski w Dobrodzieniu przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do postulatu podjęcia uchwały w w/w sprawach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021r. przeprowadziła analizę złożonej petycji.

W wyniku analizy stwierdzono, że brak jest podstawy zarówno prawnej, jak i merytorycznej do podejmowania przez radę miejską uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Dobrodzień przez władze publiczne oraz uzyskania przez Rząd RP gwarancji od producentów szczepionek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art.6 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym). Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie (art. 15 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym). Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym). Należy również podkreślić, że w odróżnieniu od podmiotów prawa prywatnego (osób fizycznych i osób prawnych) organy władzy publicznej, co wyraźnie wynika z art.7 Konstytucji RP, działają na podstawie i w granicach prawa.

Art.18.ust.1 ustawy o samorządzie gminnym daje podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy, jednak tylko w przypadku, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego uprawniający do wydania takiej uchwały, albo gdy sprawa dotyczy materii niemającej charakteru normatywnego. Przepis ten upoważnia jednak radę gminy do podejmowania działań niewładczych (np. o charakterze intencyjnym), ale takie działania także muszą pozostawać w granicach zadań gminy określonych przepisami prawa. W tym miejscu można przywołać wyrok NSA z 7 grudnia 2009r., I OSK 716/09, w którym stwierdzono, że właściwość rady we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy powinna być rozumiana przez pryzmat art. 5 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, czyli jako działalność polegająca na stanowieniu prawa miejscowego i działalność kontrolna, co nie wyklucza działań nie mających charakteru władczego, ale pod warunkiem, że pozostają w granicach zadań gminy. Ponadto poza zakresem właściwości gminy oraz rady gminy znajdują się też sprawy ogólnokrajowe (wyrok NSA z 1 lutego 2017r., I OSK 2779/16).

Przedmiotowa petycja nie jest sprawą o charakterze lokalnym, należącym do zakresu działania gminy. Jest to sprawa o charakterze ogólnokrajowym, dlatego brak jest podstaw do podjęcia przez Radę Miejską uchwały o treści przedstawionej w petycji.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.

Punkt 2.

Radni zapoznali się z treścią petycji w zakresie uzupełnienia do petycji – listu otwartego pt. List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! + list otwarty.

OPINIA KOMISJI:

Dnia 18 stycznia 2021 roku do tut. Rady została wniesiona przedmiotowa petycja, której zakres został określony w zapisach niniejszej uchwały.

Istota petycji dotyczy kwestii związanej z zakupem szczepionek na COVID 19 i promowaniem jej przez gminy oraz związaną z tym odpowiedzialnością za jej organizację. Przedmiotowa petycja została objęta procedurą petycyjną i poddana obradom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Komisję, wypracowała ono stanowisko, iż złożona petycja nie zasługuje na uwzględnienie, stąd petycja jest bezzasadna, a to z powodu braku kompetencji do jej rozpatrzenia przez Radę Miejską w Dobrodzieniu.

Do właściwości Rady nie należą bowiem kompetencje w zakresie określonym w treści petycji, a mianowicie :

  • decydowania w sprawie prowadzenia lub zaprzestania szczepień;

  • dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców;

  • odwołania ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów w związku z epidemią;

  • w kwestii ponoszenia odpowiedzialności wyprodukowanych szczepionek.

    Rada Miejska w Dobrodzieniu nie jest również organem podejmującym jakiekolwiek decyzje w kwestii szczepień, w związku z tym brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia w zakresie żądania deklaracji ponoszenia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych w związku z wykonywaniem szczepień przeciwko COVID-19.

Ponadto na marginesie należy zauważyć, że przedmiotowa petycja nie może być kierowana indywidualnie do radnych, gdyż nie są oni organami gminy. Radny osobiście nie może być podmiotem do którego adresowana jest petycja.

Mając powyższe na uwadze Komisja sugeruje rozpatrzenie przedmiotowej petycji w ten sposób, iż nie zostanie ona uwzględniona.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie szczepionek na COVID-19.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Bula

PDFProtokół z dnia 4 lutego 2021.pdf (934,10KB)